Logo gemeente Deventer

Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de opvang voor asielzoekers aan de Wittenstein. 

 • Vragen en antwoorden opvang Wittenstein

  Waarom doen we dit? 

  Het Rijk heeft alle provincies en gemeenten gevraagd om tijdelijk een extra aantal vluchtelingen op te vangen. De bestaande asielzoekerscentra (azc’s) zitten vol. Dit komt door de verhoogde instroom van vluchtelingen en de komst van Afghaanse evacués. De huidige situatie is momenteel zo nijpend dat zelfs voldoende noodopvang niet op tijd klaar is. Daarom zijn extra plaatsen nodig om deze tijd te overbruggen. We vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten om het zorgen voor goede opvang van vluchtelingen. Daarom biedt Deventer deze locatie aan. 

  Hoe lang worden de vluchtelingen hier opgevangen? 

  Er is ruimte voor maximaal 100 vluchtelingen voor een half jaar. Het gaat om tijdelijke noodopvang.  

  Wat is het COA?

  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.  

  Is er geen andere locatie beschikbaar voor deze groep mensen?  

  De reguliere opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. Dit komt doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen en de komst van Afghaanse evacués. Maar de belangrijkste reden is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in asielzoekerscentra die eigenlijk moeten uitstromen naar woningen in gemeenten. Het COA zoekt nieuwe opvanglocaties. Vanwege acute behoefte aan opvangplaatsen doet het COA een beroep op alle gemeenten om een bepaalde tijd vluchtelingen opvang te bieden.  

  Eerder zijn er vluchtelingen opgevangen op Laan van Borgele, ditmaal op Wittenstein: waarom alweer in deze wijk? 

  De gemeente heeft meerdere locaties in Deventer bekeken op geschiktheid voor de opvang. De enige geschikte locatie is de Wittenstein. Op deze locatie is nieuwbouw gepland. Omdat de tijdelijke opvang van vluchtelingen niet langer duurt dan een half jaar, heeft de opvang geen gevolgen voor deze nieuwbouw. 

  Zijn er ook andere gemeenten in de provincie die een deel van de opvang op zich nemen? 

  Naast Deventer bieden meerdere gemeenten uit Overijssel opvangplekken aan. De gemeente Hengelo zorgt voor noodopvang en de gemeente Kampen biedt een pand aan het COA aan.  

   

  Is het mogelijk om bezwaar te maken?

  We luisteren naar zorgen, ideeën en belangen en proberen daar rekening mee te houden binnen het besluit dat B&W genomen heeft. Het is niet mogelijk om formeel bezwaar te maken tegen het besluit van het gemeentebestuur om deze locatie aan te bieden aan het COA. 

  Wie betaalt de kosten van de opvang?

  COA betaalt de kosten voor de opvang van vluchtelingen. 

  Wat voor vluchtelingen komen naar de noodopvang?  

  Het kunnen gezinnen of alleengaanden zijn. De meeste mensen die nu in Nederland asiel aanvragen, komen uit Syrië, Eritrea, Jemen, Turkije en Afghanistan. De gemeente Deventer heeft bij het COA aangegeven dat de opvang nadrukkelijk niet bedoeld is voor asielzoekers die overlastgevend gedrag vertonen.  

  Voor wie is de noodopvang bestemd? 

  De noodopvang is bestemd voor mensen die nu niet in een asielzoekerscentrum (azc) terecht kunnen.  

  Wat merken omwonenden van de komst van de vluchtelingen? 

  Het COA beheert in Schalkhaar een AZC, en heeft daar goed contact met omwonenden. Ook bij deze locatie zal COA zorgen voor goed contact met de buurt.   

  Kunnen de vluchtelingen 24 uur per dag in- en uitlopen? 

  De vluchtelingen zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de Nederlandse wet houden.  

  Wat doen de bewoners overdag?  

  Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoekt het COA  naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Asielzoekers mogen ook vrijwilligerswerk doen.  

  Wat voor voorzieningen zijn er? 

  De mensen krijgen een bed, eten, drinken en sanitaire voorzieningen. Er is een dokterspost en er zijn wasmachines en drogers.  

  Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?  

  Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet het COA in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De asielzoekers krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid. 

  Waar kan ik terecht als er iets is? 

  Als de locatie open gaat, is de locatie bereikbaar per mail en telefoon. Tot die tijd kunt u terecht bij het landelijke informatie nummer van het COA, de COA Informatielijn.

  U kunt ook de gemeente bellen via telefoonnummer 14 0570.

  Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht bij binnenkomst in Nederland?  

  Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.  

  Zijn de vluchtelingen op deze locatie gevaccineerd? 

  Bij binnenkomst in de asielopvang krijgen asielzoekers de gelegenheid tot vaccinatie door de GGD.  

  Welke coronamaatregelen worden er genomen op deze locatie? 

  Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.  

  Waar kan ik vragen stellen? 

  Heeft u nog vragen? Het COA is bereikbaar via telefoonnummer: 088-7157000. U kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0570. Zodra de locatie open is, volgt er ook een telefoonnummer en een mailadres voor de locatie.  

  Kan ik ook helpen bij de opvang?  

  In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee.

  Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

  Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. U leest meer hierover op de website van het COA.