Registratie en aanpak

Meldingen van incidenten met honden worden geregistreerd en volgens een protocol behandeld.

Melding doen?

Heeft u last van een agressieve hond, wilt u een bijtincident melden? Dat kan via het Meldpunt. Ga naar de kaart om de locatie aan te geven, kies categorie Overlast, daarna Hond, agressief, bijtincident. Daarna kunt u omschrijven wat er is gebeurd. U kunt uw melding ook telefonisch doen, via 14 0570.

Meldingen worden geregistreerd en volgens een protocol behandeld. Uit de registratie krijgt de gemeente een goed beeld van de hondenrassen en -typen die een probleem vormen. Ook blijkt of een eigenaar vaker betrokken is bij incidenten en of een houdverbod nodig is. Naar het protocol, (pdf, 205 KB).

Waarom registratie?

De gemeente registreert gegevens die nodig zijn:

 • om de ernst van het feit te kunnen beoordelen;
 • om vast te kunnen stellen welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen;
 • controle mogelijk te maken op opgelegde voorwaarden/geboden binnen de afgesproken termijnen.

Welke gegevens registreren we?

 • persoonsgegevens melder;
 • persoons- en adresgegevens eigenaar/houder van de bijtende hond;
 • persoons- en adresgegevens getuigen;
 • plaats, postcode en tijdstip van incident;
 • gegevens van bijtende hond;
 • indien van toepassing: gegevens van gebeten hond;
 • indien van toepassing gegevens gebeten persoon;
 • beschrijving van het letsel;
 • beschrijving van het incident en aanleiding;
 • beschrijving bijtgedrag;
 • historie over afgelopen 2 jaren m.b.t. bijtende hond/eigenaar in relatie bijtincidenten;
 • bekendheid van hond met het slachtoffer;
 • uitkomsten van test(en);
 • maatregelen, boetes, geboden en de daaraan verbonden termijnen;
 • resultaten van onderzoeken naar naleving geboden.

Termijn

De gegevens worden 5 jaar bewaard na afhandeling van het laatste incident of voor de duur van een opgelegde voorwaarde of gebod zolang die termijn na 5 jaren nog niet is verstreken. Deze termijn is nodig om een incident te kunnen beoordelen op recidive en de controle op naleving van geboden mogelijk te maken.

Beoordeling van het incident

De politie beoordeelt de ernst van het gemelde incident en raadpleegt hiervoor de registratie. Zij brengt bij een bestuursrechtelijk traject advies uit aan de gemeente, team Toezicht & Handhaving. Herhaling bij lichte incidenten leidt automatisch tot een aanpak gelijk aan een ernstig incident. Is er sprake van strafrechtelijke vervolging, dan wordt het incident, de bevindingen en het uiteindelijk resultaat vastgelegd in de registratie.

Informatie aan slachtoffers

Bij de melding ontvangen slachtoffers van bijtincidenten of, bij dieren, hun eigenaren een folder met informatie over:

 • letselschade en shockschade die kan optreden als gevolg van ernstige verwonding van het primaire slachtoffer;
 • mogelijkheden om materiële en immateriële schade en proceskosten te verhalen op de eigenaar van de hond die de schade heeft aangericht;
 • adressen voor slachtoffer- en psychologische hulp.

Kosten

Een gedragstest na een ernstig bijtincident of bij recidive is verplicht en komt voor rekening van de eigenaar van de hond. Zodra een hond in aanmerking komt voor een aanlijn- en/of muilkorfgebod, is het aanbrengen van een chip verplicht. Deze maakt identificatie van de hond bij controle mogelijk.

English Deutsch