Het ministerie van OCW sluit convenanten met de 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost over cultuurbeleid in 2021-2024

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten gesloten met 14 stedelijke cultuurregio’s en Landsdeel Oost . In de convenanten staan afspraken tussen OCW en de regio’s over gezamenlijke beleidsprioriteiten in de periode 2021-2024. Het Rijk, provincies en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur in Nederland. Hierin hebben zij dezelfde ambitie: cultuur van en voor iedereen.

In de convenanten maken OCW en de stedelijke cultuurregio’s afspraken over onderwerpen zoals cultuureducatie en -participatie, publieke collecties, het naleven van de culturele codes, toezicht op erfgoed en het onderling uitwisselen van informatie.

Culturele profielen

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in 2018 aan de stedelijke regio’s gevraagd om samen met culturele partners, culturele profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op het cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een regio. De regio’s laten daarin hun ambities en groeipotentie voor de toekomst zien. De profielen hebben de basis gevormd voor het landelijke cultuurbeleid 2021-2024.

De komende tijd bespreken het ministerie en de stedelijke regio’s gezamenlijk de doorontwikkeling van de stedelijke regio’s. Ook het cultuurbestel voor de beleidsperiode 2025-2028 zal onderwerp van gesprek zijn. Deze onderwerpen en de cultuurconvenanten zijn aan de orde gekomen tijdens het bestuurlijk overleg op 22 april en zullen hierna ook terugkerend onderwerp van gesprek zijn.

Bijzondere geografische ligging

Regio Stedendriehoek omarmt haar bijzondere geografische ligging (met de Veluwe aan de westkant en de IJsselvallei als bindende factor zijn we verdeeld over twee provincies) en zet in op samenwerking binnen en buiten haar grenzen. Regio Stedendriehoek gaat met de betrokken overheden, inclusief OCW, in gesprek over het verder vormen van een verbindende zone tussen Oost en West Nederland.

De 14 stedelijke cultuurregio’s waar convenanten mee zijn gesloten zijn, zijn: BrabantStad, Zeeland, 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Den Haag, MRA, Flevoland, Zwolle, Twente, en We The North. Ook met Landsdeel Oost, waar 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Zwolle en Twente onder vallen, zijn convenant afspraken gemaakt. Het convenant met Limburg wordt op korte termijn afgesloten.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op TwitterFacebook en Instagram.

English Deutsch