Chw Brinkgarage - Vastgesteld wijzigingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 17 juni tot en met donderdag 29 juli 2021 voor een ieder ter inzage ligt

  • het bij collegebesluit van 8 juni 2021 vastgestelde Chw wijzigingsplan “Brinkgarage”.

Inhoud

De Brinkgarage, voorheen Wilhelminabruggarage, is gebouwd als tijdelijke parkeergarage. In 2017 is besloten om de garage te behouden en te renoveren. De parkeergarage, die voor verkeer vanaf de A1 en N344 goed is ontsloten,  voorziet in een dringende en groeiende behoefte door de relatief grote capaciteit op zeer korte afstand van de binnenstad. Een permanente juridische status maakt renovatie rendabel en leidt tot een verbeterde vormgeving. Door de renovatie kunnen ook meer duurzaamheidsdoelstellingen worden behaald op het gebied van elektrisch laden, energieverbruik en natuurinclusiviteit en er vindt een verbetering plaats van de route Brink, Brinkgarage, Sluiskwartier voor voetgangers.

Om te komen tot een permanente juridische basis, heeft het College van burgemeester en wethouders op 9 maart 2021 ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp Chw wijzigingsplan Brinkgarage en de bijbehorende Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het ontwerp Chw wijzigingsplan heeft met bijbehorende stukken van donderdag 18 maart tot en met woensdag 28 april 2021 ter inzage gelegen. Op dit ontwerp Chw wijzigingsplan Brinkgarage is één ontvankelijke zienswijze ingediend. Deze is samengevat en beantwoord in de Reactienota zienswijzen. De zienswijze heeft niet tot aanpassing van het plan geleid.

Het college heeft op 8 juni jl. besloten tot vaststelling van het Chw wijzigingsplan Brinkgarage.

Het vastgestelde Chw wijzigingsplan Brinkgarage ligt gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingesteld. Direct na de inzageperiode treedt het wijzigingsplan in werking, tenzij sprake is van een beroep met verzoek om schorsing. Het vormt dan de basis waaraan omgevingsvergunningen worden getoetst, zodat daadwerkelijk kan worden gestart met de beoogde renovatie.

Inzien

Het Chw wijzigingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het wijzigingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Vanwege het coronavirus kunt u tijdelijk alleen op afspraak terecht. Bel voor een afspraak naar 14 0570.

Reageren

Het vastgestelde Chw wijzigingsplan Brinkgarage ligt van donderdag 17 juni tot en met donderdag 29 juli 2021 ter inzage.

Vanaf vrijdag 18 juni tot en met donderdag 29 juli 2021 kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt;
  • een niet-belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan kenbaar te maken.

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).


Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. B&W besluit 45,0 KB
2. Reactienota zienswijzen 140,5 KB
3. Digitale link 7,1 KB
English Deutsch