Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Grootschalige pilot met prioriteit voor verkeersdeelnemers is gestart

Een ambulance of brandweer proactief groen geven. Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen zo min mogelijk laten stoppen. En zo de doorstroming in en om de stad, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. De techniek die dit mogelijk maakt, is ontwikkeld binnen het landelijk samenwerkingsverband Talking Traffic.

Tijd om het nu ook in de praktijk te beproeven. Op een locatie die vooroploopt in innovatieve systemen voor verkeersafwikkeling: Deventer, in de Cleantech Regio. De eerste pilot is gestart en er wordt volop getest.

In Deventer, maar ook in Apeldoorn en Zutphen, worden in totaal 62 intelligente verkeerslichten (ivri’s) geplaatst. Ze maken onderdeel uit van een landelijke uitrol van ivri’s in het kader van Talking Traffic, waarbij in de komende jaren het totale arsenaal aan verkeerslichten in ons land wordt vervangen door de slimme variant. Deze ivri’s zenden niet alleen data uit naar voertuigen en fietsers, maar zijn ook in staat data te ontvangen en daarop de verkeersregeling aan te passen. Intelligente verkeersregelinstallaties weten dus niet alleen dat er verkeer aankomt, maar ‘zien’ ook om welk type verkeer het gaat, met welke bestemming, welke hoeveelheid en welk tijdstip. Ze zijn daarmee in staat om op de actuele situatie in te spelen.

De nieuwe iVRI’s bieden mogelijkheden om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere. Bepaalde groepen weggebruikers krijgen dan voorrang of houden langer groen licht bij verkeerslichten. Hiervoor is het nodig dat de voertuigen via een mobiel apparaat – bijvoorbeeld een smartphone of on board-unit – voortdurend ‘connected’ zijn met de aanwezige ivri’s om het verzenden en ontvangen van real-time informatie mogelijk te maken.

Prioriteit

Door verkeersstromen en individuele weggebruikers goed op elkaar af te stemmen, worden reistijden korter en verbeteren doorstroming, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Wie prioriteit krijgt en op welk momenten, is afhankelijk van het soort voertuig, de locatie, het traject en het beleid van de betreffende gemeente/wegbeheerder. Door een verlaging van emissies en minder onnodig stoppen en optrekken vermindert de druk op steden en wordt overlast van vrachtverkeer in drukke stadscentra beperkt.

Ruim veertig voertuigen

De ivri’s in Deventer zijn te vinden op diverse locaties in Deventer: Amstellaan, Deventerpoort, Hanzetrace, Zutphenseweg en Noorwegenstraat. Er wordt de hele dag getest. Ruim veertig voertuigen doen mee aan de pilot: ov-bussen van Keolis Nederland en Arriva, brandweerauto’s van Veiligheidsregio IJsselland, ambulances, politie en vrachtwagens van transportbedrijf Vos Deventer. Alles gebeurt automatisch. In deze pilot wordt gefocust op de hulpdiensten (brandweer, politie en hulpdiensten), ov (bussen) en de logistieke sector. Het testen met bijvoorbeeld voetgangers en fietsers is weer een volgende stap.

Doel pilot

Doel van de pilot is te ontdekken of het samenspel van alle benodigde techniek en de onderlinge gegevensuitwisseling werkt. En of het daarmee inderdaad lukt om bepaalde voertuigen voorrang te geven op andere. De pilot in Deventer is de eerste van een serie pilots die onder de vlag van Talking Traffic verspreid over ons land plaatsvinden. Na het testen, de evaluatie en de bijsturing kan de prioritering gefaseerd in heel Nederland doorgevoerd worden.

Partnership Talking Traffic

De samenwerkingspartners zijn het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, zo’n zestig regionale en lokale overheden en twintig nationale en internationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector. Ook de Cleantech Regio doet actief mee. Tot en met 2020 investeren deze partijen gezamenlijk 90 miljoen euro in de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. De landelijke uitrol intelligente verkeerslichten maakt hiervan onderdeel uit.

 

English Deutsch