Waar staat Deventer? Op weg naar 2030!

In 2009 maakten we samen met partijen en inwoners in Deventer een visie voor de toekomst van onze gemeente. Een wensbeeld. Een kijkje in het Deventer van morgen en dat van overmorgen. Om dat wensbeeld in 2030 werkelijkheid te laten worden, zetten we nu concrete vervolgstappen. Dat doet de gemeente met een stappenplan: een beleidsagenda voor de middellange termijn.

Naar een YouTube filmpje

Kwaliteiten van Deventer

De beleidsagenda bepaalt de koers voor de komende jaren. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten van onze gemeente. Deventer is een aantrekkelijke gemeente door:

 • de ligging aan de IJssel
 • de historie van de stad
 • het groene platteland
 • de verbinding tussen mensen
 • Deventer als culturele vrijstad
 • ondernemerschap & vakmanschap

Het zijn deze begrippen die het plaveisel vormen voor de weg naar 2030.

Kracht van stad en platteland

De rol van de gemeente verandert. De gemeente is minder bepalend, meer regisserend en faciliterend. We zoeken samenwerking met burgers, bedrijven en organisaties en benutten de kracht van stad en platteland. Zo maken we beleid dat kan rekenen op de steun van de lokale samenleving. We geven ook meer ruimte aan het maatschappelijk initiatief.

Gemeente als lokale toegangspoort

De veranderingen die zijn ingezet bij de gemeente Deventer spelen hier al op in. Het bestuur is open, transparant, aanspreekbaar en slagvaardig.

Strategische samenwerking wordt toegejuicht op verschillende niveaus:

 • stedelijk
 • regionaal
 • provinciaal
 • landelijk
 • Europees
 • internationaal

De gemeente als meest nabije overheid wordt steeds meer de lokale toegangspoort voor medeoverheden.

Actualiseren beleidsagenda

Jaarlijks worden de beleidsmaatregelen en beleidsvoornemens van de gemeente getoetst. Deze worden getoetst aan veranderende prioriteiten en veranderende handelingscontext. Het kan zijn dat een taakstelling vanuit rijk of provincie tot aanpassing leidt van prioriteiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van decentralisatie, bezuiniging of efficiency. De beleidsagenda wordt regelmatig aangepast. De beleidsagenda wordt betrokken bij het opstellen van de (meerjaren)begroting. De meest actuele versie vindt u op deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Geactualiseerde beleidsagenda 2013 1.429,5 KB
Raadsvoorstel Toekomstvisie 2030 48,3 KB
Wensbeeld Deventer 2030 2.000,6 KB
Strategische Toekomstagenda 118,3 KB
Enquêteverslag Motivaction Deventer 2030 7.925,0 KB
English Deutsch