Logo gemeente Deventer

Dorpsvisie Bathmen

De Dorpsvisie Bathmen is klaar. Burgemeester en wethouders sturen de visie ter besluitvorming naar de gemeenteraad. De gemeente wil Bathmen ook in de toekomst levendig en vitaal houden. Dat is mogelijk door een nieuwe manier van samenwerken met de inwoners van Bathmen.

De gemeente schreef de visie op de toekomst van Bathmen met inbreng van bewoners en organisaties. Insteek is een vitaal dorp waar het prettig wonen, werken en leven is. Nadat de gemeenteraad de Dorpsvisie Bathmen (pdf, 1,1 MB) heeft vastgesteld, gaan gemeente en inwoners aan de slag met een concrete dorpsagenda.

 

Dorpsagenda

In de dorpsagenda stelt de gemeente met partijen in het dorp een gezamenlijke dorpsagenda op, met gezamenlijke doelen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Om de agenda actueel te houden en uit te voeren, komt er regelmatig overleg tussen het dorp en de gemeente.

Voor het leefbaar houden van platteland, dorpen en kernen gaat het in de dorpsvisie over:

  • een sterk voorzieningenniveau in de dorpskernen;
  • een goed winkelaanbod;
  • geclusterde sociale en culturele voorzieningen.

Netwerken van bewoners en ondernemers zijn onmisbaar voor het in stand houden van voorzieningen in hun eigen dorp. De rol van de gemeente is daarbij terughoudend: ruimte bieden, stimuleren en aanmoedigen en alleen waar nodig kaders meegeven.

In de Dorpsvisie Bathmen maakt de gemeente keuzes rond thema’s als wonen, voorzieningen, economie en zorg.

 

Dorpsontwikkelingsplan

De dorpsbewoners stelden eerder al een eigen dorpsontwikkelingsplan op. Omdat de rollen van overheid en inwoners veranderen, doet de gemeente een steeds groter beroep op inwoners. Behoud van de grote sociale binding is hierbij onmisbaar.

Wethouder plattelandsbeleid Frits Rorink: “Samen met bewoners en instellingen willen we dat het op het platteland, in de dorpen en de kernen goed wonen is. De gemeente blijft aan de zijlijn zolang mensen zelf in hun eigen omgeving zaken kunnen op- en aanpakken. Voor inwoners betekent dit dat zij hun rol in het dorp zelf kunnen invullen.”

 

Bathmen in 2025

Wethouder Frits Rorink: “Het dorp én de gemeente zien voor de toekomst een Bathmen voor zich, waar het in elke levensfase prettig wonen, leven en werken is. Nu, maar ook over 20 jaar.”

Mensen die zorg nodig hebben, krijgen deze in het dorp. Als mensen aangewezen zijn op voorzieningen buiten het dorp, dan moet de bereikbaarheid goed geregeld zijn. Voor zover er behoefte is aan woonruimte, zal die meer en meer gevonden kunnen worden in de bestaande woonvoorraad. De detailhandel zal zich aanpassen aan de veranderende vraag.

 

Mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel

Voor het maken van de dorpsvisies krijgt de gemeente Deventer een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.