Producten in 'Digitaal loket' met beginletter 'W'

Spring naar einde
 • Waarmerken kopie of afschrift

  Het gewaarmerkt afschrift is een verklaring (van de gemeente) dat het afschrift conform het origineel is. Een dergelijke kopie kan noodzakelijk zijn voor formele transacties.

 • Wegen, straten fietspaden en trottoirs, onderhoud

  Constateert u bijvoorbeeld: een losse stoeptegel, een gat in het asfalt, verzakte rioleringsputjes (kolken), kapot wegmeubilair (zoals banken of verkeersborden) of een te hoge verkeersdrempel? Neemt u dan contact op met de gemeente, zodat deze de schade zo snel mogelijk kan herstellen.

 • Wegenverkeerswet, ontheffing

  Wilt u, bijvoorbeeld ten behoeve van een verbouwing, de weg tijdelijk afsluiten? De regelgeving met betrekking tot het verkeer is in de wegenverkeerswet vastgelegd en iedereen dient zich hieraan te houden. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van een bepaalde regel uit de wegenverkeerswet.

 • Wijkaanpak subsidie deventer

  Wilt u met uw straat een leuke activiteit doen, zoals een sporttoernooi? Of heeft u ideeën om de saamhorigheid in de buurt te versterken? WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

 • Winkeltijden, ontheffing

  De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als avondwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

 • Woning tijdelijk verhuren, vergunning

  Heeft u een woonruimte leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder alle aanspraken kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan: u heeft hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

 • Woonboot, ligplaats

  Als u van plan bent een woonboot af te meren in openbaar water moet u hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente hebben. Als u een woonboot afmeert in particulier water moet u toestemming hebben van de eigenaar. Indien het water openbaar toegankelijk is, heeft u wellicht zowel een toestemming van de eigenaar als een ligplaatsvergunning nodig.

 • Woonomgeving kwaliteit, melding

  Prettig wonen doet u in een schone en veilige buurt. De kwaliteit van uw woonomgeving is dus belangrijk. Ervaart u overlast door bijvoorbeeld stank, geluid, onkruid of zwerfvuil? Heeft u een andere klacht of ziet u juist verbeteringen voor uw buurt? Via het Meldpunt Openbare Ruimte kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

 • Woonvoorzieningen, gehandicapten en ouderen

  Als u een ziekte of beperking heeft, kan het nodig zijn om uw woning aan te passen. Veel voorkomende aanpassingen en woonvoorzieningen zijn een aangepast aanrechtblad, een douche- of toiletstoel, een traplift of drempelhulpen. Deze voorzieningen zijn geregeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Woonwagen(standplaats)

  De huurstandplaatsen en huurwoonwagens in de gemeente Deventer zijn eigendom van de gemeente, woningcorporatie Rentree en woonstichting De Marken.

Spring naar begin

Producten van andere overheden

Spring naar einde
 • Watersport, registratie van snelle motorboten door particulier U moet een snelle motorboot laten registreren als u daarmee op de openbare wateren wilt varen. Het bewijs moet op de boot aanwezig zijn, als u daarmee vaart. Onder snelle motorboten vallen alle motorvaartuigen die niet langer zijn dan 20 meter en sneller kunnen varen dan 20 km per uur. Deze registratie is verplicht op vrijwel alle binnenwateren. Voor de Eems/Dollard, de Westerschelde, het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Grens-Maas is deze verplichting niet in de scheepvaartreglementen opgenomen, maar kan een registratieplicht gelden op grond van een plaatselijke verordening. U moet het registratieteken dat op uw registratiebewijs staat, aanbrengen aan beide kanten van uw motorboot midscheeps of aan de boeg.
 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Watersysteemheffing ingezetenen
 • Watertoets bij ruimtelijke plannen
 • Watervergunning, aanvraag De Watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten op in één Watervergunning. Het gaat hierbij om een scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werden gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot. Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is, veelal kan dan met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel bijvoorbeeld vallen niet meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels. Het is verstandig vooraf contact met de gemeente of het bevoegde gezag op te nemen of vooroverleg aan te vragen. Bevoegd gezag kan Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie zijn.
 • Watervergunning, aanvraag
 • Wedstrijden op de weg, ontheffing verbod Wanneer u op de openbare weg een wedstrijd wilt houden bent u verplicht daarvoor ontheffing aan te vragen bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend wanneer er is aangetoond dat maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deelnemers en organisatoren onverzekerd zijn (als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).
 • Weerbaarheidsverenigingen en schietverenigingen, erkenning Een organisatie kan op verzoek als weerbaarheidsvereniging of schietvereniging worden erkend door de minister van Defensie. De erkenning kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gelden en kan te allen tijde worden ingetrokken. Aan de erkenning kunnen voorwaarden worden verbonden.
 • Werknemer, beroep op de rechter (europese vennootschap) Werkt u in een Europese vennootschap (SE; afkorting van Societas Europaea), dan kunt u als belanghebbende de rechter verzoeken dat de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap binnen de vennootschap wordt toegepast. Deze wet regelt onder andere dat er binnen vennootschappen die van plan zijn een SE te vormen, een bijzondere onderhandelingsgroep van werknemers ingesteld moet worden. Zodra de SE tot stand is gekomen, moet deze een SE- ondernemingsraad instellen.
 • Werk / object / beplanting openbare weg, ontheffing Als belanghebbende kunt u aan de provincie een ontheffing vragen voor het maken van een bouwwerk op, over of aan de openbare weg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten en bruggen. In de provincie Overijssel geldt dat u een ontheffing kunt vragen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of aan de openbare weg.
 • Werk / object / beplanting vaarweg, ontheffing of melding Als belanghebbende kunt u aan de provincie een ontheffing vragen voor het maken van een (bouw)werk / object / beplanting op, over of in een vaarweg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger. Voor het aanbrengen, houden, veranderen of verwijderen van enig werk op de oever binnen een afstand van 10 meter landinwaarts van de scheepvaartweg horizontaal gemeten vanuit de oeverlijn kan volstaan worden met het inzenden van een ondertekend en volledig ingevuld meldingsformulier.
 • Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling
 • Wet luchtvaart, schadevergoeding U kunt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor schadevergoeding als u als belanghebbende schade lijdt door het luchthavenindelingbesluit of het luchthavenverkeerbesluit. Deze schade behoort redelijkerwijs niet (geheel) voor uw rekening te komen. Bij elke aanvraag om schadevergoeding bent u een bedrag verschuldigd van 300 euro. U krijgt dit bedrag weer terug wanneer u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
 • Wet openbaarheid bestuur, verzoek
 • Wijziging milieuvergunning Als voor uw bedrijf een milieuvergunning is afgegeven en u brengt verandering aan in de bedrijfsvoering moet u in bepaalde gevallen een wijzigingsvergunning aanvragen. In andere gevallen kunt u met een melding volstaan. Als de verandering binnen het kader van de vergunning blijft hoeft u geen melding te doen en ook geen wijzigingsvergunning aan te vragen.
 • Wonen, huurtoeslag Als u in een huurhuis woont en uw inkomen niet te hoog is, komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Het bedrag van de huurtoeslag wordt bepaald op basis van uw inkomen van het lopende jaar. Als u niet alleen woont, wordt voor de vaststelling van het gezinsinkomen en het gezinsvermogen het inkomen van uw \'toeslagpartner\' meegeteld. De toeslagpartner is bijvoorbeeld: uw echtgenoot; degene met wie u een samenlevingscontract heeft; degene met wie u samen een kind heeft; een broer of vriendin die bij u inwoont. Als uw situatie wijzigt, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Denk hierbij aan: komst of vertrek van een toeslagpartner, verandering in het inkomen, verhuizing en wijzigingen in de huur.
 • Wonen, storing melden van ontvangstapparatuur Apparaten die met radiogolven werken zoals radio en televisie, kunnen last hebben van storing. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het Agentschap Telecom heeft een aantal tips voor u om zelf storingen op te lossen. U vindt ze op hun website. MeldingLukt het niet om met de tips de storing te verhelpen, dan kunt u de storing melden bij het Agentschap Telecom. De medewerkers van het agentschap beoordelen de melding en besluiten welke actie het agentschap neemt, bijvoorbeeld een onderzoek. OnderzoekBij een onderzoek wordt eerst uw eigen apparaat onderzocht. Als daar niets aan mankeert, dan onderzoekt het agentschap of er in de omgeving een apparaat is dat de storing veroorzaakt. U betaalt alleen de kosten voor het onderzoek als uw eigen apparaat de storing veroorzaakt. In dat geval ontvangt u een advies van de inspecteur. Is een ander apparaat de oorzaak van de storing, dan krijgt de eigenaar ervan aanwijzingen om de storing te verhelpen.
 • Wonen/welzijn ouderen, subsidie U kunt subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op het beter laten aansluiten van bestaande voorzieningen op het gebied van wonen en welzijn bij de behoeften van ouderen. Het gaat hierbij onder andere om projecten waarbij provinciale instellingen worden ingezet bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten en methoden die gericht zijn op het versterken van samenhang van het integraal ouderenbeleid.
 • Wraking van rechters Als u een partij bent in een civiel geding, dan kunt u een verzoek indienen om de rechters die de zaak behandelen te wraken. Onder wraking wordt verstaan het bezwaar maken tegen de deelneming van een rechter aan de berechting van een bepaalde zaak. Er kunnen feiten en omstandigheden bestaan die van invloed kunnen zijn op de beslissing van de rechter. Dit moet dan gaan om feiten en omstandigheden die de rechterlijke onpartijdigheid kunnen beïnvloeden. Het verzoek tot wraking moet worden gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden. U dient het verzoek tot wraking schriftelijk en gemotiveerd te richten aan de rechtbank. Na de aanvang van een terechtzitting kan het ook mondeling geschieden.
Spring naar begin
Spring naar einde Spring naar begin