Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Dorpsvisie Diepenveen

De Dorpsvisie Diepenveen is op 8 oktober 2013 door het college van burgemeester en wethouders in concept vastgesteld. De gemeente wil Diepenveen ook in de toekomst levendig en vitaal houden.

Dat is mogelijk door een nieuwe manier van samenwerken met de inwoners van Diepenveen. Het concept-Dorpsvisie Diepenveen (pdf, 178 MB) is na overleg met bewoners en instelling tot stand gekomen. Bekijk ook de nota van de vaststelling (pdf, 244 KB).

Dorpsvisie

Voor het leefbaar houden van platteland, dorpen en kernen gaat het in de dorpsvisie over:

  • een sterk voorzieningenniveau in de dorpskernen;
  • een goed winkelaanbod;
  • geclusterde sociale en culturele voorzieningen.

Netwerken van bewoners en ondernemers zijn onmisbaar voor het in stand houden van voorzieningen in hun eigen dorp. De rol van de gemeente is daarbij terughoudend:

  • ruimte bieden;
  • stimuleren;
  • aanmoedigen;
  • alleen waar nodig: kaders meegeven.

In het concept Dorpsvisie Diepenveen maken we als gemeente keuzes rond thema’s als wonen, voorzieningen, economie en zorg.

Dorpsontwikkelingsplan

De bewoners van Diepenveen stelden eerder al een eigen dorpsontwikkelingsplan op. Omdat de rollen van overheid en inwoners veranderen, doet de gemeente een steeds groter beroep op inwoners. Behoud van de grote sociale binding is hierbij onmisbaar. Voormalig wethouder Marco Swart: “Samen met bewoners en instellingen willen we dat het op het platteland, in de dorpen en de kernen goed wonen is. De gemeente blijft aan de zijlijn zolang mensen zelf in hun eigen omgeving zaken kunnen op- en aanpakken. Voor inwoners betekent dit dat zij hun rol in het dorp zelf kunnen invullen.”

Dorpsagenda

Nadat de raad de dorpsvisie heeft vastgesteld, is deze definitief. De gemeente gaat met partijen in het dorp een gezamenlijke dorpsagenda opstellen, met gezamenlijke doelen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Om de agenda actueel te houden en uit te voeren, komt er regelmatig overleg tussen het dorp en de gemeente.

Diepenveen in 2025

Marco Swart: “Het dorp én de gemeente zien voor de toekomst een Diepenveen voor zich, waar het in elke levensfase prettig wonen, leven en werken is. Nu, maar ook over 20 jaar.” Mensen die zorg nodig hebben, krijgen deze in het dorp. Als mensen aangewezen zijn op voorzieningen buiten het dorp, dan moet de bereikbaarheid goed geregeld zijn. Voor zover er behoefte is aan woonruimte, zal die meer en meer gevonden kunnen worden in de bestaande woonvoorraad. De detailhandel zal zich aanpassen aan de veranderende vraag.

Mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel

Voor het maken van de dorpsvisies krijgt de gemeente Deventer een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

English Deutsch