2011

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Spring naar einde
Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Type Grootte Download
670216-Verstrekking van de LDT, DZGG en de Rechtop! Financiële Regeling in 2012.pdf  pdf 43,1 KB Download
670169-Nota reactie op advies bezwaarschritencommissie.pdf  pdf 46,0 KB Download
668300-BDO-Beantw schr vr ex art 45 RvO van het CDA over vertraging stadskantoor.pdf  pdf 96,4 KB Download
668038-BO-Beantw schr vr ex art 45 RvO van APB over de ontwikkeling van de bijstandsuitkeringen.pdf  pdf 94,1 KB Download
668037-BDO-Beantw schr vr ex art 45 RvO van D66 over fietsveiligheid op de Bolkesteinlaan.pdf  pdf 235,8 KB Download
667742 -Plan van aanpak Businessplan GUO en Advies scenariokeuze Wsw.pdf  pdf 1.303,4 KB Download
667639-KZ-Invulling verplichte zoekperiode aanvraag WWB jongeren tot 27 jaar.pdf  pdf 70,8 KB Download
667273-KZ-Raadsvoorstel inzet rijksmiddelen en doorvoeren korting op armoedebeleid per 2012.pdf  pdf 136,6 KB Download
667160-BO-Raadsvoorstel benoeming leden Algemene Bezwaarschriftencommissie.pdf  pdf 66,1 KB Download
666760-ORB-Geluidsaneringsprogramma project ISV-3 Zwolseweg.pdf  pdf 744,6 KB Download
666737-ORB-Geluidsaneringsprogramma project ISV-3 Diepenveenseweg.pdf  pdf 739,5 KB Download
666600-ORB-Ontwerp geluidsaneringsprogramma project ISV-3 Zandpoort.pdf  pdf 983,4 KB Download
666101-Weekendrooster BW-1e kwartaal 2012-herzien na bw.pdf  pdf 10,2 KB Download
665895-RE-Grondprijzenbrief 2012.pdf  pdf 221,1 KB Download
665862-VG-Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2012.pdf  pdf 254,0 KB Download
665794-MOM-Actualisering nadere subsidieregels Fonds nieuwe producties.pdf  pdf 67,0 KB Download
664958-PO-Een register aan te leggen voor medewerkers ivm mogelijke blootstelling aan asbest in het pand Welle 39.pdf  pdf 96,8 KB Download
664532-MOM-Tariefvoorstel privaatrechtelijke tarieven 2012.pdf  pdf 148,5 KB Download
664216-ORB-Voortgang centrumplan Bathmen.pdf  pdf 10.772,4 KB Download
663990-BW nota Vervanging speeltoestellen speeltuinen.pdf  pdf 59,2 KB Download
663736-RE-Masterplan Brinkgreven -inclusief Beeldkwaliteitplan.pdf  pdf 5.887,6 KB Download
662949-KZ-Versoberen normen huishoudelijke hulp bij het huishouden.pdf  pdf 96,9 KB Download
662845_Nota aanvullende beschikking.pdf  pdf 221,0 KB Download
661825-PO-mandatenoverzicht-Regeling personele mandaten 2012.pdf  pdf 46,1 KB Download
661511-MOM-Plan van aanpak transitie Jeugdzorg.pdf  pdf 216,6 KB Download
661410-BO-Bijdrage kosten Deventer Hanzezangers Lüneburg.pdf  pdf 36,6 KB Download
661321-BEL-Wijziging (1e) tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012.pdf  pdf 51,4 KB Download
661134-MOM-Actualisering van Wieg naar Werk.pdf  pdf 172,0 KB Download
661130-MOM-voortgang Centrum voor Jeugd en Gezin.pdf  pdf 71,7 KB Download
660756-VG-Aanwijzing collectieve festiviteiten 2012 -vrijstelling geluids- en lichtvoorschriften.pdf  pdf 85,9 KB Download
660709-PC-Begrotingswijziging 1-2011 Veiligheidsregio IJsselland.pdf  pdf 158,2 KB Download
660479-MOM-De Deventer Jeugd in Beeld -4e editie.pdf  pdf 1.154,6 KB Download
659828-MOM-1e inrichting nieuwe basisscholen.pdf  pdf 43,5 KB Download
659393-KZ-Verbetering Informatievoorziening Programma 7 Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt.pdf  pdf 1.647,5 KB Download
659160-MOM-Visie op kindcentra.pdf  pdf 281,5 KB Download
659138-RE-Nota van uitgangspunten tbv de herinrichting van een perceel aan de Holterweg 18 te Colmschate.pdf  pdf 947,3 KB Download
659122-KZ-Tijdelijke regels aanscherping Wet Werk en Bijstand.pdf  pdf 94,3 KB Download
658789-BO-Beantw schr vr ex art 45 RvO van GroenLinks over Binnenklimaat Kinderdagverblijven.pdf  pdf 1.300,6 KB Download
658785-BO-Beantw schr vr ex art 45 RvO van de ChristenUnie over de ontwikkeling van het CJG.pdf  pdf 99,7 KB Download
658721-RE-Financieel meerjarenkader reserve Herstructurering.pdf  pdf 195,1 KB Download
658689-BDO-Beantw aanvullende schr vragen ex art 45 RvO van ADB over glasvezelaansluitingen.pdf  pdf 52,5 KB Download
658668-BO-Beantw schr vragen ex art 45 RvO van de ChristenUnie over de sterroute Steenbrugge.pdf  pdf 86,1 KB Download
658438-BL-Verordening Marktprecariobelasting 2012.pdf  pdf 145,7 KB Download
657802-RE-Krediet Particuliere Woningverbetering Voorstad Oost.pdf  pdf 61,0 KB Download
657672-PS-Actieplan Platteland 2012-2013.pdf  pdf 1.549,5 KB Download
657044-BW-Niet verplaatsen van de JOP Indianendorp en het houden van een Eigen Krachtconferentie.pdf  pdf 51,6 KB Download
657032-RE-Vaststellen voorontwerpbestemmingsplan Colmschate eo.pdf  pdf 47,1 KB Download
656216-JZI-Aanpassing interne klachtenprocedure.pdf  pdf 137,1 KB Download
656215 Vaststelling Verordening Langdurigheidstoeslag 2012.pdf  pdf 96,0 KB Download
656161-MOM-Goedkeuring verlenen aan statutenwijziging St De Onderwijsspecialisten te Arnhem.pdf  pdf 152,2 KB Download
655887-ROB-Overdracht beheer en onderhoud stedelijk water.pdf  pdf 19.161,3 KB Download
655588-RE-Afsluiting grondexploitatie Woningbouw Lettele.pdf  pdf 75,0 KB Download
655528-Geluidsaneringsprogramma project geluidsscherm Rivierenwijk Dv5.pdf  pdf 80,7 KB Download
655514-Geluidsaneringsprogramma project geluidsscherm Dortstraat Dv1.pdf  pdf 105,3 KB Download
655039-RE-Muggeplein.pdf  pdf 36,0 KB Download
654933-Brieven Cambio en Circulus.pdf  pdf 282,2 KB Download
654864-RE-MeerjarenPerspectief Parkeren 2011.pdf  pdf 2.430,6 KB Download
654697-BDO-BW-nota Intentieverklaring Moderne Devotie .pdf  pdf 151,9 KB Download
654509-Ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp besluit hogere grenswaarden vastlegging geluidzone industrielawaai Bergweide.pdf  pdf 249,4 KB Download
654378-KZ-Tarievenbeleid Regiotaxi -omzetting-afrekening zones naar km.pdf  pdf 42,5 KB Download
654300-Eindrapportage laaggeletterdheid.pdf  pdf 610,2 KB Download
654243-MOM-Intentieverklaring Samenwerkingsverband Deventer-Uganda.pdf  pdf 484,9 KB Download
653768 KZ Nota Eindevaluatie MO-ket wijkwinkels.pdf  pdf 72,8 KB Download
653543-RE-ontwerp bestemmingsplan Voorstad Oost Rielerenk.pdf  pdf 8.097,5 KB Download
653366 Najaarsrapportage 2011.pdf  pdf 323,0 KB Download
653286-Vaststellen voorontwerpbestemmingsplan Winkelcentrum Keizerslanden.pdf  pdf 2.791,1 KB Download
653226-Wijziging Verordening Winkeltijden Deventer 2010.pdf  pdf 1.212,4 KB Download
653053-ROB-Gladheidsbeleid Deventer.pdf  pdf 9.470,3 KB Download
653009-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvOAPB en VVD-Subsidiëring Ulebelt.pdf  pdf 77,3 KB Download
652946-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO SP-Spoedlocaties.pdf  pdf 60,7 KB Download
652911-PC-Financiering Stadhuiskwartier dmv een swap.pdf  pdf 363,6 KB Download
652798-Broederenkerk.pdf  pdf 108,4 KB Download
652616-Samenvoeging Wwb en WIJ tot de nieuwe Wwb.pdf  pdf 381,1 KB Download
652567-MOM-Reactie ontwerp uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Provincie Overijssel 2012.pdf  pdf 44,5 KB Download
652498-BEL-Vaststellen verordening ozb 2012 en vaststellen verordening rzb 2012.pdf  pdf 428,9 KB Download
652489-Uitvoeringsovereenkomst 2011-2018 Rivierenwijk en kredietaanvraag wijkverbinding en inpassing Amstellaan.pdf  pdf 25.520,0 KB Download
652366-ORB-Verplaatsing speeltuin de Driehoek naar voormalig TenD terrein.pdf  pdf 276,2 KB Download
652345 Sportbedrijf Deventer aandeelhoudersvergadering 17 november 2011.pdf  pdf 1.545,6 KB Download
652322-BO-Beantw schr vr ex art 45 RvO van de PvdA over het parkeren van trucks en opleggers in wijken.pdf  pdf 290,2 KB Download
652320-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO PvdA afsluiten Bergsingel voor doorgaand verkeer.pdf  pdf 150,5 KB Download
652319-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO GL-Fietsbeleidsplan.pdf  pdf 1.412,7 KB Download
652318-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van GroenLinks over communicatie tussen burger en college.pdf  pdf 77,3 KB Download
652317-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO APB-Sluiting Kinderhuys.pdf  pdf 109,8 KB Download
652315-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO ADB-Glasvezel buitengebied c.a.pdf  pdf 63,9 KB Download
652151-Bestuursopdracht demografische verkenning Deventer.pdf  pdf 214,6 KB Download
652022-KZ-bijlage1-Jaarverslag leerplicht-RMC en RMC effectrapportage over het schooljaar 2010-2011.pdf  pdf 409,2 KB Download
651310-KZ-Beleidskader Iedereen Actief! 2013.pdf  pdf 1.325,5 KB Download
651156-BDO-Beantwoording schr vragen ex art 45 RvO van APB over 'stresstest' voor gemeenten.pdf  pdf 232,6 KB Download
650936-Re-integratiebeleidsplan 2012.pdf  pdf 307,7 KB Download
650863-VG-Exploitatieverbod kinderdagverblijf Het Kinderhuys.pdf  pdf 1.900,1 KB Download
650366-MOM-Beleidsplan Meedoen 2012-2015.pdf  pdf 219,2 KB Download
650342-MOM-Algemene Subsidieverordening Deventer.pdf  pdf 193,3 KB Download
650219-Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2012.pdf  pdf 168,5 KB Download
650187-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van D66 over Weigerambtenaren.pdf  pdf 96,7 KB Download
650092-ORB-Evaluatie gladheidsbestrijding.pdf  pdf 425,2 KB Download
650039-MOM-Voorstelen Afvalplan fase 2.pdf  pdf 802,5 KB Download
649687-Vaststellen ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning, Brinkgreverweg 137.pdf  pdf 612,6 KB Download
649681-MOM-Evaluatie en uitstapprogramma Prostituees in 2012.pdf  pdf 469,2 KB Download
649442-ORB-Geluidsaneringsprogramma project Traasterdijk te Bathmen.pdf  pdf 464,9 KB Download
649284_Nota aanwijzingsbesluit toezichthouder milieu, brandweer, bouwen en wonen.pdf  pdf 63,0 KB Download
648493-Uitwerking artikel 2 en 5 verordening parkeren en artikel 2 privaatrechtelijke parkeertarieven.pdf  pdf 4.022,4 KB Download
648385-BDO-Schr vragen ex art 45 RvO van de fracties van VVD en PvdA over Forensisch onderzoek Rentree.pdf  pdf 260,5 KB Download
647684-RE-Bestuursopdracht Structuurvisie Stadsaszone.pdf  pdf 276,6 KB Download
647526-GA-Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen.pdf  pdf 43,1 KB Download
647337-PO-Oprichting team Ondersteuning.pdf  pdf 42,0 KB Download
647327-ORB-Vaststellingsbrief en stedenbouwkundige uitgangspunten Teugseplein.pdf  pdf 88,0 KB Download
647320-BO-Carnaval 2012.pdf  pdf 39,0 KB Download
647205-PS-Bestuursopdracht Economische Visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020.pdf  pdf 245,0 KB Download
647156-SROI gesubsidieerde instellingen.pdf  pdf 69,9 KB Download
646931-KZ-Sociale Agenda en stelselwijzigingen.pdf  pdf 42,3 KB Download
646893-MOM-Bestuursopdracht Van wieg tot werk 2.0.pdf  pdf 88,0 KB Download
646828-RE-Aanwijzing gemeentelijke monumenten.pdf  pdf 58,5 KB Download
646689-Masterplan herontwikkeling Sint Jozeflocatie.pdf  pdf 7.724,8 KB Download
646639-Vaststelling voorontwerpbestemmingsplan 'Vijfhoek'.pdf  pdf 10.424,4 KB Download
646511-MOM-Bestuurlijke reactie Onderzoek Rekenkamer naar Regizorg.pdf  pdf 113,2 KB Download
646246-PS-Deelname Forum for Sites and Juries Europan 11.pdf  pdf 123,8 KB Download
645983-Agenda herbestemming religieus erfgoed Deventer.pdf  pdf 751,7 KB Download
645964-MOM-Instemming jaarrekening 2010 en kennisgeving jaarverslag 2010 openbaar primair onderwijs Deventer.pdf  pdf 139,9 KB Download
645934-MOM-Definitieve vaststelling inkomsten en uitgaven openbaar basisonderwijs over 2005 tm 2009.pdf  pdf 127,9 KB Download
645274-PC-Afsluiten financiering Stadhuiskwartier.pdf  pdf 161,2 KB Download
645145-ORB-Deltadeals Rivierenwijk.pdf  pdf 45,6 KB Download
645129-BDO-Schr vr ex art 45 RvO D66-fractie inzake overkapping Scheg.pdf  pdf 457,7 KB Download
644719-TZ-Bestuurlijk toezichtsprogramma majeure risicobedrijven Regio Midden Oost.pdf  pdf 192,7 KB Download
644385-MOM-Vervolg onderzoek Haarhuus.pdf  pdf 32,1 KB Download
643894-MOM-Opdrachtformulering Raster 2012.pdf  pdf 129,0 KB Download
643423-KZ-Sluitende aanpak jongeren.pdf  pdf 2.388,4 KB Download
642589-MOM-Subsidieverlening aan Stichting Parolo.pdf  pdf 2.102,1 KB Download
641932-RE-Truckparking.pdf  pdf 1.878,7 KB Download
641445-PO-Wijzigen Arbeidsvoorwaardenregeling Deventer in verband met piket ICT.pdf  pdf 59,2 KB Download
641411-Plan van Aanpak Buurtcoach Voorstad Oost en Rode Dorp.pdf  pdf 310,0 KB Download
641365-PO-Wijzigen ARD ivm aanpassingen storingsdienst en nieuw piket Communicatie.pdf  pdf 100,2 KB Download
641081-RE-Toekennen planschadeverzoek art 6-1 Wro ivm Douweler Leide.pdf  pdf 46,5 KB Download
641050-BDO-Schr vragen ex art 45 RvO van de PvdA- GL- en SP-fractie inzake opslag van kernafval.pdf  pdf 216,1 KB Download
640177-MOM-Herinrichting sportpark Zandweerd.pdf  pdf 77,9 KB Download
639907-PS-Uitvoeringsagenda duurzaamheid.pdf  pdf 1.437,4 KB Download
639326-MOM-bijdrage gemeente aan digitalisering Filmhuis de Keizer.pdf  pdf 153,2 KB Download
639313-DM-Herpositionering van taken team Documentmanagement.pdf  pdf 875,0 KB Download
638550-BEL-Vaststellen verordening toeristenbelasting 2012.pdf  pdf 186,2 KB Download
637226-PC-Donatie voor de bouw van het Geert Groote Huis.pdf  pdf 232,2 KB Download
635674-RE-Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen.pdf  pdf 1.063,0 KB Download
635526-KZ-Loondispensatie en doelgroepen.pdf  pdf 44,3 KB Download
635240-VMG-Zelfbewoningsplicht in koopovereenkomst voor particulier opdrachtgeverschap.pdf  pdf 180,9 KB Download
634745-MOM-Voortgang combinatiefuncties.pdf  pdf 89,4 KB Download
633758-CC-Onderzoeksrapportages inventarisatie behandeling planologische verzoeken 2009-2011.pdf  pdf 667,9 KB Download
632683-BDO-Beantw schr vragen ex art 45 RvO van GL over energiebesparing bij huishoudens en bedrijven.pdf  pdf 583,0 KB Download
632635-BDO-Beantw schr vr art 45 RvO van APB over insluipingen en inbraak in het buitengebied.pdf  pdf 87,1 KB Download
632435-BDO-Beantwoording schr vragen ex art 45 RvO GroenLinks fractie inzake Glyfosaat -roundup-.pdf  pdf 148,1 KB Download
632051-PC-Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier.pdf  pdf 86,5 KB Download
631603-VG-Huisvestingsverordening Deventer 2012.pdf  pdf 373,8 KB Download
631081-COM-Evaluatie interactie Kwestie van Kiezen, Deventer Bezinnigt.pdf  pdf 2.132,2 KB Download
631039-COM-Evaluatie interactie MJOP Sluiswijk.pdf  pdf 4.448,4 KB Download
630546-ORB-Herziening bestemmingslan en exploitatieplan Bedrijvenpark A1.pdf  pdf 23.326,1 KB Download
630354-Vaststelling Wijzigingsplan Bedrijvenpark A1 wijziging archeologie.pdf  pdf 33,2 KB Download
630299-BV-Vaststellen Legesverordening 2012.pdf  pdf 253,5 KB Download
630048-RE-Vaststelling voorbereidingsbesluit Uitbreiding woningbouw Lettele -locatie 2-2011.pdf  pdf 191,4 KB Download
629761-MOM-Plan van Aanpak Homo-emancipatie van de Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 - 2014.pdf  pdf 66,3 KB Download
629526-RS-Actualisatie Ruimtelijke kaders bij vestiging kindercentra.pdf  pdf 399,1 KB Download
628953-PC-Programmabegroting 2012.pdf  pdf 2.933,6 KB Download
628863-ORB-Verordening haven- en opslaggelden 2012.pdf  pdf 81,4 KB Download
628837-BEL-Verordening hondenbelasting 2012.pdf  pdf 134,7 KB Download
628835-GB-Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2012.pdf  pdf 103,1 KB Download
628818-GB-Verordening lijkbezorgingsrechten 2012.pdf  pdf 179,0 KB Download
628795-GB-Verordening rioolheffing 2012.pdf  pdf 133,6 KB Download
628603-PC-Alg vergadering Aandeelhouders CBL Vennootschap BV 28 september 2011.pdf  pdf 111,3 KB Download
627761-KZ-Diverse beleidsaanpassingen bijzondere bijstand.pdf  pdf 44,1 KB Download
627421-MOM-Tariefsvoorstel Afvalstoffenheffing 2012.pdf  pdf 123,1 KB Download
626778-MOM-Vervanging elektrische marktaansluitpunten Brink Deventer.pdf  pdf 36,6 KB Download
626533-RE-uitwerking bereikbaarheidsconclaaf.pdf  pdf 1.371,1 KB Download
625971-Weekendrooster 4e kwartaal 2011 -1 oktober 2011 tm 1 januari 2012.pdf  pdf 34,6 KB Download
625382-MOM-Verwijderen dak JOP Indianendorp.pdf  pdf 37,3 KB Download
625245-ORB-Geluidsaneringsprogramma project geluidsscherm Dortstraat Dv1.pdf  pdf 110,3 KB Download
625235-ORB-Geluidsaneringsprogramma project geluidsscherm Rivierenwijk Dv5.pdf  pdf 136,8 KB Download
624308-RE-Wijziging convenant Regionale woonruimteverdeling.pdf  pdf 261,0 KB Download
623945-BW-Beleidsregels bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Deventer.pdf  pdf 1.772,9 KB Download
623121-MOM-Kunstopdracht Legaat Nijenhuis, Bathmen.pdf  pdf 220,7 KB Download
622946-BW-Dekkingsplan brandweer.pdf  pdf 6.123,9 KB Download
622905-VTV-Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Deventer 2012.pdf  pdf 2.777,5 KB Download
622876-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de VVD over gietijzeren gasleidingen.pdf  pdf 1.893,8 KB Download
621829-BDO-Bronzen Legpenning voor de heer GW Willemsen.pdf  pdf 8.819,8 KB Download
621641-RE-zienswijze ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.pdf  pdf 351,5 KB Download
620962-PS-Halfjaarlijkse voortgangsrapportage IiO met goedkeurende bestuurlijke verklaring.pdf  pdf 1.132,2 KB Download
620572-BDO-Beantwoording schr vr ex art 45 RvO van PvdA en D66-Deventer ambities.pdf  pdf 168,5 KB Download
620571-BDO-schr vr ex art 45 RvO van PvdA-GL over de voetgangersonderdoorgang station.pdf  pdf 201,3 KB Download
620568-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de PvdA en D66 over de afvalcontainers bewoners Dreef.pdf  pdf 110,3 KB Download
620565-BDO-schr vr ex art 45 RvO van VVD en PvdA over de verkeersveiligheid Emmaplein.pdf  pdf 240,3 KB Download
620029-RE-vaststelling ontwerp bestemmingsplan Boxbergerweg 60.pdf  pdf 2.274,2 KB Download
619677-KZ-Wijziging verordening Wet Kinderopvang gemeente Deventer en vaststelling nadere regels SMI.pdf  pdf 33,9 KB Download
617998-RE-Toekennen planschadeverzoek art 6-1 Wro ivm bedrijventerrein Lettele.pdf  pdf 39,4 KB Download
617187-BL-Verordening Precariobelasting 2012 en verordening Marktprecariobelasting 2012.pdf  pdf 1.543,8 KB Download
616425-RE-Afwijzen verzoeken om planschade art 6-1 Wro ivm Uiterwaarden 2004.pdf  pdf 54,8 KB Download
616077-MOM-Oplossen voetbal trainingsproblematiek en aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Rielerenk.pdf  pdf 195,9 KB Download
615547-GA-Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen.pdf  pdf 70,2 KB Download
615201-RE-Ontwerp Masterplan Brinkgreven -inclusief Beeldkwaliteitplan.pdf  pdf 5.633,4 KB Download
614511-BDO-Raadsvoorstel voorontwerp nieuwbouw stadhuiskwartier.pdf  pdf 436,5 KB Download
614494-MOM-decentralisatie Algemene wet bijzondere ziektekosten -Awbz.pdf  pdf 136,1 KB Download
614012-BW-schr vr art 45 RvO van fracties VVD en APB over subsidiëring Ulebelt voor energiebesparing door jongeren.pdf  pdf 86,1 KB Download
613724-RE-besluitvorming nieuwe route centrumbus.pdf  pdf 371,5 KB Download
613581-RE-vaststelling bestemmingsplan Hoogesteeg 2.pdf  pdf 2.380,3 KB Download
612638-RS-Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Deventer.pdf  pdf 43,0 KB Download
611783-PC-Alg vergadering van aandeelhouders Deventer Groenbedrijf BV dd 1 september 2011.pdf  pdf 164,5 KB Download
611290-RE-carpoolplek aan einde de Siemelinksweg bij op- en afritten van snelweg A1 te Deventer.pdf  pdf 262,1 KB Download
611186-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de VVD over risicovolle bedrijven.pdf  pdf 108,8 KB Download
611185-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van GroenLinks over samenwerking RWE en Gazprom.pdf  pdf 226,5 KB Download
608807-RE-Toekennen planschadeverzoek art 6-1 Wro ivm vervangende nieuwbouw Pr Margrietlaan.pdf  pdf 40,2 KB Download
608241-RE-Financiële bijdrage aan verbreding A1.pdf  pdf 51,6 KB Download
607262-BDO-Verslag periode 28 april tm 7 mei 2011 Welcome Again Veterans en verzoek om aanvullende tegemoetkoming.pdf  pdf 547,7 KB Download
606860-BO-aanpassen van de schrijfwijze van 20 straatnamen in de GBA.pdf  pdf 4.298,1 KB Download
601777-KZ-Beheerregeling GBA.pdf  pdf 199,3 KB Download
597074-MOM-Beantwoording vragen PM mbt voorzieningen Schalkhaar.pdf  pdf 99,3 KB Download
594073-VMG-Beschikking Wet milieubeheer m.e.r.-beoordeling Gorsselseweg 38 te Bathmen.pdf  pdf 21.177,9 KB Download
592652-MOM-Deelname gemeente pilot E-laad oplaadpunten voor elektrische voertuigen.pdf  pdf 189,4 KB Download
590370-KZ-Uitvoeringsprogramma armoedebeleid en invulling bezuinigingen armoedebeleid in 2012.pdf  pdf 423,8 KB Download
589805-COM-raadsmemo artikel Deventer Post van 20 juli 2011.pdf  pdf 52,0 KB Download
589772-BDO-Brief gemeente Lochem over windturbines.pdf  pdf 146,7 KB Download
588817-BDO-Beantw schriftel vrgn ex art 45 RvO v D66, SP en GrnL inz veehouderijen.pdf  pdf 168,0 KB Download
588113-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de PvdA over het afschaffen van de strippenkaart.pdf  pdf 301,0 KB Download
587873-BDO-Beantw schriftel vrgn ex art 45 RvO v GrnL inz waterpartij Joh v Vlotenlaan.pdf  pdf 185,1 KB Download
587871-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van APB over het verondiepen van de Teugse- en Veenoordkolk.pdf  pdf 117,6 KB Download
586918-BDO-brief aan raad en procedure en criteria beoordeling voorlopig ontwerp huisvesting gem organisatie.pdf  pdf 323,6 KB Download
586724-BW-Loopbaanbeleid brandweer.pdf  pdf 365,1 KB Download
585902-RE-Studentenhuisvesting.pdf  pdf 262,6 KB Download
585637-MOM-de Deventer Jeugd in Beeld -3e editie.pdf  pdf 943,3 KB Download
585625-PC-Aandeelhoudersbesluiten NV Deventer Schouwburg.pdf  pdf 1.223,9 KB Download
585619-PC-Voorschot aan de NV Vastgoedmaatschappij Cultureel Centrum.pdf  pdf 36,7 KB Download
585562-VG-Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.pdf  pdf 2.148,9 KB Download
584385-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO Restauratie Broederenkerk.pdf  pdf 83,9 KB Download
583544-BW-Niet-publiekrechtelijke tarieven brandweer 2012.pdf  pdf 43,1 KB Download
582461-WIJK-Wijkprogramma's wijkaanpak 2011-2012.pdf  pdf 562,9 KB Download
581733-SAB-Wijziging termijn bruikleenovereenk Vereeniging tot beoefening Overijsselsch Regt en Geschiedenis.pdf  pdf 191,1 KB Download
581365-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de PvdA over graffiti in de binnenstad.pdf  pdf 350,4 KB Download
581251-KZ-Bestuursopdracht Uitvoeringsorganisatie Re-integratie.pdf  pdf 340,7 KB Download
581218-RE-Parkeerverordening 2012 en Parkeerbelastingverordening 2012.pdf  pdf 4.092,6 KB Download
580978-RE-Verzk planschade bestemmplan Wijtenhorst Douweler Leide en WRO vrijstell Sportpark Horsterhoek.pdf  pdf 3.126,1 KB Download
580759-ORB-Uitwerking ambities ontwikkelingsplan Havenkwartier.pdf  pdf 53,9 KB Download
580057-MOM-Afspraken invulling leegstand Kei13.pdf  pdf 58,1 KB Download
579872-RE-openstelling Open Monumentendag.pdf  pdf 36,5 KB Download
579822-TZ-WABO samenwerking Deventer Raalte en Olst-Wijhe.pdf  pdf 160,5 KB Download
577792-MOM-Bestuursopdracht-pva krachtige regie en samenwerking voor huishoudens met meervoudige problemen.pdf  pdf 192,5 KB Download
577556-SECR-Samenwerken aan Bedrijfsvoering DOWR.pdf  pdf 628,6 KB Download
577339-VTV-Sanering Bergweidedijk.pdf  pdf 325,7 KB Download
576985-RE-Vaststelling bestemmingsplan Voorstad-oost en Beeldkwaliteitplan Voorstad-oost.pdf  pdf 3.539,8 KB Download
576956-VT-Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen.pdf  pdf 802,5 KB Download
576906-MM-Voorstel kader reinigingsorganisatie Cambio-Circulus.pdf  pdf 56,2 KB Download
575880-ORB-Ontwerp Brinkgreverweg.pdf  pdf 1.867,0 KB Download
574659-KZ-Sociaal Aanbesteden in Inkoop- en subsidiebeleid.pdf  pdf 650,4 KB Download
574430-KV-Bevolkingprognoses Deventer 2011.pdf  pdf 629,9 KB Download
573735-PS-Nota EU beleid Deventer.pdf  pdf 418,8 KB Download
573010-MM-Rapportage realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden 1e helft 2011.pdf  pdf 48,3 KB Download
572605-MOM-Continuering en evaluatie Uitstapprogramma Prostituees.pdf  pdf 85,5 KB Download
572440-PS-Begroting bestuursopdracht gebiedsgericht werken.pdf  pdf 158,9 KB Download
572359-ORB-Oude Raalterweg te Wesepe.pdf  pdf 496,5 KB Download
572255-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van GroenLinks over de verbreding A1.pdf  pdf 29,3 KB Download
572252-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de PvdA over handhaving parkeeroverlast.pdf  pdf 378,9 KB Download
572083-BEL-Ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht vakgroep juridische planologie ROB.pdf  pdf 44,3 KB Download
571832-MM-Convenant Olympisch Netwerk Overijssel.pdf  pdf 94,8 KB Download
571303-RS-Nota_Uitgiftevoorwaarden .pdf  pdf 23,6 KB Download
570789-MM-Projectvoorstel scholieren en energiebesparing.pdf  pdf 360,2 KB Download
567963-RS-Jaarverslag Sociaal Programma Rivierenwijk Krachtwijk 2010.pdf  pdf 680,6 KB Download
566873-RE-Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Zandwetering nabij Diepenveen.pdf  pdf 808,4 KB Download
566678-BDO-Nota raadsbesluit over reactie college op aanbevelingen Auditcommissie bij Rekening 2010.pdf  pdf 30,3 KB Download
565922-RE-Voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad.pdf  pdf 5.680,0 KB Download
565602-MM-Contract herontwikkeling Teugse en Veenoordkolk.pdf  pdf 3.497,4 KB Download
564619-RE-Beleidsplan Verkeersveiligheid 2011-2021.pdf  pdf 3.016,4 KB Download
564216-RB-Overeenkomst Vitens Afspraken Brandkranen.pdf  pdf 81,4 KB Download
564117-ST-Leges huwelijken en geregistreerde partnerschappen 2012 - kosteloze ceremonies.pdf  pdf 217,2 KB Download
563717-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO PvdA- Zomerafsluiting Welle.pdf  pdf 232,7 KB Download
563645-RE-Plan van Aanpak Masterplan Schipbeek.pdf  pdf 1.415,9 KB Download
563577-RS-Aanvraag uitvoeringskrediet Reconstructie en herprofilering Industrieweg.pdf  pdf 5.988,9 KB Download
563533-PC-Aandeelhoudersvergadering N.V. Bergkwartier d.d. 23 juni 2011.pdf  pdf 160,3 KB Download
563047-RS-Stedenbouwkundig programma van eisen woningbouwontwikkeling TenD terrein en overeenkomsten.pdf  pdf 22.903,0 KB Download
562568-PC Zomerrapportage 2011.pdf  pdf 411,2 KB Download
562153-RS-Toekennen en verhalen van planschade ivm de realisatie van 109 appartementen Pieter Bothstraat in Deventer.pdf  pdf 23.273,9 KB Download
561882-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van GroenLinks over de bestrating Dorpsstraat Diepenveen.pdf  pdf 90,9 KB Download
561881-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de VVD over het onderhoud van sportvelden.pdf  pdf 80,7 KB Download
561879-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO APBen GL-Waardering Deventer Noord Oost.pdf  pdf 101,2 KB Download
561629-TZ-Bestuursvoorstel pilot NetwerkRUD.pdf  pdf 209,2 KB Download
561622-RE-Intentieovereenkomst tot de ontwikkeling van een woonlocatie aan de Holterweg.pdf  pdf 55,6 KB Download
561452-RE-Plannen van Aanpak Dorpsvisies (Loo en Lettele).pdf  pdf 1.107,8 KB Download
561077-KZ-Managementrapportage GBA.pdf  pdf 160,7 KB Download
560817-RE-Afwijzen verzoek om planschade art. 6.1 Wro i.v.m. bestemmingsplan De Wijtenhorst en Douweler Leide.pdf  pdf 51,8 KB Download
560575-RE-Toekennen planschadeverzoeken art. 6.1 Wro i.v.m. De Wijtenhorst en Douweler Leide (1 tm 3).pdf  pdf 2.351,9 KB Download
559506-BV-Toekomstige externe Ombudsfunctie.pdf  pdf 85,2 KB Download
559205-SO-Actieplan Platteland 2011-2012.pdf  pdf 146,1 KB Download
558874-ORB-Verplaatsing Wielerbaan Rielerenk.pdf  pdf 1.448,8 KB Download
557719-RS-Windturbines Kloosterlanden.pdf  pdf 13.093,3 KB Download
557616-RS-voortzetten planvorming wijkverbinding Rivierenwijk en reconstructie Amstellaan.pdf  pdf 27.029,1 KB Download
557152-Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens N.V. juni 2011.pdf  pdf 82,8 KB Download
557042-BV-Begroting 2012 Recreatieschap Salland.pdf  pdf 2.062,3 KB Download
557032 -BV-Doorontwikkeling dorpshuis in Diepenveen.pdf  pdf 199,3 KB Download
556851-RS-vaststellen bestemmingsplan 'Hoekweg, Rood voor Rood'.pdf  pdf 6.674,8 KB Download
556574-RS-Keuze ontwikkelingsrichting omgeving Leeuwenbrug, in kader van masterplan stationsomgeving.pdf  pdf 11.172,1 KB Download
556447-JZ-Notitie duurzaam inkopen Stedendriehoek.pdf  pdf 175,7 KB Download
556370-RS-Looweg 53- niet plaatsen op gemeentelijke monumentenlijst.pdf  pdf 984,8 KB Download
556225-BDO-Beantwoording aanvullende vragen ex art 45 RvO APB Planvorming Huisvesting Gemeentelijke Organisatie.pdf  pdf 122,3 KB Download
556173-ST-Nota Stand van zaken ontwerpproces huisvesting gemeentelijke organisatie.pdf  pdf 47,0 KB Download
555913-Kredietaanvraag realisatie verkeersmaatregelen Keizerslanden.pdf  pdf 18.418,0 KB Download
555723 SO Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Investeren in Overijssel.pdf  pdf 434,8 KB Download
555241-RS-Instemming statuten st samenwerkingsschool Rivierenwijk en overdracht Snippeling aan stichting.pdf  pdf 1.438,3 KB Download
553768-BDO-Weekendrooster van 1 juli 2011 tm 30 september 2011.pdf  pdf 41,7 KB Download
553768-BDO-Nota-Weekendrooster van 1 juli 2011 tm 30 september 2011.pdf  pdf 41,7 KB Download
553275-BDO-553275-BDO-Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen ex art 45 RvO van APB over beëindiging peuterspeelzalen.pdf  pdf 2.009,6 KB Download
552821-RS-Toekennen planschadeverzoeken art. 6.1 Wro i.v.m. bedrijventerrein Lettele (1 tm 4).pdf  pdf 42,0 KB Download
551767-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO fracties van D66, CDA en APB over voorzieningen in Schalkhaar.pdf  pdf 65,2 KB Download
551636-RS-Herindeling markten op de Brink.pdf  pdf 1.280,7 KB Download
551352 ST-Verbetering informatievoorziening WIZL.pdf  pdf 271,4 KB Download
551154-Experiment Wmo - Wwb in Zandweerd.pdf  pdf 102,9 KB Download
550995-RS-PVA Woningbouwlocatie Bathmenseweg Lettele.pdf  pdf 548,3 KB Download
550903-BV-Ontwikkelingen aandeelhoudersbelang in EPZ N.V.pdf  pdf 257,9 KB Download
550056-BDO- Nota ontslag en benoeming lid commissie toekenning Gulden Adelaar.pdf  pdf 193,9 KB Download
550022 ST-Jaarverslag 2009-2010 Gemeentearchivaris.pdf  pdf 53,0 KB Download
549574-RS-Vaststellen resultaten haalbaarheidstudies bibliotheek en film en theater.pdf  pdf 2.589,9 KB Download
549455 BV Begrotingsrichtlijnen 2012-2015.pdf  pdf 381,4 KB Download
548812-RS-Welstandsnota gemeente Deventer welstands- en reclamebeleid.pdf  pdf 28.389,9 KB Download
548549-BDO-ontslag en benoeming Commissie Handel, Ambachten en Diensten.pdf  pdf 43,8 KB Download
548451-SO-Middellange termijn beleidsagenda; aanvulling.pdf  pdf 985,3 KB Download
548178-BDO-548178-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de PvdA over het afschaffen van de strippenkaart.pdf  pdf 166,5 KB Download
547867 Ontwerp geluidsaneringsprogramma project Traasterdijk te Bathmen.pdf  pdf 332,1 KB Download
547801-RS-gunning concessie duurzame energie bedrijvenpark A1.pdf  pdf 36,4 KB Download
547678-RS-Verhalen planschade i.v.m. realisatie 13 appartementen Burg. Doffegnieslaan 2 Diepenveen.pdf  pdf 41,7 KB Download
547374 ST-PU-KZ nota voegen rechtszaak tegen de staat WSW 1 2011 6.pdf  pdf 44,3 KB Download
546659 SO Advisering op bestuursakk.pdf  pdf 71,7 KB Download
546442-RE-Vaststellen bestemmingsplan Paraplu herziening scholen (analoog).pdf  pdf 462,4 KB Download
546433-RE-Vaststellen bestemmingsplan Kom Schalkhaar, scholen.pdf  pdf 1.104,4 KB Download
546408-BV-Sallcon jaarrekening 2010 en begroting 2012.pdf  pdf 72,4 KB Download
546059-BV-Concept-begroting 2012 en Voorjaarsnota 2011 Veiligheidsregio IJsselland.pdf  pdf 568,8 KB Download
545590-RS-Actualisatie Algemene Voorwaarden parkeergarages.pdf  pdf 97,3 KB Download
543815-RS-Onttrekken wandelpad sportpark Borgele aan de openbaarheid.pdf  pdf 180,1 KB Download
543108-RS-Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Buitengracht-Oost'.pdf  pdf 10.928,8 KB Download
543070-BV-AvA Circulus 19mei2011.pdf  pdf 387,1 KB Download
543015-RS-Vaststellen bestemmingsplan 'Hoornwerk 2009'.pdf  pdf 7.542,5 KB Download
542902-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO GL-Teuge (aanvullend).pdf  pdf 48,0 KB Download
542805-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO APB-legeskosten.pdf  pdf 101,1 KB Download
542803-RS-Regionale woningbouwprogrammering info gemeenteraad.pdf  pdf 104,3 KB Download
542803-RS-nota Regionale woningbouwprogrammering info gemeenteraad.pdf  pdf 107,9 KB Download
542793-RS-Verordening Particuliere Woningverbetering (PWV).pdf  pdf 658,1 KB Download
542766-ST-PU-KZ Herziene overeenkomst gem Deventer en Saxion omtrent SAB.pdf  pdf 39,5 KB Download
542412-RS-Opties realisatie MVB Bathmen.pdf  pdf 6.682,6 KB Download
542298-RS-Afwijzen verzoek planschade art. 6.1 Wro bestem.plan Bergkwartier 1996 en bestemplan Boreelkazerneterrein.pdf  pdf 58,1 KB Download
542178 SO Digitale Steden Agenda.pdf  pdf 494,5 KB Download
542154-BDO-Instemming met voordracht nieuw lid Raad van Commissarissen Sallcon BV.pdf  pdf 41,9 KB Download
542153-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO ADB-jaarrekening.pdf  pdf 141,3 KB Download
541880-RS-SI-RE-Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Oosterhuisweg 7'.pdf  pdf 12.300,0 KB Download
540959-RS-Burgemeester Evenementenbeleid.pdf  pdf 4.799,3 KB Download
540749-SO-nota Verantwoording PMJP 2010.pdf  pdf 169,0 KB Download
540172-RS-Ontwerpbestemmingsplan Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord.pdf  pdf 9.803,3 KB Download
540002-BV-Jaarrekening 2010 Sportbedrijf Deventer.pdf  pdf 1.111,9 KB Download
539915-KZ-Overeenkomst DirectWerk 2011 (WSW voorschakeling 2011).pdf  pdf 139,8 KB Download
539770-RS-SI-RE-Toepassing van de coördinatieregeling voor het project Winkelcentrum Keizerslanden.pdf  pdf 284,6 KB Download
539448-BDO-nota Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de VVD over windmolens.pdf  pdf 89,9 KB Download
539416-ST-nota DirectWerk 2011 2011.pdf  pdf 367,5 KB Download
539352-RS-nota goedkeuring begroting 2011 St. Openbaar Primair Onderwijs Deventer.pdf  pdf 443,7 KB Download
539101-PC-Concept-programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 GGD IJsselland.pdf  pdf 1.244,6 KB Download
539095-BV-Begroting 2012 Regio Stedendriehoek (RSD).pdf  pdf 322,4 KB Download
539064-BV-nota Algemene vergadering van aandeelhouders Deventer Groenbedrijf B.V. d.d. 11 mei 2011.pdf  pdf 89,4 KB Download
538853-RS-Nota MIVA toilet.pdf  pdf 68,4 KB Download
538775-BDO-nota Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van GroenLinks over kappen van gezonde bomen.pdf  pdf 200,8 KB Download
538733-Jaarverslag HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) 2010.pdf  pdf 270,3 KB Download
538713-ST-Beschrijvend Programma van Eisen april 2011 Stadhuiscomplex Deventer.pdf  pdf 1.417,4 KB Download
538250-BDO-Nota Zilveren Stadspenning voor de heer G.M. Faas.pdf  pdf 42,8 KB Download
537888-BDO-Nota Welcome Again Veterans.pdf  pdf 713,7 KB Download
537569-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO PvdA-Waltorenpad.pdf  pdf 382,0 KB Download
537445-BAD-Visie schuldhulpverlening Deventer.pdf  pdf 424,4 KB Download
537090-BV-Aanwijzingsbesluit toezichthouders politie.pdf  pdf 42,5 KB Download
536176-BV-Voorjaarsnota 2011.pdf  pdf 8.317,1 KB Download
535184-RS-Definitief vaststellen MJOP-MIND 2011-2014.pdf  pdf 45.656,0 KB Download
534660-RS-Protocol Gezamenlijke aanpak van de teelt van hennep.pdf  pdf 105,9 KB Download
534558-CC-BW nota aanbieden rapport.pdf  pdf 1.046,1 KB Download
534521-BDO-Voordracht lid RvC NV Deventer Schouwburg namens aandeelhouder gemeente Deventer.pdf  pdf 45,6 KB Download
534489-BV-Nota grootburgers 2011.pdf  pdf 171,3 KB Download
534485-VT-Beleidsvisie Huiselijk geweld 2011 - 2015.pdf  pdf 128,4 KB Download
534485-RS-Beleidsvisie Huiselijk geweld 2011 - 2015.pdf  pdf 120,7 KB Download
534361-RS-nota Toekennen planschade.pdf  pdf 2.908,3 KB Download
534322-BV-AvA NV Wonen boven winkels Deventer d.d. 28 april 2011.pdf  pdf 81,2 KB Download
533546-RS-Zendmachtiging lokale omroep.pdf  pdf 3.026,8 KB Download
533484-RS-vaststelling ontwerp bestemmingsplan Voorstad-Oost.pdf  pdf 3.500,5 KB Download
532765-RS-Collectie Kunst en Openbare Ruimte.pdf  pdf 61,5 KB Download
532746-BDO-Deventer Evenementen Stichting organiseert Taptoe voor de Deventer Veteranen.pdf  pdf 219,3 KB Download
532203-RS-Voortgangsrapportage veiligheid 2011.pdf  pdf 1.435,7 KB Download
531723-RS-Voorbereiding en garantstelling onderdoorgang spoor Rivierenwijk.pdf  pdf 856,5 KB Download
531514-RS-krachtige regie en samenwerking op het gebied van personen met meervoudige problematiek.pdf  pdf 144,9 KB Download
531284-SO-Werkprogramma 2011 regio Stedendriehoek.pdf  pdf 1.394,9 KB Download
530758-RS-projectenrapportage 2011.pdf  pdf 59,8 KB Download
530532-BDO-Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen ex art 45 RvO van GroenLinks over kernafval.pdf  pdf 323,9 KB Download
530531-BDO-nota Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van GroenLinks over Truckparking Westfalenstraat.pdf  pdf 144,6 KB Download
530530-BDO-Nota Bijdrage kosten Deventer Hanzezangers Kaunas.pdf  pdf 149,5 KB Download
530529-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van APB over planvorming huisvesting gemeentelijke organisatie.pdf  pdf 48,5 KB Download
530470-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 GL-vliegveld Teuge.pdf  pdf 52,5 KB Download
530443-BV-Jaarrekening 2010.pdf  pdf 4.104,6 KB Download
530431-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van APB over beëindiging peuterspeelzalen.pdf  pdf 52,6 KB Download
530323-RS-nota ondertekenen convena.pdf  pdf 147,9 KB Download
529573-ST-Realisatie Werkplein Deventer.pdf  pdf 2.399,5 KB Download
529175-RS-Vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Hoekweg, Rood voor Rood'.pdf  pdf 5.756,6 KB Download
529099-RS-Wet Kraken en Leegstand Leegstandverordening.pdf  pdf 269,5 KB Download
529043-MOM-nota aanhaken omgevingsv.pdf  pdf 33,2 KB Download
528845-RS-Renovatie Hagenpoortschool.pdf  pdf 69,7 KB Download
528762-BDO-zilveren stadspenning Hidayet Eralp.pdf  pdf 38,9 KB Download
528748-RE-Plaatsen TDI's op de toeritten A1 ter bevordering verkeerafwikkeling A1 en onderliggend wegennet.pdf  pdf 5.118,6 KB Download
528711-RS-Deventer Verkeers Informatie Systeem DevIS, eerste fase.pdf  pdf 157,6 KB Download
528270-RS-Vaststellen ruimtelijke onderbouwing behorende bij de omgevingsvergunning, Oxerhoflaan 6.pdf  pdf 1.598,3 KB Download
528227-RS-Vaststellen voorbereidingsbesluit 'Bergweide, Kloosterlanden-Hanzepark, Veenoord, Havenkwartier 2011'.pdf  pdf 1.259,7 KB Download
527678-RS-Resultaten Gebiedsverkenning IJssel-Vechtdelta 1e fase.pdf  pdf 1.465,9 KB Download
526297-RS-Bijdrage voor prioriteitswijken en ruimtelijke erfgoed.pdf  pdf 83,5 KB Download
526266-RS-Bestemmingsplan 'Blankenadijk 2' aanbieden aan raad voor vaststelling.pdf  pdf 1.159,9 KB Download
525815-RS-Exploitatie informatiecentrum Steenbrugge.pdf  pdf 115,6 KB Download
523004-BDO- nota Koninginnedag en Herdenkingsplechtigheden.pdf  pdf 136,4 KB Download
522917-RS-nota Deventer Veilig op weg.pdf  pdf 1.589,4 KB Download
522912-BDO-Schriftelijke vragen ex artikel 45 RvO fracties Groen Links, D66 en PvdA communicatie windturbines Kloosterlanden.pdf  pdf 48,6 KB Download
522475-BDO-Schriftelijke vragen ex artikel 45 RvO van de Groen Links-fractie inzake Kernenergie.pdf  pdf 45,2 KB Download
522322-RS-vaststelling wijzigingsplan De Wijtenhorst en Douweler Leide, wijzigingsplan Kolkmansweg 6-6b.pdf  pdf 584,4 KB Download
521772-BV-bezwaarschriften inzake afgewezen verzoek skatebaan.pdf  pdf 62,9 KB Download
521641-CC-nota Financiële verordening 212 GW gemeente Deventer.pdf  pdf 112,2 KB Download
521539-RS-Nota-Rivierenwijk_Amstellaan en de crises- en herstelwet.pdf  pdf 63,7 KB Download
521235-RS-Benoemen straatnaam Rielerkolkweg te Deventer.pdf  pdf 199,9 KB Download
521178-RS-Ontwerp wijzigingsplan Bedrijvenpark A1, wijziging archeologie ontwerp, wijziging archeologie II.pdf  pdf 2.294,6 KB Download
521124-RS-vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Dortherbeek.pdf  pdf 2.867,5 KB Download
521022 ST-nota WK Eindverslagen wijkaanpak 2009-2010.pdf  pdf 426,5 KB Download
520499-RS-Evenementenbeleid Deventer.pdf  pdf 2.933,4 KB Download
520072-RS-LEADER subsidie haalbaarheidsstudie Biomassalland.pdf  pdf 222,7 KB Download
519566 ST-nota b en w ontvangstbevestingen balie Publiekszaken en receptie.pdf  pdf 35,2 KB Download
519346-RS-Vaststellen voorbereidingsbesluit “Sluisstraat-Pothoofd 2011”.pdf  pdf 254,6 KB Download
518259-KZ-Reïntegratiebeleidsplan 2011.pdf  pdf 227,3 KB Download
518121-RS-nota vaststellen locaties ogc binnenstad (2).pdf  pdf 8.772,6 KB Download
517395-RS-Nota bw voorontwerp bp voorstad oost rielerenk.pdf  pdf 7.893,8 KB Download
517373-BV-nota AvA NV Milieucentrum Deventer.pdf  pdf 50,7 KB Download
517003-RS-Voortzetting pilot Aanpak extreme woonoverlast.pdf  pdf 100,0 KB Download
516846-BDO-Verlenging overeenkomst uitbreiding vaartijden van het voetveer tussen de IJsseloevers.pdf  pdf 242,0 KB Download
515903-BDO-Schriftelijke vragen ex artikel 45 RvO van de APB-fractie over Bestemmingsplan Buitengebied.pdf  pdf 45,9 KB Download
515889-BDO-nota Beantwoording vragen bezuinigingen speciaal onderwijs.pdf  pdf 46,6 KB Download
515883-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO ChristenUnie preventie seksueel misbruik verenigingen.pdf  pdf 48,6 KB Download
515797-ORB-Evaluatie onderzoek Deventer Groenbedrijf.pdf  pdf 467,4 KB Download
515778-RS-nota onderdoorgang oostriklaan.pdf  pdf 753,2 KB Download
515513-RS-nota reglement WMo advies.pdf  pdf 307,3 KB Download
515248-RE-Aanwijzing gemeentelijke monumenten in landelijk gebied vm gemeente Bathmen.pdf  pdf 7.559,2 KB Download
514926-RS-nota Toekomst recreatiegemeenschap Salland.pdf  pdf 3.458,1 KB Download
514660-SO-Actualisatie EFRO meerjarenplanning.pdf  pdf 100,2 KB Download
514556-RS-nota vaststelling BP en MER.pdf  pdf 3.010,2 KB Download
514504a-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 asbest.pdf  pdf 49,2 KB Download
514467-RS-nota BW raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Linderveldplas2.pdf  pdf 154,0 KB Download
514158-RS-Nota_Uitwerking Inrichtingsplan Bufferzone Bedrijvenpark A1.pdf  pdf 1.696,4 KB Download
514049-RS-Nota mandatering convenanten wijkontwikkeling Voorstad-Oost.pdf  pdf 370,4 KB Download
514035-RS-bestuursopdracht Sluiskwartier.pdf  pdf 160,4 KB Download
513880-BDO-nota Beantwoording vragen ex art 45 RvO over veehouderij.pdf  pdf 72,0 KB Download
513860-RS-dienstverleningsovereenkomst JGZ0-4 jarigen.pdf  pdf 69,2 KB Download
513751-SO-Wijziging Gebiedsconvenan tSalland 2009-2013.pdf  pdf 147,3 KB Download
513695-RS-Kredietaanvraag voorbereiding Verkeersplan Keizerslanden en realisatie Keizerspark.pdf  pdf 3.907,6 KB Download
513389-RS-nota b en w vaststelling bp Bussinksweg 2a.pdf  pdf 2.177,0 KB Download
512835-RS-nota _overeenkomst uitbreiding Dierenasiel De Kuipershoek.pdf  pdf 58,2 KB Download
512642-BD-vaststellen gewijzigd raadsvoorstel raadzaal.pdf  pdf 86,6 KB Download
512488-RS-Uitvoeringskrediet sluiscomplex.pdf  pdf 80,1 KB Download
511538-RS -Voortgang Entente Florale Nederland-Europa.pdf  pdf 46,8 KB Download
511314-RS-BW nota 1-3 regeling sport 2011.pdf  pdf 37,2 KB Download
510767-RE-Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst landelijk gebied en de dorpen.pdf  pdf 37,8 KB Download
510684-SO-Breedband buitengebied.pdf  pdf 79,6 KB Download
510332-RS-SI-RE-ontwerpbestemmingsplan Paraplu herziening scholen.pdf  pdf 420,7 KB Download
510329-RS-SI-RE-ontwerpbestemmingsplan Kom Schalkhaar.pdf  pdf 1.062,4 KB Download
510155-RS-Uitvoeringsplan Wonen-welzijn-zorg 2011-2015.pdf  pdf 535,1 KB Download
509330-RS-bw-nota Fonds Nieuwe Producties.pdf  pdf 50,9 KB Download
508580-BDO-Vragen ex art 45 RvO PvdA over fietsoversteek fetlaer.pdf  pdf 43,5 KB Download
508337-COLL-SECR-Nota Gebiedgericht werken.pdf  pdf 38,6 KB Download
508322-RS-Verkeersmaatregelen Bergkwartier.pdf  pdf 423,2 KB Download
507901-ST-notastallinggarage2011.pdf  pdf 712,7 KB Download
507170-RS-Tijdelijke inrichting Oude IJsbaan locatie.pdf  pdf 1.034,6 KB Download
507151-BDO-Weekendrooster 1 april 2011 tm 30 juni 2011.pdf  pdf 54,9 KB Download
506712-BV-Jaarverslag 2009 van de Ombudscommissie Deventer.pdf  pdf 154,0 KB Download
506387-RS-bw nota financien product onderwijshuisvesting.pdf  pdf 294,4 KB Download
505663-BV-BW nota - budgethoudersregeling gemeente Deventer.pdf  pdf 82,4 KB Download
505348-BDO-nota Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van GroenLinks over veiligheidszone spoor.pdf  pdf 133,3 KB Download
505347-BDO-nota Beantwoording vragen alg plat belang.pdf  pdf 51,2 KB Download
505183-RS-Benoeming gemeentelijk lijkschouwer.pdf  pdf 43,9 KB Download
504851-RS-Vaststellen projectbesluit Volkstuinen Grondhuisweg.pdf  pdf 2.311,0 KB Download
504752-BDO-Nota Raadzaal februari 2.pdf  pdf 3.461,8 KB Download
504667-RS-Vaststellen concept MJOP2011-2014.pdf  pdf 41,6 KB Download
504335-RS-nota vrijgeven koersdocument ruimtelijk erfgoed.pdf  pdf 2.310,0 KB Download
503909-RS-Vaststelling voorontwerpbestemmingsplan herinrichting Zandwetering Diepenveen .pdf  pdf 836,5 KB Download
503859a-RS-nota toekennen planschadeverzoek Roland Holstlaan.pdf  pdf 1.617,3 KB Download
503855-RS-Nota BW Garantstellling realisatie geluidsscherm TD terrein.pdf  pdf 986,7 KB Download
503824-RS-Vaststellen projectbesluit Veenoorkolk en Teugse Kolk.pdf  pdf 13.772,0 KB Download
503555-RS-Karwei Laan van Borgele.pdf  pdf 843,2 KB Download
502972-RS-Bedrijventerreinenvisie gemeente Deventer.pdf  pdf 2.162,2 KB Download
502797-RS-vrijwilligersbeleid en mantelzorg.pdf  pdf 648,5 KB Download
502797-RS-nota vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid.pdf  pdf 713,6 KB Download
502772-RS-nota bw plasmanswegvastgesteld.pdf  pdf 3.219,8 KB Download
502113 RS-Ontwerpbestemmingsplan De Hoven.pdf  pdf 2.605,8 KB Download
501378-RS-beantwoording schriftelijke vragen over financiele spelregels vastgoed.pdf  pdf 142,8 KB Download
500571-RS-Subsidieverdeling 2011 professionele theaterproductiegezelschappen.pdf  pdf 42,1 KB Download
500494-RS-Instemming ontwerp hogere grenswaarden bestemmingsplan Hoornwerk2009.pdf  pdf 1.878,2 KB Download
500461-RS-Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Hoornwerk.pdf  pdf 1.221,0 KB Download
500182-BV-Algemene vergadering van aandeelhouders Deventer Groenbedrijf B.V. d.d. 21 februari 2011.pdf  pdf 38,7 KB Download
499569-BDO-Nota benoeming leden commissie HAD.pdf  pdf 34,8 KB Download
498522-BDO-BW-nota Beantwoording vragen ex art 45.pdfḬʌN  pdf_____N 50,4 KB Download
498215-RS-Onttrekken aan openbaar verkeer van fietspad tussen Weseperstraat en Parallelweg.pdf  pdf 203,5 KB Download
498010-BV-Bezwaarschrift gedeeltelijke afwijzing verzoek openbaarmaking documenten WOB.pdf  pdf 87,5 KB Download
497906-CC- invulling geven aanbevelingen rekeningkamercommissie jan 2011.pdf  pdf 45,7 KB Download
497248-BDO-brief Cambio Circulus.pdf  pdf 37,2 KB Download
497196-RS-Ridderinkhof, Doornweerd, Schuttersveld Deventer notanr 497196.pdf  pdf 458,1 KB Download
496625-RS-Vaststellen bestemmingsplan Aarninksweg 6.pdf  pdf 1.069,5 KB Download
495758-RS-voorstel Nationaal actieplan Sport en Bewegen.pdf  pdf 472,0 KB Download
495584-RS-Nota Raadsvoorstel_Masterplan Stationsomgeving.pdf  pdf 28.536,5 KB Download
494681-RS-Vaststelling Uitvoeringsprogramma.pdf  pdf 2.505,6 KB Download
493683-BDO-Uitvoeringsplan ontwerpfase nieuwbouw huisvesting gemeentelijke organisatie.pdf  pdf 107,0 KB Download
492983-RS-BW nota koninginnedag 2011.pdf  pdf 33,5 KB Download
492805-RS-Intrekken richtlijnen voor het houden van terrassen 1997.pdf  pdf 4.401,5 KB Download
492279-SO-Convenant duurzaamheid Deventer - Overijssel.pdf  pdf 109,5 KB Download
492268-RS-Vestiging SNS Bankwinkel in pand Brink 93.pdf  pdf 31,9 KB Download
492262-RS-Winkelstraatmanagement.pdf  pdf 82,8 KB Download
492256-RS-raadsvoostel rijksbijdrage opsporing en verwijdering explosieven.pdf  pdf 30,1 KB Download
492234-BV-antwoord op klacht Van Ooijen.pdf  pdf 45,7 KB Download
491928-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van de PvdA over verkoop huurwoningen door Rentree.pdf  pdf 52,5 KB Download
491371-RS-bedrijventerreinen Bathmen .pdf  pdf 5.974,3 KB Download
491274- BV-Over te hevelen budgetten 2010-2011.pdf  pdf 84,7 KB Download
490666-BV-burgemeestersnota bezwaarschrift seksinrichtingen Bokkingshang.pdf  pdf 24,3 KB Download
490575-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO van Algemeen Plattelands Belang over de Zandbelterbrug.pdf  pdf 43,7 KB Download
489248-RS-Rood voor Rood Ikkinksweg 9.pdf  pdf 108,6 KB Download
489122-CC-Onderzoeksprogrammering 2011-2012.pdf  pdf 53,9 KB Download
488512-RS-nota evaluatie pakketmaatregel awbz.pdf  pdf 335,3 KB Download
488483-BDO-Carnaval 2011.pdf  pdf 39,3 KB Download
488185-RS-rapportage realisatie taakstelling2e helft 2010.pdf  pdf 46,9 KB Download
487623-SO-Concept Sociale Uitvoeringsagenda.pdf  pdf 1.337,1 KB Download
487614-RS-nota geluidsreducerende maatregelen burgerweeshuis.pdf  pdf 3.706,0 KB Download
487443-RS-Nota Pilot netwerk RUD IJ.pdf  pdf 543,5 KB Download
487075-BV-Europese aanbesteding inhuur flexkrachten tot en met schaal 8.pdf  pdf 99,3 KB Download
486835-BDO-Beantwoording schriftelijke vragen ex art 45 RvO GroenLinks over beoogde truckparking Westfalenstraat.pdf  pdf 79,9 KB Download
486722-ST-Vorming Fonds Reijns.pdf  pdf 37,0 KB Download
486685-RS-Vaststelling wijzigingsplan Kom Diepenveen, wijzigingsplan Dorpsstraat 47.pdf  pdf 1.126,5 KB Download
486352-RS-Nota voornemen tot herziening exploitatieplan Bedrijvenpark A1.pdf  pdf 111,6 KB Download
484991-RS-Nota benoeming lid bestuur Stichting openbaar primair onderwijs Deventer.pdf  pdf 404,8 KB Download
484258-BDO-Beantwoording vragen ex art 45 RvO GL-ruimtelijke visie Stationsgebied Colmschate.pdf  pdf 47,0 KB Download
483581-RS-Nota brief aan rentree over intentieverklaring Amstellaan.pdf  pdf 504,4 KB Download
483288-BV-Richtlijnen voorjaarsnota 2011.pdf  pdf 73,9 KB Download
482401-RS- nota Definitief Ontwerp Zandweteringpark .pdf  pdf 13.368,0 KB Download
482085-RS-Benoemen straatnaam De Kwekerij te Diepenveen.pdf  pdf 354,6 KB Download
481990-RS-Benchmark rioleringszorg.pdf  pdf 45,7 KB Download
481503-ST-MU nota Meerjarenontwikkelingsvisie Gemeentemusea 2011 tm 2014.pdf  pdf 26.385,0 KB Download
481349-SO-2e vervolgmeting Monitor Kwaliteit Publieke Dienstverlening.pdf  pdf 303,0 KB Download
480952-BV-Bezwaarschriften nms heren Ochsendorf en Uuldriks en Matrix Bouwmanagement afgewezen planschadevergoeding.pdf  pdf 59,7 KB Download
480849-RS-Hogere provinciale bijdrage t.b.v. Groene en Blauwe diensten.pdf  pdf 47,5 KB Download
480781-RS-Nota startnotitie samenwerking Wabo-taken.pdf  pdf 38,7 KB Download
480778-RS-Definitief ontwerp MJOP Sluiswijk.pdf  pdf 9.221,8 KB Download
480651-RS-Afwijzen verzoek om planschade art. 49 WRO i.v.m. vrijstelling camping De Flierweide.pdf  pdf 28,1 KB Download
480613-BDO-Wijziging raadsvoorstel huisvesting gemeentelijke organisatie.pdf  pdf 35,3 KB Download
480465-RS-Machtiging digitale taken Wabo en reparatie besluit verlening van bevoegdheden.pdf  pdf 28,9 KB Download
480251-RS-Vaststelling Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan De Vijfhoek.pdf  pdf 696,8 KB Download
480092-RS-Intentieverklaring regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) IJsselland.pdf  pdf 76,5 KB Download
479468-BDO-bronzen legpenning GVeldkamp.pdf  pdf 37,5 KB Download
479464-BDO-zilveren legpenning J.H.Elzink.pdf  pdf 38,0 KB Download
479005-RS-Tussentijdse evaluatie pilot Verbeter en Bespaar (energieaanpak particuliere woningen).pdf  pdf 313,2 KB Download
478318-SO-Middellange beleidsagenda gemeente Deventer.pdf  pdf 1.242,6 KB Download
478036 ST-AB BW nota boek Rollecat.pdf  pdf 23,8 KB Download
477453-RS-Uitbreiding rijwielstalling Op de Keizer.pdf  pdf 127,6 KB Download
477167-RS-Collegevoorstel Programmatische Verkenning Gezondheidspark Rielerenk.pdf  pdf 3.688,2 KB Download
477007-RS-Aanvraag ontheffing Omgevingsverordening Overijssel i.v.m. Ruimte voor de Rivier.pdf  pdf 621,6 KB Download
476999-BV-BenWnota JV ABC 2009 (2).pdf  pdf 269,0 KB Download
476370-RS-Vaststellen ontwerp bestemmingsplan De Wijtenhorst en Douweler Leide, wijzigingsplan Kolkmansweg 6-6b.pdf  pdf 357,5 KB Download
476296-SO-Regeling Stedendriehoek Onderneemt.pdf  pdf 94,0 KB Download
472872-RE-Rood voor Rood Boxbergerweg 60.pdf  pdf 7.287,5 KB Download
472828-RS-Vaststellen bestemmingsplan Bathmenseweg 12a.pdf  pdf 2.316,2 KB Download
472736-RS-Vaststelling bestemmingsplan Okkenbroek 2009.pdf  pdf 4.308,3 KB Download
472683-RS-Vaststelling bestemmingsplan Looermark.pdf  pdf 2.516,4 KB Download
472329-RS-Vaststelling bestemmingsplan Loo.docx.pdf  pdf 973,2 KB Download
472283-RS-Toekennen planschadeverzoek art.6.1 Wro het Eikendal.pdf  pdf 39,0 KB Download
472121-RS-vaststellen ontwerpbestemmingsplan Blankenadijk 2.pdf  pdf 7.995,4 KB Download
471930-RS-Discussienota Samenleven in Diversiteit en het onderzoeksrapport De stand van zaken integratie in Deventer 2010.pdf  pdf 1.038,6 KB Download
471897-CC-Managementletter 2010 van Deloitte.pdf  pdf 2.208,8 KB Download
471863-BDO-Beantwoording vragen ex art 45 RvO ADB- Gladheidsbestrijding.pdf  pdf 49,6 KB Download
470732-RS-Aanwijzing collectieve festiviteiten 2011 (vrijstelling geluids- en lichtvoorschriften).pdf  pdf 89,1 KB Download
470648-RS-Vaststelling bestemmingsplan Diepenveen locatie Brends.pdf  pdf 21.537,3 KB Download
470055-BW-nota Beantwoording vragen ex art 45 PvdA eerlijke parkeertarieven.pdf  pdf 53,7 KB Download
469083-RS-Deventer Voorzieningenloket en Beheerpool.pdf  pdf 85,8 KB Download
468934-RS-Realisatieovereenkomst Rielerkolk fase 3.pdf  pdf 45,0 KB Download
468792-COM-Nota_CMS_DEF.pdf  pdf 111,3 KB Download
468782-RS-Uitvoeringsprogramma Wmo 2008-2011 Jaarschijf 2011.pdf  pdf 427,1 KB Download
468054-SO-Bestuursopdracht Dorpsvisies.pdf  pdf 78,0 KB Download
467166-RS-Dienstverleningsovereenkomst WABO Defensie-inrichtingen.pdf  pdf 4.498,8 KB Download
465710-BV-Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Deventer (keuzemodel; aan- verkoop van verlof).pdf  pdf 36,7 KB Download
464594-RS-Vaststelling ontwerp bestemmingsplan Oosterhuisweg 7.pdf  pdf 12.175,3 KB Download
464205-ST-nota SOS beleidsagenda 1 .pdf  pdf 1.448,7 KB Download
463874-BV-Koepel IJsselstroom-concept.pdf  pdf 47,4 KB Download
462032-RS-nota BW realisatie windturbineproject kloosterlanden A1.pdf  pdf 11.901,9 KB Download
461265-ST-Sociale aspecten binnen de wijkaanpak.pdf  pdf 184,6 KB Download
459742-RS-BenW nota verkoop Deventr.pdf  pdf 32,8 KB Download
457504-SO-Nota Voortgangsverslag dienstverlening burger en bedrijven.pdf  pdf 156,7 KB Download
457177-BV-Treasuryjaarplan 2011.pdf  pdf 202,4 KB Download
455452-BV-Vergadering van Aandeelhouders Wadinko NV 15 april 2011.pdf  pdf 1.722,1 KB Download
451428-RS-Advies ondersteuning Burgerinitiatief Rollecatetuin (18 januari 2011).pdf  pdf 374,7 KB Download
451426-RS_SI_GB-Toekomst Nieuw Rollecate (18 januari 2011).pdf  pdf 414,2 KB Download
427521-RS-Afwijzen verzoek om planschade art. 6.1 Wro i.v.m. vrijstelling Koningin Wilhelminalaan Deventer.pdf  pdf 33,2 KB Download
407372-RS-nota beleidsregel inzake het plaatsen afvalcontainers op de openbare weg.pdf  pdf 1.025,8 KB Download
383517-BDO-zilveren legpenning Gunter Kropp.pdf  pdf 35,9 KB Download
Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin