Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

U kunt hier Uitgewerkte en in bewerking zijnde verdien- en bezuinigingsmogelijkheden vinden. Per mogelijkheid kunt u uw reactie geven door het invullen van een reactieformulier of reacties van andere burgers nog eens nalezen.

In de afgelopen maanden is uitgebreid met de Deventer gemeenschap gesproken over de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen. Via de werksessies en de website kwam een schat aan ideeën binnen. Nu is het aan de raad om globale richting van de bezuinigingen te bepalen. De inbreng van de inwoners en organisaties wordt bij deze besluitvorming meegenomen.

De samenleving bedacht honderden ideeën voor verdienen en bezuinigen. Het is voor de gemeenteraad ondoenlijk om alle ideeën apart te beoordelen. Daarom zijn  ze door de gemeente verduidelijkt, gegroepeerd en gevat in een heldere rapportage. De  verdien- en bezuinigingsmogelijkheden zijn niet alleen te lezen in het bijlagenboek onderaan deze pagina, maar zijn ook stuk voor stuk te bekijken via deze website. De mogelijkheden zijn per domein onderverdeeld in twee categorieën, namelijk; In Bewerking en Uitgewerkte Mogelijkheden.

Als u doorklikt op een van de twee categorieën, treft u de betreffende mogelijkheden aan. U kunt hierop reageren. Als u een item opent en op de reactiebutton klikt, kunt u de reactie kwijt. Alle reacties worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraad. 
Als er op een bestaand idee aanvullingen worden gedaan, dan voegen we die informatie toe aan het bestaande idee, om te voorkomen dat  meerdere suggesties op een gemeentelijke taak of op een subsidie opgeteld worden.
Voor algemene vragen,  kunt u een mail sturen naar
deventerbezinnigt@deventer.nl.

Hieronder geven we in het kort aan wat u bij een betreffend domein kunt vinden:

Domein  Samenleven en meedoen
Werk en inkomen (bijstand, minimaregelingen, reintegratie, armoedebeleid) , Zorg en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor huishoudelijke hulp, hulpmiddelen ed., Welzijn (buurtwerk) en Sport.

Domein Jeugd
Alles wat kinderen en jong volwassenen raakt en de instellingen die hier bij betrokken zijn.

Domein dienstverlening en regelgeving
Dit betreft de loketten, verordeningen, vergunningen en toezichttaken. Kortom alle diensten die de gemeente levert in wijk en buurt en alles waarvoor de gemeente toestemming moet geven of volgens de wet iets over te zeggen heeft.

Domein leefomgeving
Dit raakt het onderhoud op de openbare ruimte, het groen, de voorzieningen in de wijk of buurt.

Domein ruimte en projecten
Hieronder vallen  de plannen en de projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, grote infrastructuur, parkeren en parkeergarages. Maar ook duurzaamheid, maken van bestemmingsplannen en het al niet winst maken met het gemeentelijk grondbedrijf en vastgoedbedrijf vallen onder dit domein.

Domein economie en cultuur
Hieronder zijn begrepen  economische aangelegenheden (detailhandel, kermis, VVV, toerisme, bedrijventerreinen)  en de culturele voorzieningen en monumenten.

Domein bestuur en strategie
Dit betreft de onderwerpen die de gemeente  zelf raken (gemeenteraad, college van B&W, organisatie, samenwerkingsorganen met  andere gemeenten), maar ook  het  financieel beleid van de gemeente.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Memo aan de Raad 66,6 KB
Tussenrapportage Deventer Bezinnigt! 987,0 KB
Bijlagenboek bij tussenrapportage 3.677,0 KB
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
English Deutsch