Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vraag & Antwoord

Deventer bezinnigt! is de naam van het interactieve adviesproces om samen met de samenleving te komen tot verdien- en bezuinigingsmogelijkheden en de effecten daarvan voor Deventer in kaart te brengen. Deventer bezinnigt! maakt onderdeel uit van het bestuurlijke verdien- en bezuinigingsproces ‘Een kwestie van kiezen’. Hieronder staan de meest gestelde vragen over het proces en de antwoorden daarop.

Waarom moet de gemeente minder uitgeven?

In 2007 barstte de kredietcrisis los. Deze ontstond in Amerika doordat de huizenmarkt plotsklaps inzakte en banken problemen kregen met hun financiële positie. Wereldwijd sprongen centrale banken bij om financiële instellingen overeind te houden. Het vertrouwen in de financiële sector daalde daardoor sterk, de mondiale handel liep terug en de economische groei kwam tot stilstand. Door de dalende inkomsten zijn landen nu gedwongen om de overheidsuitgaven te beperken.
Dit geldt ook voor Nederland. De hoogte van de bezuinigingen was tijdens de verkiezingen een belangrijk onderwerp. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel de nieuw te vormen regering wil gaan bezuinigen. Gemeenten zijn voor hun inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage uit het gemeentefonds. Deze bijdrage is direct gekoppeld aan de financiële ruimte op de Rijksbegroting. Bezuinigingen op Rijksniveau betekenen dus ook verlaging van de bijdrage uit het gemeentefonds.

Hoeveel moet Deventer inleveren?

Ook de gemeente Deventer krijgt te maken met fors lagere inkomsten uit het gemeentefonds. Vooruitlopend op de bezuinigingen uit Den Haag heeft de gemeente Deventer besloten om tot 15 miljoen euro aan voorstellen te ontwikkelen aan verdien- en bezuinigingsmogelijkheden. Dit bedrag is een inschatting gebaseerd op de te verwachten bezuinigingen op Rijksniveau en de doorrekening daarvan naar onze gemeente. Afhankelijk van de plannen van het nieuwe kabinet kan dit bedrag nog wijzigen. Na de behandeling van de begroting 2011 moet de raad nog wel aangeven hoe het tijdspad er uit ziet om het te bezuinigen bedrag te realiseren.

Hoe wil de gemeente verdienen en bezuinigen?

De gemeente zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen, maar ook om meer te verdienen. Een deel hiervan wordt gerealiseerd door te bezuinigen binnen de gemeentelijke organisatie. Maar dat is niet voldoende. Het is onvermijdelijk dat er ook bezuinigd moet worden op zaken die de burger en de Deventer samenleving raken. Op verzoek van de gemeenteraad is door de gemeentelijke organisatie al een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke bezuinigingen en mogelijkheden voor hogere inkomsten.
Het college van BenW en de gemeenteraad willen in samenspraak met de Deventer samenleving overige mogelijkheden voor verdienen en bezuinigen in kaart brengen. De samenleving wordt ook gevraagd om te reageren op al bestaande suggesties. Daarnaast wil de gemeente een beeld krijgen van de effecten voor Deventer van de aangedragen suggesties.

Hoe ziet de samenspraak met de samenleving er uit?

Onder de naam ‘Een kwestie van kiezen’ is een plan van aanpak gemaakt om samen met de Deventer samenleving te komen tot andere, nieuwe mogelijkheden voor hogere inkomsten en/of bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de samenleving inzichtelijk te maken.
Van eind augustus tot begin november 2010 stonden hiervoor ondermeer verschillende werksessies gepland. Deze werden georganiseerd rondom 7 verschillende aandachtgebieden: “Samenleven en meedoen”, “Jeugd”, “Dienstverlening en regelgeving”, “Leefomgeving”, “Ruimte en projecten”, “Economie en cultuur” en “Bestuur en organisatie”.
Via de website www.deventer.nl/deventerbezinnigt kon iedereen reageren op suggesties en zelf ideeën aandragen. In mei 2011 is er nog een hoorzitting door de gemeenteraad.

Hoe kan ik meedoen met het verdien- en bezuinigingsproces?

Alle inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven van Deventer waren bij de werksessies van harte welkom. Voor de werksessies werden vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en organisaties waarmee de gemeente een financiële band heeft ook gericht uitgenodigd.
Iedere inwoner van Deventer kon ook via de website www.deventer.nl/deventerbezinnigt meedoen aan het proces om de mogelijkheden voor verdienen en bezuinigen in kaart brengen. Daar kon men eigen ideeën kwijt en kon men reageren op de mogelijkheden die al waren aangedragen door anderen.

Wat wordt er gedaan met bijdrages vanuit de samenleving?

Iedereen die een idee voor verdienen en/of bezuinigen indiende, kreeg daarvan een bevestiging. Men kreeg ook te horen of het idee al eerder was aangedragen of dat het nieuw was. Daarnaast werd men op de hoogte gesteld bij welke van de 7 aandachtsgebieden het idee hoorde.
Alle ideeën werden verzameld en dubbelingen zin er uit gehaald. De uiteindelijke lijst met verdien- en bezuinigingsmogelijkheden is vervolgens aan het college van BenW en de gemeenteraad voorgelegd.

Hoe ziet het verdere proces eruit?

Na verwerking van alle ideeën is door het college een eerste voorstel met maatregelen aan de raad aangeboden. In december 2010 heeft de gemeenteraad de hoofdrichtingen van bezuinigingen en verdienen aangegeven. Het college van BenW werkt nu hard aan een voorstel aan de gemeenteraad met concrete maatregelen. In deze fase vindt ook een duiding van maatschappelijke effecten plaats en mogelijke samenhang of samenloop met de rijksbezuinigingen (voor zover nu al bekend). Met betrokken bedrijven en instellingen worden - indien het college dit nodig acht - de mogelijkheden nogmaals besproken op daadwerkelijke uitvoerbaarheid. In de aanloop naar de definitieve besluitvorming door de raad in juni 2011 worden nog de volgende stappen gezet:
de voorlopige vaststelling door het college van de concepteindrapportage en verzending van de concepteindrapportage naar adviesorganen (begin april), presentatie van het conceptvoorstel aan de pers (begin april), behandeling door het college van het conceptvoorstel aan de raad (10 mei), hoorzitting door de raad (25 mei) en de behandeling van de voorjaarsnota (8 en 22 juni).

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?

Op de website www.deventer.nl/deventerbezinnigt kunt u alles over het bezuinigsproces nalezen. Wilt u direct op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief “Deventer bezinnigt”. Hiervoor moet u zich eenmalig aanmelden.

Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
Logo Deventer bezinnigt! Een kwestie van kiezen
English Deutsch