Producten in 'Digitaal loket' met beginletter 'S'

Spring naar einde
 • Schuldhulpverlening, begeleiding

  Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen.

 • Slopen van pand of woning

  Als u een bouwwerk of gedeelte daarvan wilt slopen en/of asbest wil afvoeren, moet u dit melden aan de gemeente. Voor sloop van monumenten, als het bestemmingsplan dit voorschrijft of in een beschermd stads- en dorpsgezicht heeft u naast de melding ook altijd een omgevingsvergunning nodig.

  In geval van mobiel breken dient u de gemeente Deventer van tevoren op de hoogte te stellen van de werkzaamheden.

 • Sluitingsuren van horeca, ontheffing

  In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Deventer is opgenomen dat een horecabedrijf gesloten dient te zijn tussen 01.00 uur en 07.00 uur. Afhankelijk van de ligging van de horeca-gelegenheid in de stad/gemeente, is het mogelijk een ontheffing van het sluitingsuur te verkrijgen, tenzij er een beperkte sluitingstijd in de exploitatievergunning is opgenomen.

 • Sluitingsuren van horeca, tijdelijke ontheffing

  In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Deventer is opgenomen dat een horecabedrijf gesloten dient te zijn tussen 01.00 uur en 07.00 uur. Om uw horecabedrijf incidenteel langer geopend te houden dan de normaal toegestane openingstijden hebt u een tijdelijke ontheffing van het sluitingsuur nodig.

 • Sportaccommodaties en velden huren

  Wilt u sportaccommodatie huren? De gemeente beschikt over meerdere sportfaciliteiten voor diverse vormen van sportbeoefening, zoals een sporthal, sportzalen en sportterreinen. De gemeente verhuurt de faciliteiten in overleg met sportverenigingen. Naast de afspraken met de verenigingen is het voor u mogelijk incidenteel een accommodatie te huren.

 • Sportverenigingen, subsidie

  Bent u vertegenwoordiger van een (amateur)sportvereniging? De gemeente kent een aantal subsidieregelingen. Deze regelingen betreffen de jeugdsport, opleidingssubsidies, sportaccommodaties en fusies van sportverenigingen. Daarnaast subsidieert de gemeente incidenteel een aantal grote activiteiten van (amateur)sportverenigingen.

 • Standplaats, aanvragen

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

 • Stichting leergeld

  Stichting Leergeld is in het leven geroepen om het mogelijk te maken dat kinderen kunnen meedoen aan activiteiten in de maatschappij, ondanks dat hun ouders een laag inkomen hebben. Voor sport, cultuur, muziek, dans en overige uitgaven geldt een maximum bedrag van € 200 per kind per jaar.

 • Straatnaamgeving, suggestie

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam. Hierbij wordt de gemeente door deskundigen ondersteund. Indien u een idee of suggestie voor een naam voor een nieuwe straat heeft, kunt u dat aan de gemeente bekendmaken.

 • Straatverlichting, melding

  Is de openbare verlichting in uw omgeving kapot? Wilt u dat de gemeente extra openbare verlichting plaatst? In beide gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Spring naar begin

Producten van andere overheden

Spring naar einde
 • Salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs, aanvullende bekostiging Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs komen in aanmerking voor aanvullende bekostiging. Het doel van de bekostiging is tweeledig: het versterken van de salarismix binnen de Randstadregio's door meer leraren in hogere salarisschalen te plaatsen; het verlichten van de werkdruk in de Randstadregio's door extra functies voor instructeurs en/of docenten te realiseren. De aanvullende bekostiging wordt verstrekt naar aanleiding van de afspraken in het Convenant Leerkracht van Nederland. Alleen de Randstadregio's krijgen een extra financiële impuls, omdat hier sprake is van een grotere beloningsachterstand ten opzichte van de regionale marktsector. Bovendien spelen in deze regio's een grotere arbeidsproblematiek en grootstedelijke problemen.
 • Samenwerkingsverbanden minderheden, subsidie Samenwerkingsverbanden die door de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zijn toegelaten tot het Landelijk overleg minderheden, kunnen een subsidie aanvragen voor een gezamenlijk opgerichte rechtspersoon. Uiteindelijke doelstelling is het stimuleren van inbreng in het Landelijk overleg minderheden. De subsidie bestaat uit een basissubsidie en een complexiteitssubsidie. De basissubsidie is afhankelijk van de grootte van de minderheidsgroep die het samenwerkingsverband vertegenwoordigt. Een complexiteitssubsidie kan worden verleend aan samenwerkingsverbanden die minderheidsgroep(en) vertegenwoordigen waarmee in verscheidene talen moet worden gecommuniceerd.
 • Sanctieregeling iran, ontheffing kennisembargo Het is verboden voor wetenschappelijke kennisinstellingen om Iraanse studenten toe te laten op studies van natuurwetenschappen en techniek. Met dit verbod wil de overheid voorkomen dat Iran via zijn onderdanen in het buitenland kennis verwerft die bijdraagt aan proliferatiegevoelige activiteiten. Daarnaast wil de overheid kennisoverdacht voorkomen die bijdraagt aan de ontwikkeling van systemen voor overbrenging van kernwapens. Iraanse studenten kunnen voor dit verbod ontheffing aanvragen.
 • Schade door provinciaal handelen Wanneer je van mening bent dat je door toedoen of nalaten van de provincie Overijssel schade heb geleden, dan kan je een schadeclaim indienen en daarmee verzoeken jouw schade te vergoeden. Je kan hierbij denken aan schade die ontstaat door gebreken aan de provinciale wegen of vaarwegen of schade die ontstaat tijdens provinciale saneringen of andere werkzaamheden zoals de aanleg van wegen of fietspaden.
 • Schadevergoeding, adviesaanvraag bij mijnbouwschade Door mijnbouwactiviteiten kunt u als particulier schade aan uw eigendommen lijden, zoals verzakking. U kunt dan een schadevergoeding aanvragen bij de mijnbouwondernemer. De aanvraag kunt u onderbouwen door een advies van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). De commissie doet een uitspraak over het verband tussen de schade en de mijnbouwactiviteiten en geeft een advies over de hoogte van het schadebedrag.
 • Schadevergoeding, subsidie medische haalbaarheidsonderzoeken letselschade Als u letselschade heeft opgelopen, kunt u de rechter vragen een uitspraak te doen over een schadevergoeding of de aansprakelijkheid. Voordat u naar de rechter stapt, is het verstandig om eerst na te gaan of u in letselschadezaak een redelijk kans maakt. Daarvoor kunt u een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Voor dit onderzoek kunt u een subsidie aanvragen.U moet achteraf met schriftelijke bewijzen aantonen dat het haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Tweede onderzoek Met de subsidie kunt u maximaal twee haalbaarheidsonderzoeken per letselschadezaak laten uitvoeren. Een tweede subsidie wordt alleen verstrekt als er mogelijk een medisch deskundigheidsonderzoek gedaan moet worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als er een kans is dat u recht heeft op een letselschadevergoeding.
 • Schadevergoeding, voor verdachte in strafproces Bent u verdachte geweest in een strafproces, dan kunt u in sommige gevallen een vergoeding krijgen voor schade die u hebt geleden door de voorlopige hechtenis, klinische observatie of inverzekeringstelling. Onder schade valt alle nadeel dat u heeft ondervonden, met uitzondering van vermogensschade. Verblijf in het buitenlandBent u in het buitenland en vragen de Nederlandse autoriteiten om uw uitlevering, dan wordt u tijdelijk vastgezet. Ook dan kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding. Voorwaardelijke invrijheidsstellingU heeft ook recht op een schadevergoeding als uw voorwaardelijke invrijheidsstelling ten onrechte is beëindigd op aanwijzing van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan dit eisen wanneer er een sterk vermoeden bestaat dat u zich niet houdt aan de voorwaarden waarop u bent vrijgelaten. BeroepWijst de rechtbank uw verzoek om schadevergoeding af, dan kunt u binnen een maand nadat de beslissing naar u is opgestuurd, in beroep gaan bij het gerechtshof.
 • Schadevergoeding, waarborgfonds mijnbouwschade Door mijnbouwactiviteiten kunt u als particulier schade aan uw eigendommen lijden, zoals verzakking. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan een schadevergoeding aanvragen. In de meeste gevallen wordt de schade vergoed door de mijnbouwonderneming. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een vergoeding van het Waarborgfonds Mijnbouwschade. Ook is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat u een voorschot ontvangt. Voordat u de schadevergoeding kunt aanvragen bij het Waarborgfonds, moet u eerst een advies vragen aan de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Daarin doet de commissie een uitspraak over het oorzakelijk verband tussen de verrichte mijnbouwactiviteiten en de schade, en de hoogte van het schadebedrag.
 • Schadeverzekering voor verontreiniging van oliecontainerschepen, certificaat Eigenaren van een schip dat bunkerolie vervoert, moeten een verzekering afsluiten tegen schade door verontreiniging. Daarbij gaat het om verontreiniging in Nederland of de Nederlandse territoriale wateren. U kunt een certificaat krijgen dat aantoont dat u verzekerd bent of financiële zekerheid hebt. Een kennisgeving van het certificaat wordt naar het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers gestuurd.
 • Scholen bij toelating voortgezet onderwijs, inlichtingenplicht Als een school voor het voortgezet onderwijs leerlingen tot het onderwijs toelaat die geen persoonsgebonden nummer hebben (zoals een onderwijsnummer of een burgerservicenummer), moet de school over deze leerlingen bepaalde gegevens verstrekken aan de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). Het gaat daarbij om gegevens zoals geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum, geslacht, adres en woonplaats. Deze gegevens moeten binnen twee weken na het besluit tot toelating aan de IB-Groep worden doorgegeven. Als de IB-Groep een onderwijsnummer heeft toegekend aan de leerling, en de school krijgt later de beschikking over zijn of haar burgerservicenummer, dan moet dit laatste nummer als persoonsgebonden nummer in de administratie van de school worden opgenomen. Deze wijziging moet ook worden gemeld aan de IB-Groep.Deze verplichtingen moeten worden vervuld door het \'bevoegde gezag\' van de school. Het \'bevoegde gezag\' is de gemeente, stichting, rechtspersoon of het schoolbestuur die zeggenschap uitoefent over de school.
 • Scholen voor primair en voortgezet onderwijs, afwijking data zomervakanties Het bevoegd gezag van een school voor het primair of voortgezet onderwijs kan onder omstandigheden besluiten dat er wordt afgeweken van de wettelijk vastgestelde data voor de schoolvakanties. Er zijn twee mogelijkheden: de school kan de afwijkende vakantiedata vaststellen op een manier die aangegeven wordt in de regeling die de data voorschrijft (dit wordt dan getoetst door de Inspectie van het Onderwijs); de school kan van de voorgeschreven data afwijken op een andere manier (dit kan alleen als zich bijzondere omstandigheden voordoen). Om te kunnen afwijken van de voorgeschreven data wegens bijzondere omstandigheden moet het bevoegd gezag hiervoor eerst een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met \'bijzondere omstandigheden\' wordt gedoeld op gevallen waarin als gevolg van de duur de zomervakantie de voortgang van het onderwijs ernstig wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld doordat de behandeling van moeilijk lerende kinderen niet langdurig kan worden onderbroken.
 • Scholing en vorming van leden ondernemingsraad, heffing Indien in uw onderneming meer dan vijftig personen werkzaam zijn bent u verplicht een ondernemingsraad in te stellen. U bent dan ook verplicht een heffing te betalen. Ook de ondernemer die een ondernemingsraad op vrijwillige basis heeft ingesteld, is bijdrageplichtig. Deze heffing is bestemd voor de bevordering van scholing en vorming van ondernemingsraadsleden en wordt opgelegd door de Sociaal Economische Raad. De daadwerkelijke inning van de heffing gebeurt door de Belastingdienst. De heffing wordt per heel kalenderjaar opgelegd. De opbrengsten worden vervolgens gebruikt voor subsidiëring van de activiteiten van het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden.
 • Scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, subsidie Instellingen die beroepsonderwijs verzorgen voor jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor scholingskosten en hiermee samenhangende kosten voor het aanpassen van faciliteiten. Het betreft jonggehandicapten bij wie de belemmeringen zo ernstig zijn dat onderwijs niet kan worden gevolgd zonder deze aanpassingen.
 • Scholingsinstellingen, administratieplicht beleggen en belenen Een scholingsinstelling of een instelling voor wetenschappelijk onderzoek die belegt of beleent, is verplicht hiervan een administratie op hoofdlijnen bij te houden. Met 'beleggen en belenen' wordt bedoeld: het uitzetten van niet tot de lopende betalingen benodigde (financiële) middelen. Als u voor een periode tot maximaal drie maanden een beleggings- of beleningsvorm aangaat moet de financiële instelling minstens een A-rating hebben. Gaat u voor een langere periode een beleggings- of beleningsvorm aan dan moet de financiële instelling minimaal een AA-rating hebben.
 • Schoolbegeleidingsdienst Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs kunnen onder omstandigheden gebruikmaken van een zogeheten schoolbegeleidingsdienst. Dit initiatief gaat (meestal) uit van de gemeente. De dienst verricht onder meer begeleidings- en ontwikkelingsactiviteiten, activiteiten die een optimale schoolloopbaan van leerlingen kunnen bevorderen en advisering. Voor het budget en de criteria waaraan een school moet voldoen om hiervan gebruik te kunnen maken stelt de gemeenteraad jaarlijks voorschriften vast. Dit gebeurt na overleg met de scholen en na een eventueel advies van de Onderwijsraad wanneer een school daarom vraagt. Dit advies betreft het budget en de gestelde criteria in relatie tot de vrijheid van richting en inrichting van de scholen.
 • Schoolpracticum, aanmelding studenten Studenten die in opleiding zijn voor een functie in het voortgezet onderwijs, in de educatie of het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs of het basisonderwijs moeten van de opleidingsinstelling waar ze de opleiding volgen, gelegenheid krijgen om de vereiste ervaring te verkrijgen op een school. Dit wordt het schoolpracticum genoemd. Deze opleidingsinstelling kan zowel een universiteit, hogeschool, opleiding, school, cursus of instituut zijn. Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld het schoolbestuur) van een uit de openbare kas bekostigde opleidingsinstelling moet studenten die het schoolpracticum moeten ondergaan aanmelden bij de school waar het schoolpracticum zal plaatsvinden.
 • School (voortgezet) speciaal onderwijs, gegevenslevering Scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die een rijksbijdrage ontvangen moeten bepaalde gegevens opsturen naar de Inspectie van het Onderwijs. Het gaat onder meer om het volgende: de vaststelling van een schoolplan en een schoolgids, minimaal eenmaal per vier jaar; de vaststelling en terinzagelegging van een directiestatuut; de boekhouding. Bij ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directie moet een document over de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding worden opgesteld en bewaard.
 • School voortgezet (speciaal) onderwijs, verplichting managementstatuut Scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs moeten beschikken over een vastgesteld managementstatuut. Het statuut moet ter inzage liggen op een plek in het schoolgebouw die voor iedereen toegankelijk is. Een exemplaar van het managementstatuut, en wijzigingen daarvan, moeten naar de Inspectie van het Onderwijs worden gezonden. Het managementstatuutmoet in ieder geval het volgende bevatten: de aanduiding van de taken en bevoegdheden die de directeur en anderen (zoals rector, conrector, adjunct-directeur of de centrale directie) namens het bevoegd gezag van de school kunnen uitoefenen en die volgens de wet aan het bevoegd gezag zijn toegekend; instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden. De verplichtingen van het vaststellen van een managementstatuut moet worden vervuld door het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is de gemeente, stichting, rechtspersoon of het schoolbestuur die zeggenschap uitoefent over de school.
 • Schorsing en verwijdering leerlingen voortgezet onderwijs, melding bevoegd gezag Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs kan een leerling schorsen (voor maximaal één week) of definitief verwijderen van school. Het laatste kan alleen na overleg met de Inspectie van het Onderwijs en na het horen van leerling en/of ouders, voogden of verzorgers. Een besluit tot schorsing wordt aan de betrokken leerling en, als de leerling nog geen 21 is, ook aan de ouders, voogden of verzorgers schriftelijk bekendgemaakt. Van een schorsing voor een periode langer dan één dag en een definitieve verwijdering moet het bevoegd gezag de Inspectie schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de redenen. Het 'bevoegd gezag' van een school is de gemeente of een ander openbaar rechtspersoon (bij een openbare school) of het schoolbestuur (bij bijzondere scholen).
 • Sleepverbod vlucht luchtvaartuig, ontheffing Van het verbod om tijdens een vlucht van een luchtvaartuig een ander luchtvaartuig of andere voorwerpen te slepen kan aan de gezagvoerder van het luchtvaartuig ontheffing of vrijstelling worden verleend door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Het sleepverbod geldt niet voor: vluchten waarbij een zweefvliegtuig wordt gesleept; vluchten waarbij een sleepnet wordt gesleept (reclamevluchten); vluchten waarbij voor militaire doeleinden wordt gesleept.
 • Smal experiment passend onderwijs, subsidie Scholen kunnen subsidie krijgen voor een experiment in passend onderwijs. Het gaat er om dat u bij het experiment afwijkt van de huidige wettelijke bepalingen. Het doel is uw leerlingen op school een geschikt onderwijszorgaanbod te geven.
 • Sociaal-ethische projecten ontwikkelingslanden, verklaring Door de minister van Financiën aangewezen instellingen die hoofdzakelijk kredieten verstrekken voor of vermogen beleggen in sociaal-ethische projecten in ontwikkelingslanden kunnen een verklaring aanvragen. Hierin staat dat een project in het belang is van de voedselzekerheid en voedselverbetering, de sociale en culturele ontwikkeling of de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling in een ontwikkelingsland. De verklaring houdt een vrijstelling in voor sociaal-ethische beleggingen in ontwikkelingslanden.
 • Sociale huurwoningen, meldingsplicht verkoop Woningcorporaties die de status hebben van toegelaten instelling in de zin van de Woningwet, zijn verplicht om de verkoop van een of meer van hun woningen te melden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Deze verleent alleen toestemming als de verkoop naar zijn oordeel niet strijdig is met het belang van de volkshuisvesting. Indien een woonhuis wordt verkocht aan de huurder/bewoner van het pand, is melding daarvan niet noodzakelijk.
 • Speciaal onderwijs uit de openbare kas Indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in aanmerking wil komen voor bekostiging uit de openbare kas moet deze zijn opgenomen in het zogeheten 'plan van nieuwe scholen' dat jaarlijks wordt opgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin worden scholen voor slechthorende kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen opgenomen, of scholen voor dove kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en scholen verbonden aan pedologische instituten en instellingen. Deze komen de vier daaropvolgende jaren voor bekostiging uit de openbare kas in aanmerking. Als een school is opgenomen in het plan van scholen maakt deze aanspraak op bekostiging uit de openbare kas.
 • Speciaal onderwijs, vrijstelling van verplichte deelname aan onderwijsactiviteiten Leerlingen die zijn toegelaten op een school of instelling voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. U kunt echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor uw kind van bepaalde onderwijsactiviteiten. Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn. Het bevoegde gezag is de gemeente, een stichting of rechtspersoon of het schoolbestuur die zeggenschap uitoefent over de school. Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met een visuele handicap of met een spraakprobleem, kinderen met een lichamelijke handicap, langdurig zieke kinderen, moeilijk lerende of moeilijk opvoedbare kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen verbonden aan pedologische instituten.
 • Spoedwet wegverbreding, schadevergoeding Wanneer u als belanghebbende in het kader van de Spoedwet wegverbreding schade lijdt of zal lijden, kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding.
 • Staatsblad Vanwege de regering wordt voorzien in de uitgifte van het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Staatsblad bevat wetten (in formele zin), algemene maatregelen van bestuur en koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld. Daarnaast worden hier bijvoorbeeld beschikkingen tot tekstplaatsing en schorsings- of vernietigingsbesluiten van de Kroon in gepubliceerd. De zorg voor de uitgifte van het Staatsblad berust bij de minister van Veiligheid en Justitie.
 • Staatscourant Door de regering wordt voorzien in de uitgifte van de Nederlandse Staatscourant. De zorg voor de uitgifte van de Staatscourant berust bij de minister van Binnenlandse Zaken. In de Staatscourant worden opgenomen alles waarvan een wet, Koninklijk Besluit of ministerieel besluit bekendmaking in de Staatscourant voorschrijft; door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen categorieën van publicaties, afkomstig van de centrale overheid, zoals intrekking van rijbewijzen, faillissementen, surseances van betaling, wijziging van huwelijkse voorwaarden, etc. Voorts bevat de Staatscourant allerlei ambtelijke (en particuliere) advertenties en berichten. De Staatscourant verschijnt dagelijks, met uitzondering van zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen. Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad in PDF-formaat met een uitgiftedatum vanaf 1 juli 2009 vormen een bekendmaking in de zin van de Grondwet. Vóór die datum geldt dat alleen publicaties in de gedrukte bladen een officieel karakter hebben.
 • Stabiliteitsfonds Met het Stabiliteitsfonds levert Nederland een financiële bijdrage aan het proces van vredesopbouw. Voorbeelden zijn het opruimen van mijnen en het demobiliseren van oud-strijders. Andere voorbeelden zijn adviestrajecten en ondersteuning van leger en politie. De Nederlandse ambassades kunnen voorstellen indienen voor projecten in het land waar ze gevestigd zijn. Internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, voeren de activiteiten meestal uit. Een ontwikkelingsland kan dit ook zelf doen. Subsidie is mogelijk voor bijvoorbeeld de volgende activiteiten: training en assistentie bij vredesmissies en -handhaving; advies en capaciteitsopbouw van instituties en overheden; wapensinzameling en -vernietiging; detachering van civiele experts bij internationale missies; activiteiten gericht op het aanpakken en oplossen van de oorzaken van een conflict.
 • Stage en uitwisseling jongeren, subsidie Instellingen die in het kader van ontwikkelingssamenwerking stages en uitwisselingsprogramma's voor jongeren aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie kan ook worden verleend voor deskundigheidsbevordering van de intermediaire doelgroep, zoals vrijwilligers of beroepskrachten in diverse sectoren, bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur en milieu. Het subsidieprogramma dat deze subsidie realiseert heet Xplore. Het is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut, in samenwerking met Plan Nederland.
 • Stageplicht voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ontheffing Scholen en instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs en basisscholen zijn verplicht bepaalde studenten in de gelegenheid te stellen om ervaring op te doen door middel van een stage. Het gaat om studenten die in opleiding zijn voor een functie in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Op verzoek van het bevoegd gezag van de school of instelling kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de school gehele of gedeeltelijke ontheffing van deze verplichting verlenen.
 • Stagevergoeding educatieve minoren, subsidie Middelbare scholen kunnen subsidie aanvragen voor kosten die zij maken bij het begeleiden van stagiairs in hun educatieve minor. Een stage op een middelbare school is onderdeel van de educatieve minor die studenten volgen binnen hun vakbachelor. Hiermee krijgen academici na hun studie een lesbevoegdheid voor de mavo en de eerste drie jaren van havo en vwo.
 • Stage (voortgezet) speciaal onderwijs, ontheffing Stage voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan ten hoogste twintig weken per schooljaar duren, gedurende ten hoogste drie schooljaren. Onder omstandigheden kan de Inspectie van het Onderwijs, op aanvraag van het bevoegd gezag van de betreffende school, ontheffing verlenen van de voorschriften voor de duur van de stage. Het 'bevoegd gezag' van een school is de gemeente of een ander openbaar rechtspersoon (bij openbare scholen) of het schoolbestuur (bij bijzondere scholen).
 • Statutenwijziging openbare en bijzondere basisscholen, goedkeuring De instandhouding van één of meer openbare en één of meer bijzondere basisscholen of speciale scholen voor basisonderwijs kan worden opgedragen aan een stichting die speciaal met dit doel is opgericht. De statuten van een dergelijke stichting kunnen slechts worden gewijzigd na goedkeuring ervan door de gemeenteraad. Het bestuur van de stichting dient jaarlijks verslag van de werkzaamheden uit te brengen aan de gemeente. Daarbij moet in ieder geval aandacht worden geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.
 • Stichting joods humanitair fonds, subsidie projecten Het Uitkeringsreglement Stichting Joods Humanitair Fonds heeft tot doel financiële ondersteuning te geven aan niet in Nederland gevestigde instellingen/organisaties die zich ten doel stellen projecten te ondersteunen of te verrichten die worden uitgevoerd buiten Nederland. De projecten mogen geen verband houden met de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël.
 • Stimulering duurzame ontwikkeling van landbouwontwikkelingsgebieden, subsidie In de landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) is ruimte voor de ontwikkeling van intensieve veehouderij. Instanties die in aanmerking komen voor subsidie kunnen zijn: gemeenten, landbouwbedrijven, gebiedsontwikkelingsmaatschappijen, samenwerkingsverbanden van boeren en samenwerkingsverbanden van gemeenten met waterschappen Voor een duurzame ontwikkeling van een LOG kan het nodig zijn dat de inrichting van het gebied en/of de bijbehorende randvoorwaarden in brede zin worden verbeterd. Gemeenten en het bedrijfsleven nemen het initiatief bij de ontwikkeling van de LOG’s. De provincie stimuleert de ontwikkeling van de LOG's met subsidie voor:de opstelling van LOG-ontwikkelingsplannen door gemeenten; de uitvoering van LOG-ontwikkelingsplannen: publieke investeringen voor de verbetering van openbare wegen; publieke investeringen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; sloop van gebouwen ten behoeve van de ontwikkeling van omliggende agrarische bedrijvigheid; de modernisering van landbouwbedrijven door te investeren in gemeenschappelijke voorzieningen, zoals voor mestverwerking en afvalverwerking. Voor een toelichting op regeling kunt u ook paragraaf 9.4 van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 raadplegen.
 • Storingen of onregelmatigheden hoofdspoorweg, melding Spoorwegondernemingen moeten melding doen van storingen of andere onregelmatigheden van de hoofdspoorweg. Dit geldt voor storingen die de veiligheid en ongestoord gebruik van de hoofdspoorweg in gevaar brengen.
 • Subsidie esf - actie b: re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Instellingen en bedrijven kunnen subsidie krijgen om gedetineerde jongeren van 15 jaar en ouder voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt na afloop van hun detentie. Ze kunnen voorbereid worden op een baan, maar ook op een opleidingstraject. Ook jongeren vanaf 15 jaar die in jeugddetentie zitten, kunnen aan zo\'n traject deelnemen.
 • Subsidie esf - actie c: praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen subsidie aanvragen in het kader van de Regeling ESF 2007-2013. Actie C van deze regeling betreft subsidie voor projecten die leerlingen voorbereiden en toeleiden naar een baan op de gewone arbeidsmarkt. Eventueel kunnen leerlingen ook worden toegeleid naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het beroepsbegeleidend onderwijs.
 • Subsidie esf - actie jeugd: scholing, opleiding en toerusting van jongeren op de arbeidsmarkt. Coördinerende gemeenten en opleidings- en ontwikkelingsfondsen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die jeugdwerkloosheid voorkomen. Gemeenten kunnen subsidie krijgen voor activiteiten die aansluiten bij het regionaal actieplan of het Actieplan Jeugdwerkloosheid: Actie Jeugd 1. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen kunnen subsidie krijgen voor activiteiten die aansluiten bij de afspraken uit het sectorarrangement: Actie Jeugd 2.
 • Subsidie stagejobcoach in het onderwijs Scholen kunnen subsidie krijgen voor de inzet van een stagejobcoach voor leerlingen. Een stagejobcoach begeleidt leerlingen tijdens een stage in het laatste schooljaar. De subsidie wordt verleend ten behoeve van leerlingen van: een school voor praktijkonderwijs, of een school voor voortgezet speciaal onderwijs.
Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin