Gokautomaten, aanwezigheidsvergunning

Voor het plaatsen van (maximaal 2) kansspelautomaten in een horecabedrijf is een aanwezigheidsvergunning nodig.

De aanwezigheid van behendigheidsautomaten is sinds 1 juli 2010 vergunningvrij.

Online regelen

Vraag online een vergunning voor kansspelautomaten aan

Hoe verloopt de aanvraag

3 dagen na indiening van de aanvraag krijgt u een behandelnummer. Vervolgens bevat alle overige correspondentie dat behandelnummer, bijvoorbeeld een brief met het verzoek tot aanvullende informatie maar ook de eventuele vergunning zelf. Deze vergunning (of weigering) wordt u per post toegezonden. Ook dient u bij alle correspondentie dat behandelnummer te vermelden. De termijn waarbinnen een beslissing op een aanvraag wordt genomen bedraagt maximaal 8 weken en kan met een termijn van ten hoogste 8 weken worden verlengd. Deze termijn gaat lopen zodra de aanvraag volledig en compleet is ingediend. Gedurende dit traject kunt u voor een toelichtend gesprek worden uitgenodigd.

Wat heeft u nodig?

  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier speelautomaten;
  • als het gaat om een samengestelde inrichting, dient op een tekening exact te worden aangegeven waar de speelautomaten worden geplaatst en hoe de scheiding tussen het hoog- en laagdrempelige gedeelte is uitgevoerd.

Aan de balie aanvragen

U belt voor een afspraak naar 14 0570 en kunt uw aanvraag en toelichting indienen bij de gemeente.

De aanvraag heeft betrekking op een looptijd (jaarlijks vanaf 1 april) van:

1 jaar
legeskosten voor 1 automaat € 56,50
legeskosten voor 2 automaten € 90,50

4 jaar
legeskosten voor 1 automaat € 226,50
legeskosten voor 2 automaten € 362,50

langer dan 4 jaar
Bij een langere periode dan 4 jaar zijn de legeskosten nooit meer dan het bedrag voor 4 jaar.

voor een kortere periode dan 1 jaar
Bijvoorbeeld bij overnames en nieuwvestigingen worden de kosten verlaagd, naar evenredigheid van de periode.

Het legesbedrag wordt na indiening van de aanvraag in 1 keer voor de gehele periode in rekening gebracht. Restitutie achteraf is niet mogelijk.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voor wie

De aanwezigheidsvergunning is in beginsel geldig voor een periode van 1 jaar (ingaand op 1 april), echter het is ook mogelijk voor uw horeca inrichting een vergunning voor langere tijd aan te vragen, zie kosten. De aanwezigheidsvergunning is ook persoons- en inrichtingsgebonden. Dit betekent dat het in de volgende situaties noodzakelijk is om een aanwezigheidsvergunning aan te vragen:

  • bij het plaatsen van speelautomaten;
  • bij wijziging in aantal en/of soort speelautomaten;
  • bij overname of nieuwvestiging van een horecabedrijf waarbij speelautomaten geplaatst worden;
  • bij wijziging van de ondernemersvorm;
  • bij het aflopen van de geldigheidsduur van de ontheffing, jaarlijks op 31 maart, behalve wanneer u een vergunning hebt voor langere tijd.

Speelautomaten mogen pas geplaatst worden op het moment dat de aanwezigheidsvergunning daadwerkelijk verleend is.

Procedure

Bij de behandeling van een aanvraag wordt onder meer beoordeeld of de inrichting aan de gestelde eisen voldoet, de ondernemer en leidinggevenden van de inrichting aan de zedelijkheidseisen voldoen en of verlening van de vergunning ernstig gevaar zou kunnen opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Vereisten

De kansspelautomaten moeten afkomstig zijn van een speelautomatenexploitant die een exploitatievergunning van de minister van Economische Zaken heeft. Deze exploitant moet het aanvraagformulier voor een aanwezigheidsvergunning medeondertekenen.

Op basis van de aanwezigheidsvergunning mogen maximaal 2 kansspelautomaten geplaatst worden.

Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in hoogdrempelige en samengestelde inrichtingen waar kansspelautomaten geplaatst mogen worden en laagdrempelige inrichtingen waar uitsluitend behendigheidsautomaten mogen staan.

Een inrichting is hoogdrempelig indien:

  1. a. een drank- en horecavergunning is verleend, die nog steeds rechtsgeldig is,
  2. b. het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat, en er geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend, en
  3. c. de activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van achttien jaar en ouder.

Indien niet aan genoemde eisen wordt voldaan, maar de ondernemer wel beschikt over een geldige drank- en horecavergunning of staat ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca wordt de inrichting als laagdrempelig aangemerkt. Voorbeelden van laagdrempelige inrichtingen zijn snackbars, lunchrooms, sportkantines en buurthuizen

Van een samengestelde inrichting is sprake als er in een horecabedrijf verschillende ruimtes zijn waarin zowel hoog- als laagdrempelige activiteiten plaatsvinden. In het hoogdrempelige gedeelte mogen kansspelautomaten geplaatst worden, mits dit gedeelte voldoende afgescheiden is van de laagdrempelige ruimte(s). In de beleidsregels speelautomaten kunt u nalezen aan welke vereisten die afscheiding dient te voldoen.

English Deutsch