Deventer, stad en dorpen- Vastgesteld

Dit bestemmingsplan betreft een bestemmingplan Verbrede Reikwijdte.

Deventer heeft ruim 100 bestemmingsplannen, die samen de stad en de dorpen omvatten, geactualiseerd en samengevoegd in één nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan “Deventer, stad en dorpen” is een experiment onder de Crisis- en herstelwet (artikel 7c en 7g van het besluit Crisis- en herstelwet). Dit bestemmingsplan is een voorloper van wat in de nieuwe Omgevingswet het omgevingsplan heet. Deventer is één van de gemeenten die vooroplopen en nu al experimenteren met de nieuwe Omgevingswet.

Uitgangspunt bij het opstellen van het bestemmingsplan is dat nieuwe ontwikkelingen, waarvoor het nodig is om een planologische procedure te doorlopen, hier in principe niet in zijn meegenomen.  Het is een conserverend bestemmingsplan. In het plangebied zijn op dit moment ruim 100 bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en projectbesluiten geldend. Deze plannen zijn vastgesteld in de periode vanaf 2009 tot op heden. In deze ruim 10 jaar tijd is beleid vernieuwd. Door de samenvoeging van deze plannen wordt al het geldende beleid, en daarmee ook nieuw, recent vastgesteld beleid, van toepassing op het hele plangebied.

Door het samenvoegen van de verschillende regelingen van alle plannen is nu één actueel bestemmingsplan met dezelfde regeling voor vergelijkbare functies of bouwwerken beschikbaar. Het is met dit bestemmingsplan eenvoudiger te zien welke functies op locaties mogelijk zijn.

Bij het opstellen van het plan ontstonden problemen in de digitale stabiliteit, dit vanwege de omvang van het plangebied en de hoge informatiedichtheid. Om deze problemen op te lossen is het plan digitaal opgeknipt in vier delen (deel A, B, C en D). Hierdoor is raadpleegbaarheid en gebruik van het bestemmingsplan gewaarborgd.

Verbrede reikwijdte
Het bestemmingsplan betreft een experiment op grond van de Crisis en herstelwet en heeft een verbrede reikwijdte. Deze verbreding van reikwijdte is in het voorliggend bestemmingsplan nog enigszins bescheiden.
De winst in dit bestemmingsplan zit in het samenvoegen van de verschillende regelingen van circa 100 bestemmingsplanning tot één actueel bestemmingsplan met dezelfde regeling voor vergelijkbare functies of bouwwerken.
De verbreding is te vinden in het afwijken van de standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen (SVBP). Door het zogenaamde stapelen van functies wordt het voor een burger en de professional duidelijker welke functies op een locatie zijn toegestaan.
Tevens zijn de volgende aspecten in het plan doorgevoerd:

 • bij de grote zorginstellingen is ook regulier wonen mogelijk. Hiermee wordt aangesloten bij het meer mogelijk maken van functiemenging;
 • bij sportvoorzieningen zijn ook maatschappelijke voorzieningen toegelaten;
 • in het centrum van Bathmen zijn de functies verruimd. Hiermee is aangesloten bij het beleid voor de andere dorpen. In de centra van de dorpen zijn de percelen in de huidige bestemmingsplannen bestemd met diverse functies die passend zijn in een dorpscentrum.
 • in de functies Verkeer en Groen zijn mogelijkheden opgenomen voor het realiseren van nutsvoorzieningen. Dit is niet nieuw, maar in het bestemmingsplan is hier bij opgenomen dat hieronder ook voorzieningen ten behoeve van het opwekken van duurzame energie wordt verstaan.
 • in de functie Groen is het mogelijk gemaakt dat er, onder voorwaarden, volkstuinen of moestuinen aangelegd worden.

Gewijzigde vaststelling
De bestemmingsplannen hebben als ontwerp ter inzage gelegen van donderdag 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019.
Een aantal ingediende zienswijzen hebben geleid tot het op onderdelen wijzigen van het bestemmingsplan. 
Veel wijzigingen hebben betrekking op het herstellen van bestaande rechten in de planregels. Ook zijn enkele verleende vergunningen in het plan verwerkt.
Een aantal zienswijzen heeft betrekking op het verzoek om wonen op de begane grond toe te staan op bepaalde locaties in de Binnenstad. In het Chw bestemmingsplan wordt tegemoetgekomen aan de zienswijzen en de ambitie in de Omgevingsvisie door op een aantal locaties in het dwaalmilieu de functie ‘Wonen - afwijking ‘op te nemen.
Ook is het maximumstelsel voor het aantal horecabedrijven in de horecagebieden van de Brink en Kop van de Brink weer toegevoegd. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota zienswijzen Chw bestemmingplan Deventer, stad en dorpen’.

Ook zijn er ambtshalve diverse verbeteringen in het plan aangebracht. Het betreft het herstellen van omissies om de bestaande rechten niet aan te tasten.

Voor de samenvattingen een toelichting van de ambtshalve wijzigingen wordt verwezen naar de in de bijlage bijgevoegde “nota ambtshalve wijzigingen “Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen".


Exploitatieplan vijfde hoek, 9e herziening

Het gebied De Vijfde hoek maakt onderdeel uit van het vast te stellen bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen. In het gebied is een exploitatieplan van kracht. In 2019 is de 8e herziening van het exploitatieplan vastgesteld. In dit exploitatieplan wordt verwezen naar het geldende bestemmingsplan, zijnde bestemmingsplan 'Spijkvoorderenk' inclusief de daaropvolgende 4 herzieningen.
Omdat het bestemmingsplan 'Spijkvoorderenk' inclusief de daaropvolgende 4 herzieningen met de vaststelling van het Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen komt te vervallen, dient de verwijzing in het exploitatieplan aangepast te worden naar het nieuwe bestemmingsplan. Dit is opgenomen in de 9e herziening. Dit betreft dan ook een herziening van niet structurele aard. Dit houdt in dat er geen ontwerp exploitatieplan ter inzage gelegd hoefde te worden. Ook staat er tegen de herziening van het exploitatieplan geen beroep open.

Verordening fysieke leefomgeving

Naast het samenvoegen van de bestemmingsplannen in het plan ‘Deventer, stad en dorpen’, zijn diverse verordeningen gebundeld in de Verordening fysieke leefomgeving. Met deze verordening is een eenduidig raamwerk voor de regels neergezet. Procedures en begrippen zijn zo veel mogelijk geüniformeerd.  Uitgangspunt bij de integratie van de verordeningen is dat dit beleidsneutraal gebeurt. Dit betekent dat er geen grote inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht.
De Verordening fysieke leefomgeving ziet toe op de regels voor de fysieke leefomgeving van het gehele gemeentelijk grondgebied. Ook deze regels zullen in de toekomst onderdeel gaan vormen van het omgevingsplan.

Het betreft de volgende verordeningen:

 • APV Deventer, wat betreft:
  o Verbod op wijzigen van wegen;
  o Verbod op het maken van uitwegen;
  o Behoud van houtopstanden;
  o Standplaatsen;
  o Geluidhinder;
 • Bouwverordening;
 • Erfgoedverordening;
 • Marktverordening;
 • Algemene verordening ondergrondse infrastructuur;
 • Verordening bodembescherming.

Met uitzondering van de APV zullen deze verordeningen worden ingetrokken op het moment dat de Verordening fysieke leefomgeving in werking treedt.

Gewijzigde vaststelling Verordening fysieke leefomgeving
De Verordening fysieke leefomgeving heeft gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Deventer, stad en dorpen’ gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot het wijzigen van de Verordening fysieke leefomgeving. Wel gaf de zienswijze aanleiding tot het toevoegen van een artikelsgewijze toelichting aan de Verordening. Voor de samenvatting en beantwoording van deze zienswijze wordt verwezen naar de “zienswijzennota Verordening fysieke leefomgeving”.

In de Verordening fysieke leefomgeving is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd, veelal van redactionele aard. Om deze reden is er sprake van een gewijzigde vaststelling.

Inzien

Inzien Bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen
Het bestemmingsplan bevat het gehele stedelijke gebied en dorpen. Het bestemmingsplan bestaat uit vier afzonderlijke bestemmingsplannen die één geheel vormen. Door de omvang van het gebied en de vele informatie die hierin zit, is het noodzakelijk geweest het plan digitaal op te knippen in vier delen. Hierdoor is raadpleegbaarheid en gebruik van het bestemmingsplan gewaarborgd.
Zie voor een overzichtskaart van de bestemmingsplannen bijlage 1.
De vier gewijzigd vastgestelde bestemmingsplandelen kunt u digitaal inzien via een digitale viewer. Onder aan de pagina kunt u een handleiding raadplegen waarin de werking van deze viewer wordt uitgelegd (bijlage 2).

Inzien Exploitatieplan Vijfde hoek, 9e herziening
Het ongewijzigd vastgestelde exploitatieplan kunt u digitaal inzien via:


Inzien en bekendmaking gewijzigd vastgestelde Verordening fysieke, APV en Legesverordening
De Verordening fysieke leefomgeving, de Algemene plaatselijke verordening Deventer en de verordening tot wijziging van de Legesverordening worden formeel bekend gemaakt door middel van publicatie in het Gemeenteblad (https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad). Deze verordeningen worden na bekendmaking permanent beschikbaar gesteld op de website www.overheid.nl (https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving).


Inzien van besluiten in Stadskantoor gemeente Deventer
Het is mogelijk om de voornoemde besluiten met bijbehorende documenten digitaal inzien tijdens de openingstijden bij:

 • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.
  In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat het gemeentehuis alleen op afspraak of gedurende een deel van de dag geopend is. Raadpleeg voor uw bezoek de website van de gemeente voor de openingstijden en voorwaarden. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer van de gemeente Deventer: 14 0570.


Reageren

Reageren op Chw bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen, bestaande uit de plandelen
o ‘Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel A’
o ‘Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel B’
o ‘Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel C’
o ‘Chw bestemmingsplan Deventer, stad en dorpen deel D’

heeft van donderdag 23 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 2020 ter inzage gelegen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. Het is niet meer mogelijk op dit plan te reageren.

Er is beroep ingediend bij de Raad van State. Daarom is het plan, in afwachting van de uitspraak van deze beroepszaak, nog niet onherroepelijk.

 

Reageren op Exploitatieplan Vijfde hoek, 9e herziening, de Verordening fysieke leefomgeving, de Algemene plaatselijke verordening Deventer en de Legesverordening 2020.

Het is niet mogelijk om beroep in te dienen tegen het Exploitatieplan Vijfde hoek, 9e herziening, de Verordening fysieke leefomgeving, de Algemene plaatselijke verordening Deventer en de Legesverordening 2020. Deze besluiten treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

 • Overzichtskaart bestemmingsplannen
 • Handleiding Tercera viewer
 • Raadsbesluit en raadsvoorstel
 • Reactienota zienswijzen “Chw bestemmingsplan Deventer, Deventer stad en dorpen"
 • Nota ambtshalve wijzigingen “Chw bestemmingsplan Deventer, Deventer stad en dorpen"
 • Exploitatieplan vijfde hoek, 9e herziening
 • Nota zienswijzen Verordening fysieke leefomgeving
 • Verordening fysieke leefomgeving met toelichting
 • Algemene plaatselijke verordening Deventer
 • a Toelichting Algemene plaatselijke verordening Deventer
 • b Transponeringstabel hernummering APV
 • Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020
 • Besluit vaststelling en intrekking uitvoeringsbesluiten in verband met Verordening fysieke leefomgeving en Algemene plaatselijke verordening Deventer
 • a Nadere regels kabels en leidingen gemeente Deventer
 • b Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Deventer
 • c Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Deventer
 • c1 Gebiedsaanwijzingskaart handel en dienstverlening op straat, Colmschate
 • c2 Gebiedsaanwijzingskaart handel en dienstverlening op straat, Keizerslanden
 • c3 Gebiedsaanwijzingskaart verbod Handel en Dienstverlening op straat, Andriessenplein
 • c4 Gebiedsaanwijzingskaart handel en dienstverlening op straat, Beestenmarkt
 • c5 Gebiedsaanwijzingskaart handel en dienstverlening op straat, Kernwinkelgebied
 • c6 Gebiedsaanwijzingskaart vuurwerkvrije zone, Ulebelt
 • c7 Gebiedsaanwijzingskaart vuurwerkvrije zone, Vogeleiland
 • c8 Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik en verbod glas op de weg, binnenstad Deventer
 • c9 Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik Omgeving station NS/Voorstad Centrum/Beestenmarkt
 • c10 Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik winkelcentrum Colmschate
 • c11 Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik omgeving voetbalstadion De Adelaarshorst
 • c12 Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik Bathmen
 • c13 Gebiedsaanwijzingskaart fietsparkeerverbod Kop van de Brink
 • c14 Gebiedsaanwijzingskaart fietsparkeerverbod, Stationsomgeving
 • c15 Gebiedsaanwijzingskaart ligplaats voor woonschepen
 • c16 Gebiedsaanwijzingskaart ligplaats overige vaartuigen
 • c17 Toelichting Algemeen aanwijzingsbesluit APV Deventer

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsbesluit 145,5 KB
2. Raadsvoorstel 487,3 KB
3. Reactienota Zienswijzen -Chw bestemmingsplan Deventer, Deventer stad en dorpen 1.036,2 KB
4. Nota Ambtshalve wijzigingen 357,6 KB
5. Bestemmingsplan Toelichting 4.343,9 KB
6.Overzichtskaarten Bestemmingsplan 184,7 KB
7. Exploitatieplan De Vijfde hoek, negende herziening 1.898,7 KB
8. Zienswijzenota -Verordening fysieke leefomgeving 434,9 KB
9. Verordening fysieke leefomgeving met toelichting 1.090,4 KB
10. Algemene plaatselijke verordening Deventer 604,1 KB
11. Bijlage a.Toelichting Algemene plaatselijke verordening Deventer 1.474,4 KB
12. Bijlage b-Transponeringstabel hernummering APV 206,9 KB
13. Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 903,0 KB
14. Besluit vaststelling en intrekking uitvoeringsbesluiten in verband met Verordening fysieke leefomgeving en APV Deventer 74,7 KB
15. Bijlage a. Nadere regels kabels en leidingen gemeente Deventer 1.480,8 KB
16. Bijlage b. Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Deventer 532,3 KB
17. Bijlage c. Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Deventer 124,8 KB
18. Bijlage c1. Gebiedsaanwijzingskaart handel en dienstverlening op straat, Colmschate 87,6 KB
19. Bijlage c2. Gebiedsaanwijzingskaart handel en dienstverlening op straat, Keizerslanden 91,9 KB
20. Bijlage c3. Gebiedsaanwijzingskaart verbod Handel en Dienstverlening op straat, Andriessenplein 101,4 KB
21. Bijlage c4.Gebiedsaanwijzingskaart handel en dienstverlening op straat, Beestenmarkt 108,6 KB
22. Bijlage c5. Gebiedsaanwijzingskaart handel en dienstverlening op straat, Kernwinkelgebied 180,7 KB
23. Bijlage c6. Gebiedsaanwijzingskaart vuurwerkvrije zone, Ulebelt 1.148,8 KB
24. Bijlage c7.Gebiedsaanwijzingskaart vuurwerkvrije zone, Vogeleiland 194,7 KB
25. Bijlage c8. Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik en verbod glas op de weg, binnenstad Deventer 167,4 KB
26. Bijlage c9.Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik Omgeving station NS/Voorstad Centrum/Beestenmarkt 103,5 KB
27. Bijlage c10. Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik winkelcentrum Colmschate 86,2 KB
28. Bijlage c11.Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik omgeving voetbalstadion De Adelaarshorst 106,6 KB
29. Bijlage c12. Gebiedsaanwijzingskaart verboden drankgebruik Bathmen 281,5 KB
30. Bijlage c13. Gebiedsaanwijzingskaart fietsparkeerverbod Kop van de Brink 133,1 KB
31. Bijlage c14. Gebiedsaanwijzingskaart fietsparkeerverbod, Stationsomgeving 104,2 KB
32. Bijlage c15. Gebiedsaanwijzingskaart ligplaats voor woonschepen 132,5 KB
33. Bijlage c16. Gebiedsaanwijzingskaart ligplaats overige vaartuigen 122,6 KB
34. Bijlage c17. Toelichting Algemeen aanwijzingsbesluit APV Deventer 187,1 KB
English Deutsch