Producten in 'Digitaal loket' met beginletter 'K'

Spring naar einde
 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Voor de aanleg van kabel- of leidingwerken in openbaar gebied heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor werkzaamheden.

 • Kadastrale informatie

  Wilt u eigendomsgegevens van een onroerend goed weten? Het kadaster houdt de openbare registers bij op grond waarvan men de rechtstoestand van een onroerende zaak (bouwkavel of pand) kan vaststellen. De kadastrale grenzen en nummers zijn aanduidingen die te gebruiken zijn voor de aanwijzing van een bepaald perceel.

 • Kadaver, verwijdering

  Ziet u een kadaver van een dier langs de openbare weg liggen? U kunt dit melden bij de gemeente zodat de gemeente het kadaver op kan (laten) ruimen.

 • Kamerverhuurregeling

  Wilt u in uw woning kamers verhuren? Dan kunt u een omzettingsvergunning kamerverhuur nodig hebben.

 • Kamperen buiten een erkende kampeerinrichting

  Het is niet toegestaan zonder een vergunning een camping op te richten. U kunt bij uw gemeente een vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd aanvragen. U kunt ook niet buiten een erkende kampeerinrichting kamperen. Voor bijzondere situaties kunt u bij de gemeente wel een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen.

 • Kermis organiseren

  Binnen de gemeente Deventer kennen we twee soorten kermissen:

  • kermissen die door overigen worden georganiseerd (Bathmense kermis, kermis in Lettele, Okkenbroek, Colmschate etc.)
  • de kermissen die door de gemeente worden georganiseerd (Deventer Zomerkermis en de Paaskermis)

  Kermis die door overigen wordt georganiseerd

  Wanneer u zelf een kermis wilt organiseren kijk onder het product evenement organiseren voor de procedure. Indien u een standplaats wilt innemen op een kermis die niet wordt georganiseerd door de gemeente moet u contact opnemen met de organisator van die kermis.

  Gemeentelijke kermis (Zomer- Paaskermis)

  De "gemeentelijke" kermissen worden geregeld in de gemeentelijke kermisverordening. De gemeentelijke kermis wordt door de gemeente georganiseerd.

  Hieronder vallen de Paaskermis, deze wordt georganiseerd op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan, en de Zomerkermis, deze wordt georganiseerd in de binnenstad op de pleinen, Brink, Grote Kerkhof en Nieuwe Markt.

  In Deventer wordt er gewerkt met het systeem van gesloten verpachting. Dit houdt in dat wanneer u met een attractie of verkoopzaak een standplaats op de (Zomer of Paas) kermis wilt innemen u zich dient in te schrijven voor de verpacting.

  De verpachting voor de Paaskermis vindt medio december plaats. De verpachting voor de Zomerkermis vindt medio januari plaats.

 • Kind, erkenning van kind

  Een kind erkennen betekent dat het ouderschap juridisch wordt vastgelegd. Een kind erkennen regelt u bij Publiekszaken.

 • Kinderopvangorganisatie, wijziging, aanmelding en registratie

  Wilt u een kinderopvangorganisatie of kindcentrum aanmelden, uitbreiden of overnemen, of wijzigen de gegevens? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente ziet erop toe dat kinderopvangorganisaties voldoen aan kwaliteitseisen. Ook zorgt de gemeente voor registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Klacht tegen ambtelijk optreden

  Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afhandelen.

 • Kunst, subsidie amateurkunstbeoefening

  Om kunstactiviteiten mogelijk te maken, stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer de deelname aan en de ontwikkeling van amateurkunst. Dat doet zij met de subsidieregeling Amateurkunst. De subsidieregeling kent 2 vormen van ondersteuning: een projectsubsidie en structurele subsidie.

 • Kunst, subsidie podiumkunsten

  Met de subsidieregeling Kleintje Cultuur stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer kleinschalige en/of vernieuwende culturele activiteiten en evenementen van professionele kwaliteit.

Spring naar begin

Producten van andere overheden

Spring naar einde
 • Kabelbaanvergunning Wanneer u een kabelbaaninstallatie voor personenvervoer wilt bouwen of in bedrijf wilt stellen moet u daarvoor een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit geldt ook als u veranderingen wilt aanbrengen in een bestaande kabelbaan. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag moet u een veiligheidsanalyse laten uitvoeren door een bevoegde keuringsinstantie.
 • Kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg, aanleggen Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg of vaarweg, moet u daarvoor toestemming hebben. U dient een verzoek in bij de eigenaar of beheerder van de (vaar)weg. Sommige wegen en vaarwegen worden door de provincie beheerd. U dient uw verzoek dan bij de provincie in. Met enkele nutsbedrijven is een algemene ontheffing afgesloten voor werkzaamheden aan nutsvoorzieningen. Op grond van deze algemene ontheffing kunnen de nutsbedrijven volstaan met het melden van de voorgenomen werkzaamheden.Soms voert de provincie werken uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van de werken. U heeft dan mogelijk recht op vergoeding. Dit recht geldt alleen in bepaalde gevallen en hangt bijvoorbeeld af van hoe lang de kabels of leidingen er al liggen.
 • Kavelruil, subsidie Een bedrijf, instelling of organisatie kan subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een projectplan dat is gericht op verbetering van de verkaveling in de provincie. Dit kan voor: de opstelling en de uitvoering van wettelijke of planmatige vrijwillige projectplannen voor herverkaveling; vrijwillige kavelruil zonder planmatig karakter, die leidt tot een betere verkaveling in het belang van landbouw, mogelijk in samenhang met natuur en landschap. ToelichtingTen opzichte van andere delen van Nederland zijn de kavels in Overijssel gemiddeld een halve ha kleiner dan in de rest van Nederland. Overijssel wil de ontwikkeling van een goede landbouwstructuur doen samengaan met behoud en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit, juist in de waardevolle kleinschalige landschappen. In de periode 2007 – 2013 wil de provincie de inrichting van 26.000 ha landbouwgrond verbeteren door het vergroten van de gemiddelde kavelgrootte in een aantal projectgebieden. In sommige gebieden gaat het om meer dan verbetering van de ruimtelijke structuur van de landbouw alleen. In deze gebieden moeten soms ook natuur, water en recreatiedoelstelling worden gerealiseerd. Om deze doelstelling te realiseren gebruikt de provincie de instrumenten van de wettelijke herverkaveling en de vrijwillige kavelruil of een mix van beiden. De provincie verleent hiervoor subsidie. De volledige regeling vindt u in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011, paragraaf 9.5: Kavelruil (pMJP 1.1.5 en 1.1.6).
 • Kennisfunctie hogescholen, subsidie Hogescholen kunnen subsidie aanvragen voor het vergroten van hun kennisfunctie. De subsidie is bedoeld voor de volgende projecten: Kennisuitwisseling tussen hogescholen en mkb-bedrijven en tussen hogescholen en de publieke sector. Kennisuitwisseling tussen hogescholen en buitenlandse kennisinstellingen en tussen hogescholen en buitenlandse bedrijven. Praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. Het gaat om een meerjarige subsidie voor de periode van 1 mei 2010 tot en met 31 december 2013.
 • Klacht, vraag of opmerking over het waterschap
 • Kwalificatiedossiers en experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo, indiening Instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) krijgen in een experimenteerjaar de mogelijkheid opleidingen te verzorgen volgens de eisen van kwalificatiedossiers. In een kwalificatiedossier worden de competenties (kennis en vaardigheden) weergegeven waarover degene die de opleiding heeft voltooid, moet beschikken, welk beroep een deelnemer na het behalen van de opleiding kan uitoefenen en wat dit beroep inhoudt. Om een experimentele opleiding te mogen verzorgen, moet een onderwijsinstelling een aanvraag erkenning als experimentele opleiding indienen bij het Procesmanagement MBO 2010. Zodra de aanvraag is goedgekeurd en het kwalificatieprofiel of kwalificatiedossier is vastgesteld, wordt de opleiding ingeschreven in het Centraal register beroepsopleidingen.
 • Kwijtschelding van belasting
Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin