Vastgestelde structuurvisie Leegstand

Bekendmakingsnr. 12117
Zaaknummer
Type bekendmaking Overig
Publicatiedatum 23 april 2014 om 00:00

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat vanaf donderdag 24 april 2014 voor iedereen ter inzage ligt:

de bij raadsbesluit van 29 januari 2014 vastgestelde structuurvisie Leegstand

Inhoud

De structuurvisie Leegstand bestaat uit de delen:

  • A: het hoofddocument 
  • B: de aanpak per kantorenlocatie
  • C: de aanpak per bedrijventerrein

Mensen werken en verblijven bij voorkeur in een omgeving waar van alles te doen is. Maar hoe zorg je voor een leefbare, levendige en aantrekkelijke omgeving als de leegstand in de gemeente toeneemt?
De gemeente wil meedenken en -werken om leegstand en verpaupering van kantoren, bedrijven en winkels tegen te gaan. Vooral als leegstand de leefomgeving, veiligheid en financieel-economische situatie in een gebied aantast. Daarvoor is een set van instrumenten in de structuurvisie leegstand samengesteld, die variëren van gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning, het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten en het wijzigen van bestemmingen van onbenutte kantoor- en bedrijfslocaties. Desondanks is de rol van de gemeente beperkt en blijft het voorkomen en oplossen van leegstand in de eerste plaats een uitdaging voor de markt.

De aanpak leegstand winkelpanden volgt uit de discussie over de herijking structuurvisie detailhandel en zal te zijner tijd separaat ter inzage worden gelegd.

Inzien

De structuurvisie kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij :
• Publiekszaken, Leeuwenbrug 81,
• het Gemeentelijk informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70.

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie Leegstand staat geen beroep open.
In september 2013 is het concept van de structuurvisie 6 weken ter inzage gelegd, waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld om een inspraakreactie te geven. Deze reactie zijn verwerkt in een ‘Participatie en Zienswijzenota structuurvisie Leegstand’ en samen met de structuurvisie vastgesteld.

English Deutsch