Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Iedereen Actief!: visie op geïntegreerde uitvoering participatiebeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen woensdag opnieuw gesproken met sociale partners in Deventer en de raad over bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van zorg, werk en inkomen in Deventer. Er zijn veel landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn daarop. Basis voor de gesprekken was de visie van het college op geïntegreerde uitvoering van het participatiebeleid: Iedereen Actief.

Logo Deventer Bezinnigt
Thumbnail

Deventer moet bezuinigen omdat de Rijksoverheid bezuinigt. Daarvoor is in augustus 2010 gestart om samen met de Deventer samenleving te komen tot ideeën om te bezuinigingen. Ook de sociale sector moet een bijdrage leveren aan de bezuinigingen. Er wordt gezocht naar € 5,5 miljoen aan bezuinigingsmogelijkheden. Ook door de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en de verschuivingen van taken naar gemeenten op het gebied van participatie, zoals de Wsw en de Wajong, staat Deventer voor een aantal belangrijke uitdagingen om inwoners zo goed mogelijk te laten deelnemen aan en onderdeel zijn van de Deventer samenleving.

Iedereen Actief

De ontwikkelingen vragen om een herbezinning op wat de gemeente samen met betrokken partijen wil bereiken, wat ze daarvoor doen en hoe ze dat willen bereiken.

In november 2010 is op verzoek van de gemeenteraad een eerste verkennende werkconferentie georganiseerd over de ontwikkelingen rond de Wwb/Wmo. In januari is gesproken over de ontwikkelingen met betrokken partners. De uitkomsten daarvan waren de basis voor de conceptvisie Iedereen Actief! Daarin geeft de gemeente een visie op participatie en hoe dat binnen de beleidsmatige en financiële kaders zou kunnen worden vormgegeven. Woensdag 16 maart is een 2e werkconferentie georganiseerd waarin alle betrokken partijen hebben meegedacht over de uitwerking van bezuinigingsmogelijkheden.

De mogelijkheden worden nu door het college verder uitgewerkt. Centraal in de visie staan drie uitwerkingsrichtingen: een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, meer inspelen op wederkerigheid en het meer werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid van inwoners/cliënten. Bij de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie wordt gekeken waar partners goed in zijn, waar onderlinge samenhang en overlap zit, waar optimalisatie van werkprocessen mogelijk is en waar overhead kan worden teruggedrongen. Bij wederkerigheid en eigen verantwoordelijkheid wordt met name gekeken naar hoe inwoners iets terug kunnen doen voor de samenleving en gelijk hun eigen positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Vervolgproces

In de aanloop naar de definitieve besluitvorming over de bezuinigingen door de raad in juni, staat nog een aantal belangrijke mijlpalen gepland in het besluitvormingsproces: de voorlopige vaststelling door het college van de concepteindrapportage en verzending naar adviesorganen (begin april), presentatie van het conceptvoorstel aan de pers (8 april), behandeling door het college van het conceptvoorstel aan de raad (10 mei), hoorzitting door de raad (25 mei) en de behandeling van de voorjaarsnota (8 en 22 juni).

Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
English Deutsch