Gorsselseweg 38, Bathmen - Vastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwen

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 3 juni tot en met 15 juli 2021 voor een ieder ter inzage ligt:

  • het op 26 mei 2021 bij raadsbesluit vastgestelde bestemmingsplan “Gorsselseweg 38, Bathmen”
  • de gewijzigde omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe stal en het wijzigen van een milieu-inrichting aan de Gorsselseweg 38, Bathmen

Inhoud

Bestemmingsplan

Op de locatie aan de Gorsselseweg 38 te Bathmen is een pluimveebedrijf gevestigd. De exploitant wenst een nieuwe stal te bouwen. De gewenste stal is gedeeltelijk buiten het bouwvlak geprojecteerd en past daardoor niet in het geldende bestemmingsplan. Om de bouw van de stal alsnog mogelijk te maken, moet het bouwvlak aangepast worden. Voorliggend bestemmingsplan "Gorsselseweg 38, Bathmen" voorziet hierin.

Op 24 april 2019 heeft de raad besloten om het voorliggende bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunning te coördineren op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de besluiten (inclusief de ontwerpen ervan) gelijktijdig ter inzage worden gelegd, en dat tegen de besluiten beroep in eerste en enige aanleg mogelijk is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunning

Voor het bouwen en gebruiken van de nieuwe stal is een omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘milieu’ nodig. Als gevolg van de toepassing van de coördinatieregeling kan de omgevingsvergunning getoetst worden aan het nog niet in werking getreden bestemmingsplan “Gorsselseweg 38, Bathmen”. De omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. In het ontwerp werd voor de activiteit 'milieu’ uitgegaan van kippen en 17 koeien. In de omgevingsvergunning zoals die is verleend, is er geen sprake meer van koeien.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1

Vanwege het coronavirus kunt u tijdelijk alleen op afspraak terecht. Bel voor een afspraak naar 14 0570.

Reageren

Het bestemmingsplan ‘Gorsselseweg 38, Bathmen’ en de omgevingsvergunning liggen van donderdag 3 juni tot en met donderdag 15 juli 2021 ter inzage.

Vanaf vrijdag 4 juni tot en met donderdag 15 juli 2021 kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • een belanghebbende die een belang heeft bij de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

 

English Deutsch