Gokautomaten, aanwezigheidsvergunning

Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, zoals een fruitautomaat, vraagt u een vergunning aan. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

Kansspelautomaten zijn alleen toegestaan in hoogdrempelige inrichtingen, behendigheidsautomaten ook in laagdrempelige inrichtingen. Per zaak mogen maximaal 2 automaten aanwezig zijn.

Direct regelen

Vraag een vergunning voor kansspelautomaten aan  >>>

U kunt online een vergunning aanvragen voor kansspelautomaten.

Wat heeft u nodig?

 • Informatie over het type automaat;
 • Het serienummer van het apparaat;
 • Bij een samengestelde inrichting: een tekening waarop staat aangegeven waar de speelautomaten worden geplaatst en hoe de scheiding tussen het hoog- en laagdrempelige gedeelte is uitgevoerd.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden, bijvoorbeeld als aanvullende informatie nodig is.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Aan de balie aanvragen

U kunt uw aanvraag ook bij de balie van het stadhuis in Deventer indienen. Voor het maken van een afspraak belt u 14 0570.

De vergunning geldt voor 1 jaar (ingaand op 1 april). U kunt echter ook een vergunning voor een langere periode aanvragen. De legeskosten zijn:

1 jaar
legeskosten voor 1 automaat € 56,50
legeskosten voor 2 automaten € 90,50

4 jaar
legeskosten voor 1 automaat € 226,50
legeskosten voor 2 automaten € 362,50

langer dan 4 jaar
Bij een langere periode dan 4 jaar zijn de legeskosten nooit meer dan het bedrag voor 4 jaar.

voor een kortere periode dan 1 jaar
Bijvoorbeeld bij overnames en nieuwvestigingen worden de kosten verlaagd, naar evenredigheid van de periode.

Het legesbedrag wordt na indiening van de aanvraag in 1 keer voor de gehele periode in rekening gebracht. Restitutie achteraf is niet mogelijk.

De aanwezigheidsvergunning is persoons- en inrichtingsgebonden. U vraagt een aanwezigheidsvergunning aan:

 • bij het plaatsen van speelautomaten;
 • bij wijziging in aantal en/of soort speelautomaten;
 • bij overname of nieuwvestiging van een horecabedrijf waarbij speelautomaten geplaatst worden;
 • bij wijziging van de ondernemersvorm;
 • bij het aflopen van de geldigheidsduur van de ontheffing, jaarlijks op 31 maart, behalve wanneer u een vergunning hebt voor langere tijd.

U mag de speelautomaten pas plaatsen als de aanwezigheidsvergunning is verleend.
De kansspelautomaten moeten afkomstig zijn van een speelautomatenexploitant die een exploitatievergunning van de minister van Economische Zaken heeft. Deze exploitant moet het aanvraagformulier voor een aanwezigheidsvergunning medeondertekenen.
Op basis van de aanwezigheidsvergunning mogen maximaal 2 kansspelautomaten geplaatst worden.

Daarnaast kan het nodig zijn dat u een exploitatievergunning aanvraagt bij de Kansspelautoriteit.

Hoogdrempelige en laagdrempelige inrichtingen

Er wordt een verschil gemaakt in hoogdrempelige en laagdrempelige inrichtingen. Een inrichting is hoogdrempelig als:

 • een drank- en horecavergunning is verleend die nog rechtsgeldig is;
 • het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat en er geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend; en
 • de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.

Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als behendigheidsautomaten.

Als niet aan deze eisen wordt voldaan, maar de ondernemer wel beschikt over een geldige drank- en horecavergunning of staat ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca wordt de inrichting als laagdrempelig aangemerkt. Voorbeelden van laagdrempelige inrichtingen zijn snackbars, lunchrooms, sportkantines en buurthuizen. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten).

Van een samengestelde inrichting is sprake als er in een horecabedrijf verschillende ruimtes zijn waarin zowel hoog- als laagdrempelige activiteiten plaatsvinden. In het hoogdrempelige gedeelte mogen kansspelautomaten geplaatst worden, mits dit gedeelte voldoende afgescheiden is van de laagdrempelige ruimte(s). In de beleidsregels speelautomaten kunt u nalezen aan welke vereisten die afscheiding dient te voldoen.

English Deutsch