Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Vastgesteld bestemmingsplan en besluit Hogere Grenswaarden Havenkwartier, 2e partiële herziening

Bekendmakingsnr. 16012
Zaaknummer
Type bekendmaking Bestemmingsplan
Publicatiedatum 09 maart 2016 om 00:00
Postcode/huisnummer 7411

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 10 maart 2016 tot en met 21 april 2016 voor iedereen ter inzage ligt:

  • het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Havenkwartier, 2e partiële herziening
  • het besluit hogere grenswaarden Havenkwartier, 2e partiële herziening

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 10 februari 2016 vastgesteld.

Inhoud

Bestemmingsplan
Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Havenkwartier. Het plangebied wordt begrensd door de mr. H.F. de Boerlaan aan de westzijde, de Zuiderstraat aan de zuidzijde, de Noordzeestraat aan de noordzijde en het kanaal 1e havenarm de oostzijde.

Er is een aantal aanleidingen om het bestemmingsplan voor het Silogebied te herijken. Die aanleidingen komen vooral voort uit ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet. Door de wijziging van het bestemmingsplan Havenkwartier voor het silogebied is het beter mogelijk om aan te sluiten bij de vraag vanuit de markt en de initiatieven die in ontwikkeling zijn in het silogebied. Door het bouwvlak in dit gebied aan te passen is het enerzijds mogelijk om het maaiveld direct rondom de grijze silo onbebouwd te laten en om de kenmerkende doorzichten in het silogebied te behouden. Anderzijds blijft het met het nieuwe bouwvlak mogelijk de vastgestelde ambities voor het programma te behouden voor het silogebied. 

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gaat om onder andere de volgende wijziging. In het ontwerp bestemmingsplan is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen van de bouwregels waardoor gebouw kon worden gerealiseerd met een maximale bouwhoogte van 50 meter. Twee zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan richten zich op deze maximale hoogte van 50 meter. Naar aanleiding van deze zienswijze heeft de gemeente nader onderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat de gewenste stedenbouwkundige opzet zoals ook te realiseren is indien de hoogte maximaal 24 meter bedraagt. Hierdoor is het bestemmingsplan hierop gewijzigd en is de afwijkingsmogelijkheid voor een hoger gebouw tot maximaal 50 meter geschrapt.
Voor een volledige beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Besluit hogere grenswaarden
Uit geluidsonderzoek voor het bestemmingsplan blijkt dat bij de realisatie van een gebouw in het nieuwe bouwvlak rekening moet worden gehouden met de geluidsbelasting door het industriegebied Bergweide en het wegverkeer van de omliggende wegen. Op enkele plekken wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het is mogelijk om een hogere waarde te verlenen, waarbij een voldoende goed woon- en leefklimaat gegarandeerd wordt.  Het college van burgemeester en wethouders heeft hierdoor hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld vanwege het mogelijk maken van de bouw van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen in het bestemmingsplan.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op: 

Reageren

Het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarden Havenkwartier, 2e partiële herziening liggen van donderdag 10 maart 2016 tot en met donderdag 21 april 2016 ter inzage.
Van vrijdag 11 maart 2016 tot en met donderdag 21 april 2016 kan beroep worden ingediend
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar heeft gemaakt; 
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan Havenkwartier, 2e partiële herziening of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar te maken; 
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

English Deutsch