Producten in 'Digitaal loket' met beginletter 'D'

Spring naar einde
 • Demonstratie of betoging houden

  Indien u van plan bent een betoging/demonstratie te houden moet u dit minimaal 48 uur voordat de betoging/demonstratie gehouden wordt schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Dit kan door het invullen van het formulier "kennisgeving betogingen op openbare plaatsen".

 • Documenten, legalisatie en verificatie

  Wilt u zich inschrijven bij de gemeente, trouwen of een kind erkennen op basis van buitenlandse documenten? Voor documenten uit een aantal landen is aanvullende zekerheid nodig over de echtheid of zelfs de inhoudelijke betrouwbaarheid. Bij de gemeente kunt u informeren of legalisatie of verificatie van uw documenten noodzakelijk is.

 • Duurloop organiseren

  Wilt u in de gemeente een duurloop organiseren? U moet hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

 • Duurzame gebruiksgoederen, bijdrage

  Deze regeling is bedoeld voor mensen van 65 jaar of ouder met een laag inkomen. Met de bijdrage kunt u duurzame gebruiksgoederen vervangen, zoals een wasmachine, koelkast, stofzuiger of vriezer. De bijdrage kunt u jaarlijks aanvragen.
  De vergoeding is € 301 voor een alleenstaande en € 429 voor een echtpaar.

Spring naar begin

Producten van andere overheden

Spring naar einde
 • Diensten van maatschappelijk belang door woningcorporaties, compensatie Woningcorporaties kunnen compensatie krijgen voor de diensten van algemeen economisch belang die zij leveren. Hiertoe behoren bouw of aankoop van woningen in de sociale-huursector en van gebouwen die een wijk- of buurtgerichte functie hebben (scholen, buurtcentra, zorgsteunpunten, wijkbibliotheken, enzovoort). Maar de instellingen kunnen ook compensatie krijgen voor het bijdragen aan de leefbaarheid van wijken en buurten. De compensatie wordt verstrekt in de vorm van: de mogelijkheid om leningen aan te trekken op de kapitaalmarkt met borgstelling door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV); reguliere projectsteun, bijzondere projectsteun (voor instellingen die aanvullende inzet doen in de 40 Vogelaarwijken) en saneringssteun door het CFV; steun door gemeenten in de vorm van lagere grondlasten. Compensatie voor de bouw en aankoop van gebouwen die afwijken van de hierboven genoemde categorieën moet apart aangevraagd worden. De gebouwen moeten wel nauw verwant zijn aan een van die categorieën, in de directe nabijheid zijn van een wijk of buurt met sociale-woningbouw en een functie voor die wijk of buurt hebben.
 • Dijkverbeteringsplannen, goedkeuring en terinzagelegging Het aanleggen van en het aanbrengen van wijzigingen van een primaire waterkering moet gebeuren volgens een van tevoren vastgesteld plan. Dit plan moet eerst door de provincie worden goedgekeurd. Een primaire waterkering biedt bescherming tegen overstroming doordat deze behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied omsluit, ofwel voor een dijkringgebied is gelegen. Een dijkringgebied is een gordel van dijken en duinen die het gebied tegen het buitenwater beschermt. Er zijn twee verschillende procedures. Welke procedure gevolgd wordt is afhankelijk van het regime dat op het plan van toepassing is: Het plan valt onder artikel 7 van de Wet op de waterkering. In dat geval wordt het ontwerpplan door de betreffende overheid (waterschap) zelf ter inzage gelegd en vastgesteld. Na vaststelling wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd bij gedeputeerde staten. Het plan valt onder artikel 17 van de Wet op de waterkering. In dat geval legt de provincie het ontwerpplan ter inzage op het provinciehuis. Vervolgens wordt het plan vastgesteld door het waterschap. Het plan en de toelichting daarop moeten vervolgens worden goedgekeurd door de provincie op wier grondgebied het plan wordt uitgevoerd.
 • Doorlopende leerlijnen vmbo/mbo, subsidie Het bevoegd gezag van een vmbo-school, ROC of AOC kan ten behoeve van een samenwerkingsverband in aanmerking komen voor subsidie met betrekking tot een gezamenlijk traject voor een doorlopende leerlijn. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een integrale leerlijn vmbo/mbo. Het resultaat is gericht op vermindering (met tenminste 50%) van voortijdige schooluitval, kwalificatiewinst (meer leerlingen met een diploma op hoger niveau) en toename van maatwerk voor leerlingen (het verkorten van de leerweg en het voorkomen van overlap).
 • Drukvat, mededeling Indien u als fabrikant (of als gevolmachtigde van een farikant die is gevestigd in de EU/ EER) van plan bent om drukvaten te vervaardigen zoals bedoeld in het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm, hebt u in sommige gevallen een mededelingsplicht. Er is sprake van een meldingsplicht als het gaat om drukvaten waarvan het product PS.V groter is dan 50 bar.1. Als de drukvaten worden vervaardigd conform de heersende nomen en moeten worden voorzien van een CE-markering, moet u bovendien het technisch constructiedossier overleggen aan een keuringsinstantie. Deze keuringsinstantie zal vervolgens een verklaring van geschiktheid van dit dossier opstellen, of een model van het drukvat laten onderwerpen aan een EG-typeonderzoek. Indien het drukvat niet of slechts ten dele voldoet aan de normen van het desbetreffende Warenwetbesluit, moet u zelf een model van het drukvat laten onderwerpen aan het EG-typeonderzoek.
 • Duikerarts, certificaat Het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk is alleen toegestaan nadat uit een arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gebleken dat dat op medische gronden toelaatbaar is. Als u als arts een dergelijk arbeidsgezondheidskundig onderzoek wilt uitvoeren, moet u daarvoor een certificaat aanvragen. Dit certificaat wordt verstrekt door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een certificerende instelling.
 • Duurzaamheidlening particuliere woningeigenaar De provincie Overijssel stelt een duurzaamheidslening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren om energiebesparende en energieopwekkende maatregelen in uw woning te financieren. Het rentepercentage van deze Duurzaamheidlening is 3 procent lager dan het actueel, normaal geldende markttarief, met een minimum rentetarief van 0,5 procent. Provincie Overijssel stelt twee soorten duurzaamheidsleningen beschikbaar. De hoogte van de duurzaamheidlening bedraagt: minimaal 2.500 euro en maximaal 7.500 euro (looptijd 10 jaar); minimaal 7.500 euro en maximaal 20.000 euro (looptijd 15 jaar). Als particuliere woningeigenaar kunt u informatie over de duurzaamheidlening aanvragen bij het Gemeentelijk energieloket. U vraagt de duurzaamheidslening aan bij uitvoeringsorganisatie Meer Met Minder. de duurzaamheidslening ontvangt u, na toekenning, van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Kijk voor actuele rentestanden op de website van SVn. Let op: aan welke voorwaarden u precies moet voldoen leest in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, hoofdstuk 8, paragraaf 8.17.
 • Duurzaamheidpremie particuliere woningeigenaar Provincie Overijssel stelt premies van 300 euro (max. 900 euro) ter beschikking aan particuliere woningeigenaren met een woning in Overijssel die ouder is dan 1 jaar. De premie geldt voor dak-, gevel-, vloer- en glasisolatie. Het energieloket in uw gemeente kan u verder helpen. Aan welke voorwaarden u precies moet voldoen leest in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, paragraaf 8.16.
 • Duurzame energieopwekking en energiebesparing, subsidie De ambitie van het programma Nieuwe Energie Overijssel is het aandeel nieuwe energie te vergroten naar 20 procent in 2020. Op grond van deze subsidieregeling kan subsidie aangevraagd worden voor investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. De provincie kan subsidie verstrekken voor: 1. investeringen gericht op gebouwgebonden energiebesparing; 2. investeringen gericht op: energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, bodemenergie, wind- of waterenergie; energiebesparing door de distributie van restwarmte naar de eindgebruiker; 3. investeringen gericht op de optimalisatie van bedrijfsprocessen waarbij energiebesparing optreedt; 4. investeringen gericht op zonne-energie in combinatie met tenminste één van de investeringen zoals onder punt 1-3 genoemd.
Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin