Chw Steenbrugge 2e uitwerking - Ontwerp uitwerkingsplan, hogere grenswaarde, stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan

Het ontwerp Chw uitwerkingsplan 'Steenbrugge 2e uitwerking', het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 'Steenbrugge 2e uitwerking' en het ontwerp stedenbouwkundig plan en het ontwerp beeldkwaliteitplan Steenbrugge, 2e fase hebben tot en met 7 juli 2021 ter inzage gelegen.

Inhoud

Uitwerkingsplan

In het ontwerp uitwerkingsplan wordt het verder realiseren van het nieuwe woongebied "Steenbrugge" mogelijk gemaakt. In het gebied worden in totaal circa 795 wooneenheden gerealiseerd. Het gaat om een gevarieerd woningbouwprogramma. Er is sprake van sociale woningbouw (zowel koop als huur), middeldure huur en vrije kavels, waaronder ook kavels voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. In het plangebied zijn tevens 10 woonwagenstandplaatsen gepland.

Het grootste deel van de woningen betreft grondgebonden eengezinswoningen, maar op enkele locaties worden appartementen gerealiseerd. In het bestemmingsplan is aandacht voor natuurinclusief bouwen en klimaatadaptieve maatregelen.

Hogere grenswaarde

In het kader van de geluidsituatie ter plaatse is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de aspecten wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai.

Resultaten van het onderzoek zijn dat als gevolg van het wegverkeerslawaai Wechelerweg de voorkeursgrenswaarde op de gevels van een beperkt aantal woningen wordt overschreden tot een maximum van 52 dB.

Voor de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde op de gevels van de woningen is het mogelijk een hogere grenswaarde te verlenen.

Stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan

Voor de tweede fase van het plangebied Steenbrugge is een nieuw Stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan bevat de nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan uit 2010.

Na afronding van Steenbrugge Dorp worden nieuwe buurten gerealiseerd: de Buurtschappen, het Zwermdorp en het Zandweteringpark. Deze buurten zijn evenals het dorp geïnspireerd op Salland. Het basisplan Steenbrugge uit 2009 is geactualiseerd en verder uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

Het beeldkwaliteitsplan voor de vervolgfasen Steenbrugge is een uitwerking van het beeldkwaliteitplan Steenbrugge Dorp uit 2015. Een instrument voor de architectonische uitwerking en inrichting van de openbare ruimte.

Inzien

Het ontwerp uitwerkingsplan kunt u inzien op:

 

 

Ook kunt u het ontwerpuitwerkingsplan, het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde, het ontwerp stedenbouwkundig plan en ontwerp beeldkwaliteitplan inzien tijdens de openingstijden bij:

 

  • Publiekscontacten vergunningen, Grote Kerkhof 1

 

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend. Raadpleeg voor uw bezoek de website  van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.

Reageren

Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Steenbrugge 2e uitwerking', het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde 'Steenbrugge 2e uitwerking', het ontwerp stedenbouwkundig plan en ontwerp beeldkwaliteitplan hebben tot en met 7 juli 2021 ter inzage gelegen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk op dit plan te reageren.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens worden de plannen ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Het vervolg

Nadat het college het uitwerkingsplan alsmede de hogere grenswaarden heeft vastgesteld, is er de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Digitale link 401,8 KB
2. Ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarden 593,6 KB
3. Akoestisch onderzoek 28.390,5 KB
4. Stedenbouwkundig plan 11.280,3 KB
5. Beeldkwaliteitplan 6.161,3 KB
English Deutsch