Logo gemeente Deventer

Bestemmingsplan wijzigen

In het bestemmingsplan staat waarvoor grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Zoals wonen, winkels, horeca of bedrijven, maar ook voor de aanleg van wegen en natuur. Ook is in het bestemmingsplan opgenomen of er gebouwd mag worden en wat de oppervlakte en hoogte van gebouwen mag zijn. Blijkt uw (bouw)plan in strijd te zijn met het bestemmingsplan? Dan kunt u een herziening of wijziging van het bestemmingsplan aanvragen.

Vooroverleg

Als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan, kan in sommige gevallen toch medewerking worden verleend. Dan kan er bijvoorbeeld met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken worden. Ook kunt u de gemeenteraad verzoeken het bestemmingsplan te herzien of wijzigen. Wilt u weten of uw plan kans van slagen heeft en welke procedure daarvoor nodig is, vraag dan eerst een vooroverleg aan. 

Aanvragen herziening of wijziging bestemmingsplan

Een herziening of wijziging van het bestemmingplan vraagt u aan met het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier verstrekken wij in het vooroverleg als blijkt dat uw plan van slagen heeft, en het bestemmingsplan herzien of gewijzigd moet worden om het plan mogelijk te maken.

Aanvragen gecombineerd bestemmingsplan

U kunt samen met anderen een bestemmingsplanherziening aanvragen om uw gezamenlijke initiatieven in een gecombineerd bestemmingsplan mogelijk te maken. Een bundeling van aanvragen kan een financieel voordeel opleveren. 

Aan het herzien en wijzigen van het bestemmingsplan zijn kosten verbonden. De kosten worden in veel gevallen bepaald met de Tarieventabel van de Legesverordening. Soms worden andere afspraken over de kosten gemaakt. De gemeente sluit dan een zogenaamde anterieure overeenkomst met u.

Een herziening van het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Een wijziging van het bestemmingsplan wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders. Een wijziging van het bestemmingsplan is alleen mogelijk als dat in het geldende bestemmingsplan is bepaald. Daar zijn meestal voorwaarden aan verbonden.

Voor vragen over bestemmingsplannen en de procedure voor het herzien of wijzigen van een bestemmingsplan kunt u terecht in stadhuis Deventer.