Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling t.b.v. realisering Truckpoint op Bedrijvenpark A1 (inclusief reclamemast langs A1)

Burgemeester en wethouders van Deventer maken hierbij bekend dat van 5 mei tot en met 15 juni 2016 voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 20 april 2016 inzake het coördinatiebesluit Truckpoint op A1 Bedrijvenpark (inclusief reclamemast langs de A1) waarin als volgt is besloten:

 • de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in § 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de voor de nieuwbouw van een Truckpoint op A1 Bedrijvenpark benodigde besluiten waartoe onder meer en voor zover vereist de Wet ruimtelijke ordening;
  1.  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2.  het Activiteitenbesluit;
  3.  de Waterwet;
  4.  de Algemene plaatselijke verordening Deventer;
  5.  de Wegenwet;
  6.  de Wegenverkeerswet
  7.  de Wet bodembescherming;
  8.  de Natuurbeschermingswet;
  9.  de Flora- en Faunawet;
  10. de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015.
 • het onderdeel van deze reclamemast langs de A1 binnen dit coördinatiebesluit met een afzonderlijke procedure in procedure te brengen.

De gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeenteraad heeft besloten deze coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de benodigde besluiten voor de nieuwbouw van een Truckpoint op A1 Bedrijvenpark. Het Truckpoint omvat o.a.:

 • een vrachtwagenparkeerplaats (waar chauffeurs o.a. kunnen overnachten);
 • een tankstation;
 • een horecagelegenheid in de Olthofboerderij;
 • een reclamemast langs de A1.

Voor de realisering van een Truckpoint op A1 Bedrijvenpark (inclusief een reclamemast langs de A1)  zijn diverse vergunningen en toestemmingen nodig. De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van de verschillende besluiten te bewerkstelligen die behoren bij de realisering van het project. Hierbij kan een fasering aangebracht worden. De besluitvorming met betrekking tot de reclamemast zal in een afzonderlijke fase in de procedure aan de orde komen.

Op de voorbereiding van de gecoördineerde besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing.
Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de verschillende besluiten wordt gebundeld. Alleen tegen de besluiten waartegen rechtsmiddelen aangewend kunnen worden kan in één procedure beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

Inzien

Van 5 mei tot en met 15 juni 2016 ligt het raadsbesluit ter inzage in het stadskantoor, Grote Kerkhof 1 te Deventer.
Tegen dit raadsbesluit kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.
Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer, 140570.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel coördinatiebesluit d.d. 15 maart 2016 199,8 KB
2. Raadsbesluit coördinatiebesluit d.d. 20 april 2016 35,5 KB
English Deutsch