Logo gemeente Deventer

Vaststelling afvalstoffenverordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer maken bekend dat, overeenkomstig afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van dinsdag 12 oktober 2021 tot en met maandag 22 november 2021 de ontwerp-afvalstoffenverordening en het ontwerp -uitvoeringsbesluit voor inspraak ter inzage ligt.

In de ontwerp-afvalstoffenverordening worden twee belangrijke veranderingen doorgevoerd:

1) De verordening is geheel geactualiseerd volgens de meest recente modelverordening van de VNG (o.a. gewijzigd als gevolg van besluit gescheiden afvalinzameling huishoudelijke afvalstoffen (GIHA), de wet Dieren en actualisatie van bepalingen voor implementatie van de omgevingswet).

2) De verordening voorziet in regelgeving voor de verspreiding van ongewenst reclamedrukwerk, om daarmee afval te voorkomen. Na het ingaan van de nieuwe Afvalstoffenverordening is het alleen nog toegestaan ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen bij inwoners die aangeven dit te willen ontvangen. Inwoners kunnen dit doen door een ja-sticker op of bij hun brievenbus te plakken.

U kunt de ontwerp-Afvalstoffenverordening gemeente Deventer en het ontwerp-uitvoeringsbesluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via Ontwerp Afvalstoffenverordening (Pdf, 350 Kb).


Zienswijze:

Tijdens de inzagetermijn kunt u op verschillende manieren een zienswijze indienen door:

  1. Digitaal via zienswijze indienen (u vult het digitale formulier in); 
  2. Schriftelijk uw zienswijze kenbaar te maken bij Burgemeester en Wethouders van Deventer, Postbus 5000, 7400 GC Deventer, onder vermelding van ‘zienswijze’ gevolgd door het onderwerp ‘ontwerp-Afvalstoffenverordening’
  3. U kunt mondeling uw zienswijze kenbaar maken door via het telefoonnummer 14 0570 een telefonische afspraak te maken voor het indienen van uw mondelinge zienswijze.

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.