Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Voorwaarden pgb

Met een pgb heeft u zelf de regie over uw ondersteuning. Het is daarom belangrijk dat u op de hoogte bent van de voorwaarden die voor een pgb gelden.

Met het pgb kunnen verschillende vormen van hulp worden ingekocht: formele en informele hulp.

Formele hulp

Onder formele hulp verstaan we de hulp die wordt geboden door een organisatie, een zelfstandige zonder personeel, of een freelancer die zich richt op de ondersteuning zoals die is omschreven in het ondersteuningsplan en/of gezinsplan. Deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Informele hulp

Onder informele hulp valt de hulp die wordt geleverd door een persoon die niet onder de beschrijving van formele hulp valt.

Voorwaarden pgb

De algemene voorwaarden voor een pgb zijn:

 • de kwaliteit van de voorziening/ondersteuning die u op het oog heeft, is naar het oordeel van de gemeente gewaarborgd;
 • u kunt goed aangeven welke hulp er nodig is en deze zelf organiseren;
 • u kunt uitleggen waarom een zorgaanbieder waarmee de gemeente afspraken heeft, de hulp niet kan leveren;
 • u kunt uw pgb goed organiseren, inkopen en controleren;
 • u maakt een budgetplanning om uw ondersteuning in te kopen voor de periode die genoemd wordt in de indicatie. U houdt hierbij rekening met de maximum pgb-tarieven;
 • als u zelf een duurdere zorgverlener wilt, dan betaalt u zelf de meerkosten door geld over te maken aan de SVB;
 • u bent zich bewust dat u fiscaal werkgever wordt van uw zorgverlener als u op meer dan 3 dagen per week ondersteuning ontvangt. U betaalt als fiscaal werkgever uit eigen middelen de circa 20% meerkosten;
 • u weet dat u zelf geen geld krijgt, maar dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw pgb beheert en dat u de regie daarover heeft. U bent op de hoogte van het trekkingsrecht (zie begrippen en definities verderop) en de werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • de gemeente Deventer kent geen verantwoordingsvrij bedrag. Dit betekent dat u uit het pgb geen bemiddelingskosten, administratiekosten of een eenmalige (vakantie) uitkering mag betalen;
 • u betaalt de eigen bijdrage die het CAK bij u int van uw eigen geld;
 • de mensen die ondersteuning geven, hebben de kennis, opleiding en/of ervaring om uw doelen te helpen behalen. Zij doen dit op een veilige en doeltreffende manier;
 • u meldt wijzigingen, die van invloed zijn op de ondersteuning en het pgb op tijd aan de gemeente;
 • u houdt de einddatum van de beschikking in de gaten en vraagt op tijd een advies/herbeoordeling aan bij het sociale team als dat nodig is. Doe dit minimaal 8 weken voor de einddatum van uw indicatie. Op tijd melden bij de sociale teams is belangrijk omdat de gemeente geen beschikking afgeeft met terugwerkende kracht;
 • u geeft vermoeden van oneigenlijk gebruik, misbruik of fraude direct door aan de gemeente;
 • u declareert alleen zorg waarbij er sprake was van een dialoog met u of die geleverd is in uw bijzijn;
 • de ondersteuning die u hebt ingekocht, voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Deze zijn afgeleid van de eisen voor voorzieningen in natura;

Aanvullende voorwaarden formele hulp

Voor de ondersteuning die wordt ingekocht met het pgb gelden onderstaande kwaliteitseisen. Deze zijn afgeleid van de eisen voor voorzieningen in natura.

Aanbieders pgb formele hulp:

 • hebben de verplichting om verantwoorde hulp te bieden;
 • moeten zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel, dat verantwoorde hulp kan worden geboden;
 • beschikken over een systeem voor dossiervorming;
 • moeten werken met een uitvoeringsplan, evaluatie en urenregistratie;
 • moeten werken met medewerkers die beschikken over een VOG;
 • dienen een verplichte meldcode te hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • hebben beschikking over een klachtencommissie;
 • hebben een vastgesteld privacy beleid;
 • moeten beschikken over een cliëntenraad.

Aanvullende voorwaarden informele hulp

Als de ondersteuning gegeven wordt door een bloed- of aanverwant in de 1e, 2e of 3e graad, is er sprake van informele hulp. Zij hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen die we stellen aan de formele hulpverleners. Bij de beoordeling of een pgb passend is, wordt gelet op het volgende.

Als het sociaal team beoordeelt dat de kwaliteit van de hulp zoals in de aanvraag beschreven is, niet voldoende gewaarborgd is, kan dat reden zijn om het pgb te weigeren.


English Deutsch