Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Incidentele Culturele Activiteiten en Evenementen, subsidie

Met de subsidieregeling Incidentele Culturele Activiteiten en Evenementen helpt gemeente Deventer (culturele) organisaties in te spelen op en aan te haken bij nieuwe culturele en creatieve ontwikkelingen in de maatschappij. Deze ontwikkelingen moeten een aantoonbare, toegevoegde waarde hebben voor de gemeente Deventer, de bewoners en de bezoekers.

Het subsidieplafond voor 2019 is bereikt. Het is niet meer mogelijk om voor 2019 subsidie aan te vragen.

De subsidie Incidentele Culturele Activiteiten en Evenementen vraagt u aan via het aanvraagformulier (pdf, 225 KB). Dit aanvraagformulier stuurt u met alle bijlagen naar gemeente Deventer. Het adres vindt u op het aanvraagformulier.

Wanneer dient u de aanvraag in?

Voor het aanvragen van de subsidie zijn in een jaar 3 momenten. De indieningsdatum is afhankelijk van de datum waarop de activiteiten plaatshebben:

 • januari, februari, maart en april: voor 1 oktober;
 • mei, juni, juli en augustus: voor 1 februari;
 • september, oktober, november en december: voor 1 juni.

Aanvragen voor een bepaalde periode worden in 1 keer in behandeling genomen. Achteraf wordt geen subsidie verstrekt.

Hoe verloopt een aanvraag?

Subsidieaanvragen legt de gemeente voor aan een adviescommissie. Deze beoordeelt de inhoudelijke artistieke kwaliteit van de activiteit. Mede op basis van dit advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over toekenning van de subsidie. Zijn er in een periode meer aanvragen dan beschikbaar budget, dan geeft de adviescommissie een prioriteitsadvies op basis van de inhoud van de activiteit.

Binnen 3 maanden na de sluiting van de indieningsdatum krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Is uw aanvraag toegekend, dan krijgt u een volledig voorschot van het voorlopige subsidiebedrag.

Uiterlijk 3 maanden nadat de gesubsidieerde activiteit of evenement heeft plaatsgevonden, dient u de subsidieverantwoording in. Deze verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en de financiële afrekening. De gemeente kan u vragen om bewijsstukken. Op basis van de afrekening wordt de subsidie definitief vastgesteld. Is het financieel resultaat van de activiteit boven verwachting gunstig uitgevallen, dan kan het subsidiebedrag lager uitvallen dan in de voorlopige subsidiebeschikking was gesteld. Te veel ontvangen voorschotten vordert de gemeente terug.

Tegenprestatie subsidie

Heeft u de subsidie Incidentele Culturele Activiteiten en Evenementen ontvangen? Dan is de tegenprestatie dat u in publicaties, persberichten en presentaties vermeldt dat de activiteit of evenement mede tot stand is gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Deventer.

Wat heeft u nodig?

Projectomschrijving met daarin:

 • inhoud van het programma;
 • uitvoerende organisatie;
 • sluitende begroting;
 • dekkingsplan;
 • omschrijving van het bijzondere of vernieuwende aspect aan de activiteit.

U kunt een projectsubsidie aanvragen voor een activiteit. De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit is nieuw of vernieuwend voor het aanbod in de gemeente Deventer;
 • De activiteit heeft een aanjaagfunctie, waar het gaat om nieuwe samenwerking met tenminste 1 nieuwe (lokale) partner;
 • De activiteit geeft een impuls aan het aantrekken van, voor de aanvrager, nieuwe doelgroepen;
 • De activiteit is een lokaal initiatief;
 • De activiteit heeft plaats in de gemeente Deventer;
 • De activiteit is openbaar toegankelijk, waaraan u door publiciteit bekendheid geeft.
English Deutsch