Chw Tuinen van Zandweerd, 1e herziening - Ontwerp

Het ontwerp bestemmingsplan Chw Tuinen van Zandweerd, 1e herziening heeft tot en met 7 juli 2021 ter inzage gelegen.

Inhoud

De Tuinen van Zandweerd is een nieuwe duurzame woonwijk op de plaats van de voormalige kunstijsbaan, sporthal, groen en sportvelden in de wijk Zandweerd in Deventer. Voor deze ontwikkeling is op 13 mei 2020 als globaal eindplan het Chw (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd vastgesteld en onherroepelijk geworden. Daarna is gestart met de uitgifte van kavels, het inrichtingsplan en het bouwrijp maken. Naar verwachting zullen nog in 2021 de eerste woningen gebouwd worden.

De aanleiding voor deze eerste herziening van het Chw bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd heeft meerdere oorzaken:

1. Natuurinclusief bouwen: Op basis van de eerste ervaringen is sprake van voortschrijdend inzicht en zijn aanpassingen voorgesteld voor een eerlijker puntentelling met onderscheid naar woningtypen.

2. Voor het CPO-kavel (collectief particulier opdrachtgeverschap) ten oosten van de watergang is in het moederplan bepaald dat de afstand van een hoofdgebouw tot aan een tuinpad of tot een aan openbaar gebied grenzende perceelsgrens ten minste 5.00 m en ten hoogste 7.00 m mag bedragen. Deze laatste maat blijkt onnodig beperkend te werken voor een invulling van de kavel door een CPO-bouwgroep.

3. Woningbouwvereniging Rentree heeft het plan om sociale woningbouw te realiseren in de vorm van tiny houses. Daarbij is er ook collectieve tuin beoogd en een gemeenschappelijk voorzieningengebouw van circa 70 m2. De 8 tiny houses zijn twee-aan-twee beoogd  (geschakeld) en feitelijk betreft het één kavel met meerdere woningen. Naar de regels van het moederplan is deze opzet  niet toelaatbaar met het oog op het bebouwingspercentage, aangezien die regel is gebaseerd op één hoofdgebouw per perceel. Beleidsmatig en stedenbouwkundig past de invulling van deze kavel met sociale tiny huurhuizen prima in de ambitie van het plan. Voor deze invulling is een geringe aanpassing van de bouwregels wenselijk. Het gaat om de bouwregel van het bebouwingspercentage, de bouwregel voor de omvang van de collectieve voorziening en  een bouwregel die, net als onder punt 2, het mogelijk maakt om een gevel op meer dan 7 m afstand van het openbaar toegankelijke gebied te plaatsen.

4. In het moederplan zijn de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie 2 en Waarde - Archeologie 4 opgenomen. Op basis van nieuw verkregen gegevens door onderzoek, zijn bepaalde gronden afgewaardeerd naar waarde 1 en deze behoeven dus geen bescherming in het bestemmingsplan meer. Voor een deel van het dijkje, dat centraal in het plangebied ten oosten van de watergang ligt, was niet de juiste waarde (waarde 3) gehanteerd, hetgeen wordt aangepast.

5. De bouwregel over het bebouwingspercentage bleek lastig leesbaar, hanteerbaar en begrijpelijk. Met deze eerste herziening wordt deze verduidelijkt.

6. Nu bekend is op welke plaatsen de tiny houses wenselijk zijn, is het niet langer wenselijk om daar ook andere woningtypen toe te laten. Deze eerste herziening voorkomt hier een stedenbouwkundig ongewenste situatie door andere woningtypen op de aangeduide locatie uit te sluiten.

Het ter inzage leggen van onderhavig ontwerp Chw bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd, 1e herziening voorziet in de eerste formele stap om te komen tot een verbeterde juridisch-planologische regeling voor dit plangebied

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op:

 

 

Ook kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

 

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

 

Vanwege het coronavirus kunt u tijdelijk alleen op afspraak terecht. Bel voor een afspraak naar 14 0570.

Reageren

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot en met 7 juli 2021 ter inzage gelegen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk op dit plan te reageren.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzageperiode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Het eventueel aangepaste plan wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het vervolg

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is er de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Ontwerp raadsbesluit 409,1 KB
2. Digitale link 62,0 KB
English Deutsch