Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Vaststellen van categorieën waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is en delegatie bevoegdheden omtrent exploitatieplannen”

Intrekken vaststellen van categorieën waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is en delegatie bevoegdheden omtrent exploitatieplannen” in te trekken;

Burgemeester en wethouders van Deventer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2014 besloten heeft:

  1. het besluit d.d. 24 november 2010 inzake “Vaststellen van categorieën waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is en delegatie bevoegdheden omtrent exploitatieplannen” in te trekken;
  2. op grond van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) de “Lijst van categorieën” vast te stellen;
  3. op grond van artikel 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) de bevoegdheden om een exploitatieplan vast te stellen dan wel daarvan af te zien bij samenloop met een omgevingsverguning waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, te delegeren aan burgemeester en wethouders;
  4. dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag nadat het is bekendgemaakt.

Inhoud

Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het mogelijk voor een aanvraag om omgevingsvergunning planologisch af te wijken van het bestemmingsplan. Hiervoor zijn verschillende afwijkingsbevoegdheden opgenomen. Voor de uitgebreide procedure is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad vereist. De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. In 2010 heeft de gemeenteraad een ‘Algemene Verklaring van geen Bedenkingen’ afgegeven. Omdat uit recente jurisprudentie blijkt dat de gemeenteraad specifieke categorieën van gevallen moeten aangeven, is het oorspronkelijke besluit op dit punt aangepast en is het besluit opnieuw genomen. Hierbij wordt de werkwijze voortgezet die gemeenteraad en college bij de besluitvorming over ruimtelijke projecten hebben ontwikkeld. Tevens heeft de gemeenteraad besloten de bevoegdheid tot vaststelling van een exploitatieplan voor die categorieën van gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Inzien

Van 11 december 2014 tot en met 21 januari 2015 ligt het raadsbesluit ter inzage bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81, en bij het Gemeentelijk informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70.

Tegen dit raadsbesluit kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer, 140570.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel d.d. 26 november 2014 159,5 KB
2. Raadbesluit d.d. 26 november 2014 37,4 KB
English Deutsch