College presenteert voorstellen voor bezuinigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de voorstellen voor de bezuinigingen gepresenteerd. Het bezuinigingspakket ligt nu voor bij de diverse adviesraden die er nog hun advies over moeten uitbrengen. Het pakket is een gewogen geheel aan verdien- en bezuinigingsmaatregelen, verdeeld over alle gemeentelijke beleidsvelden en portefeuilles van het college. Van de in totaal 13,9 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen, is 8,6 miljoen afkomstig van suggesties uit de samenleving. De gemeenteraad neemt op 22 juni definitieve besluiten over de bezuinigingen.

College presenteert voorstellen voor bezuinigingen
College presenteert voorstellen voor bezuinigingen

De gemeente krijgt te maken met forse bezuinigingen vanuit Den Haag. Dat dwingt tot het zoeken naar mogelijkheden om te verdienen en te bezuinigen. In eerste instantie ging het om 15 miljoen euro per jaar. Recente tegenvallers in het grondbedrijf en de onderwijshuisvesting hebben dit bedrag verhoogd tot 15,9 miljoen euro per jaar. Op verzoek van de raad is een pakket van 2 miljoen euro aan overige (reserve)voorstellen toegevoegd bedoeld om de raad meer keuzevrijheid te beiden. Hierdoor bedraagt de totale opgave 17,9 miljoen euro. Bijna 4 miljoen hiervan is eerder al gevonden door te verdienen of te bezuinigen op de gemeentelijke organisatie. Voor de resterende 13,9 miljoen liggen er nu voorstellen op het gebied van Samenleven en meedoen (5,9 miljoen), Jeugd en onderwijs (850.000), Dienstverlening en regelgeving (390.000), Leefomgeving (1,3 miljoen), Ruimte en projecten (1 miljoen), Economie en cultuur (900.000) en Bestuur en organisatie (850.000). Het pakket leidt tot een aanvullende bezuiniging op de gemeentelijke bedrijfsvoering van 600.000 euro.

Deventer bezinnigt!

In augustus 2010 startte de gemeente onder de titel ‘Deventer bezinnigt’, gesprekken met de Deventer samenleving over verdien- en bezuinigingsideeën. Deze gesprekken leverden uiteindelijk 170 voorstellen op. Daarvan maken 38 voorstellen onderdeel uit van het pakket aan bezuinigingsvoorstellen dat nu door het college voor commentaar is voorgelegd aan de adviesraden.

Met de diverse betrokken partijen is de afgelopen tijd intensief overlegd over de bezuinigingen. Meerdere organisaties zijn in overleg met de gemeente zelf met verdien- en bezuinigingsvoorstellen gekomen. In sommige gevallen is de gemeente sturend geweest bij de invulling van de bezuinigingsopdracht.

Marc-Jan Ahne, wethouder financiën: “In augustus 2010 zijn we begonnen met een ingrijpend proces. Bezuinigen zijn onvermijdelijk en soms is het gewoon pijnlijk. Als ik zie hoe we samen met de Deventer samenleving en betrokken instellingen en partners gekomen zijn tot dit pakket aan verdien- en bezuinigingsvoorstellen, dan ben ik tevreden over het proces. Een belangrijk deel van de voorstellen komt voort uit de samenleving. Daarnaast hebben wij geprobeerd maatschappelijke effecten waar mogelijk te vermijden door zoveel mogelijk verdien- en besparingsopties mee te nemen die de burger niet of nauwelijks raken. Tenslotte ontkomen wij niet aan enkele maatregelen die bestaande voorzieningen op een aanvaardbare wijze versoberen”.

Kanteling in het sociale domein

Het rijk snijdt hard in de sociale voorzieningen en dat dwingt ook Deventer tot bezuinigingen op dat vlak. Kern van de collegevoorstellen in het sociale domein is de samenvoeging van uitvoeringsorganisaties op het gebied van re-integratie. Dit levert bruto ruim 2 miljoen euro op. De eigen kracht en het vermogen een bijdrage te leveren aan de samenleving door werk of andere nuttige bezigheden gaat centraal staan bij de begeleiding van mensen zonder inkomen. Dit past bij  eerdere afspraken hierover met het bedrijfsleven over een maatregel waarbij gesubsidieerde instellingen aan de begeleiding een bijdrage gaan leveren. In de Wmo komt de vraag van de cliënt centraler te staan en worden niet langer automatisch standaardvoorzieningen geleverd. Deze omslag in werken en denken levert 1,3 miljoen euro op. De opgave in het sociale domein was zo groot, dat niet viel te ontkomen aan enkele pijnlijke maatregelen, zoals een korting op het armoedebeleid. Deze korting is sowieso gedeeltelijk nodig omdat het kabinet de inkomensgrens voor armoedebeleid terugbrengt van 120 naar 110% van het minimum. Om op dit onderdeel niet nog meer pijnlijke maatregelen te hoeven nemen, heeft het college besloten de bezuinigingsopgave voor het participatiecluster te verlagen met ruim een miljoen euro. Dit wordt ergens anders in de bezuinigingsplannen gecompenseerd. Vorige week bereikte het college al overeenstemming met de samenwerkingspartners in de jeugdsector over de bezuinigingen.

Versobering onderhoud wegen en groen

Het onderhoud van wegen en groen gaat voor de hele gemeente naar het onderhoudsniveau sober. Eerder werden Binnenstad en Vijfhoek op een hoger niveau onderhouden. De wensenbudgetten per wijk verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een breed inzetbaar maar kleiner budget voor wijkenbeheerders om toch op dringende wensen van bewoners in te kunnen spelen. Een combinatie van maatregelen op het gebied van parkeren levert 500.000 euro op. Kapvergunningen voor bomen met minder dan 25 cm doorsnede in tuinen kleiner dan 200 m2 worden afgeschaft.

Cultuur en economie slaan de handen ineen

Het college neemt het al eerder gepresenteerde plan van het Directeurenoverleg Cultuur over. Zij leveren 600.000 in door inkomsten te genereren of slimmer samen te werken. Er komt een fonds economie en cultuur . Het geld voor dit fonds komt uit een opnieuw in te voeren toeristenbelasting. Doel van het fonds is de economie en cultuur in Deventer stimuleren door bijvoorbeeld de binnenstadsmanager aan te stellen en evenementen financieel te ondersteunen.

Effecten

De gemeente onderzocht de maatschappelijke effecten van de maatregelen voor diverse groepen inwoners. Ook is een analyse gemaakt van de effecten voor de instellingen in de gemeente. Met name de Rastergroep, de Vrijwilligerscentrale, het Sportbedrijf Deventer, het Deventer Groenbedrijf, Cambio en Sallcon worden door veel maatregelen geraakt. Tot slot is berekend dat er door alle bezuinigingen ongeveer 50 fte verdwijnen binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast verliezen de gesubsidieerde instellingen minstens evenveel arbeidsplaatsen. Hiervoor komt een deel vervangende werkgelegenheid terug.

Vervolgproces

In juni besluit de raad over de bezuinigingen. Voordat het zo ver is worden eerst de adviezen van de adviesorganen verwerkt en behandelt het college het definitieve voorstel aan de raad (10 mei). Na verzending van het voorstel volgt een hoorzitting door de raad (25 mei) en uiteindelijk de behandeling van de voorjaarsnota (8 en 22 juni). De bezuinigingsmaatregelen worden verwerkt in de begrotingen voor 2012 en daarna.

Totaalpakket
Het totale pakket aan bezuinigingsvoorstellen van het college kunt u hieronder downloaden. Daarin is ook aangegeven welke ideeën vanuit de samenleving wel of niet zijn opgenomen in het keuzepakket van het college en waarom.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Bezuinigingsvoorstellen College 2.021,3 KB
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
English Deutsch