Logo gemeente Deventer

Vraag en antwoord informatieavond Uitstootvrije binnenstad Deventer

31 oktober 2023, 19:30 - 22:00, Auditorium stadskantoor Deventer

1. Volgens de regels mag ik met mijn bestelbus de Zero Emissie zone (ZE-zone) niet meer in, terwijl deze nog wel goed functioneert. Een elektrisch voertuig is dan relatief duur. Wat moet ik nu?

Antwoord: Veel voertuigen mogen per 01-01-2025 de ZE-zone nog steeds betreden, ook al zijn ze aangedreven met fossiele brandstoffen. In de presentatie zijn de diverse vrijstellingen en ontheffingen aangegeven, u kunt nagaan of en zo ja welke hierop op uw voertuig van toepassing zijn. Deze voertuigen kunnen dus nog worden geëxploiteerd na deze datum. Daarnaast is het geen verplichting om direct de switch naar een elektrisch of waterstofvoertuig te maken, aangezien sommige schonere fossiele brandstofvarianten ook zijn toegestaan tot 2030.

Er zijn diverse subsidies beschikbaar, en ook zijn er alternatieve oplossingen, We adviseren u om contact op te nemen met de logistiek makelaar om samen te bekijken wat er in uw specifieke situatie mogelijk is. 


2. Passen hoge/brede voertuigen die de Zero Emissiezone (ZE-zone) niet in mogen, wel in de Centrumgarage? 

Antwoord: De Centrumgarage heeft een bepaald gedeelte speciaal voor hoge voertuigen gereserveerd. De huidige omvang van de ZE zone echter dat men door de zone moet rijden om deze te bereiken. Onderzocht wordt of de zone hierop moet worden aangepast of niet. Het College zal na onderzoek hiervoor een advies opstellen.


3. Wat wordt er precies verstaan onder ‘geen alternatief’ bij de ontheffingsgronden?

Antwoord: Deze ontheffingsgrond wordt nog nader onderzocht. In principe betekent het dat er voor bepaalde, gespecialiseerde voertuigen op fossiele brandstof geen emissieloos alternatief op de huidige automarkt beschikbaar is.


4. Hoe kan het dat er in de gemeente Amersfoort de invoering van de ZE-zone is uitgesteld naar 2030 en dat dit in Deventer en de andere deelnemende gemeenten niet is gedaan?

Antwoord: De emissievrije zone gaat in een deel van de binnenstad van Amersfoort ook gewoon op 1 januari 2025 in. Wel geldt daar dat al in 2019 is besloten dat ambulante handel tot 2030 toegang houdt tot de binnenstad van Amersfoort. De deelnemende gemeenten hechten er aan dat er zo veel mogelijk uniformiteit zit in het omgaan met de regels en de ontheffingen. Het kan zijn dat de ingangsdatum varieert van gemeente tot gemeente, maar de regels en de manier waarop deze worden gehanteerd zijn gelijk. Het verkeersbesluit dient echter in iedere afzonderlijke gemeente te worden genomen, daarbij kan men indien gewenst afwijken. 


5. Hoe moet ik als ondernemer omgaan met een groot aantal (kleine) toeleveranciers die de ZE-zone willen betreden?

Antwoord: Deze leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering. Zij zullen meerdere binnensteden bedienen, een wijziging voor hen zal daarom eerder aan de orde zijn.  . We raden iedere ondernemer die onderneemt in het centrum aan om alvast de leveranciers op de hoogte te stellen van de instelling van de ZE-zone in Deventer (en andere steden). Ook is het aan te raden om met collega-ondernemers te spreken die in een soortgelijke situatie zitten om inspiratie op te doen of afspraken te maken. Ga bij vragen en voor advies in gesprek met de logistiek makelaars.


6. Is de regeling niet te complex en te vroeg voor dit moment?

Antwoord: De maatregel, de overgangsregelingen en de ontheffingen zijn erop gericht de uitstoot (in de binnenstad) omlaag te brengen en tegelijkertijd oog te houden voor de diversiteit aan situaties. Het is daarmee een regeling die past bij de Nederlandse en Deventer traditie. Een check bij www.doehetzero.nl biedt een eenvoudige basis. De uitleg gaat over alle opties, maar per ondernemer is hiervan maar een deel relevant.


7. Is er één website waar ik kan zien wanneer en waar de maatregel van kracht is?

Antwoord: Ja, die is er zeker. Kijk op www.deventer.nl/nul-emissiezone voor meer informatie of kijk op Op weg naar ZES. Andere handige websites zijn:


8. Wat betekent deze maatregel voor vastgoedondernemers en bewoners van de binnenstad? Kunnen zijn nog een loodgieter laten komen?

Antwoord: Ja, zij kunnen een loodgieter laten komen. Ook voor deze bedrijven geldt uiteraard dat zij via de bovenstaande websites of na contact met de logistiek makelaars kunnen checken wat de ZE-zone regeling voor hen betekent.


9. Wat te doen als ik voor mijn bedrijfsvoering een voertuig met veel trekvermogen nodig heb en dit voortuig is er nog niet als ZE-variant?

Antwoord: Ga in overleg met de gemeente en de logistiek makelaars. Mocht er nog geen alternatief zijn, dan komt u mogelijk voor een ontheffing in aanmerking. Ook is het raadzaam contact op te nemen met andere ondernemers in een vergelijkbare situatie over hoe u het beste met de maatregel kunt omgaan. Specifiek voor het vraagstuk waarbij een elektrische variant van een bestelbus zorgt voor een gewichtstoename die betekent dat een groot rijbewijs nodig is, heeft de minister aangegeven dit probleem te erkennen. Er wordt gezocht naar een specifieke oplossing. Een aanvullend besluit hierover kan echter niet door een demissionair kabinet worden genomen.


10. Is het besluit over de ingangsdatum van de ZE-zone definitief of niet?

Antwoord: In 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een zogeheten principebesluit genomen over de ZE-zone. Dit houdt in dat het college het voornemen heeft en zich heeft verbonden aan de ingang van de ZE-zone in Deventer per 01-01-2025. De ingangsdatum is definitief als de gemeenteraad het verkeersbesluit heeft vastgesteld en een eventuele bezwaarprocedure is afgerond. 


11. Kan de gemeenteraad de invoering van de ZE-zone per 01-01-2025 nog afwijzen?

Antwoord: Uiteindelijk is de gemeenteraad het hoogste bestuurlijke orgaan. Dat betekent dat uiteindelijk de raad hierover beslist. In de procedure van het verkeersbesluit kunnen redenen ontstaan waardoor de specifieke invoeringsdatum nog wijzigt, maar de intentie is invoering per 01-01-2025.


12. Wat als er onvoldoende tijd is voor een ondernemer om zijn voertuig te vervangen?

Antwoord: De tijdsspan van de invoering is mede in overleg met de brancheorganisaties bepaald. De overgangsregelingen, subsidies, vrijstellingen en ontheffingen zijn mede bedoeld om vervangingsproblemen op te vangen.  Volgens ons is de regeling daarmee realistisch en houdt deze rekening met overmacht volgens de geformuleerde ontheffingsgronden. Met vragen over een specifieke situatie kunt u het beste contact opnemen met de gemeente of met een logistiek makelaar.


13. Hoe wordt er omgegaan met de kleine ondernemingen?

Antwoord: We informeren u actief op dit moment, zodat u zelf kunt nagaan wat uw situatie is. Het advies is om te controleren op welke termijn uw voertuig(en) niet meer de ZE-zone in mogen en wat de ontheffingsmogelijkheden zijn. Ga met de logistiek makelaars in gesprek over wat het beste plan is voor uw situatie.


14. Zijn er voorbeelden van bedrijven die hun elektrische voertuigen delen, omdat ze meer dan 12 keer per jaar in het centrum moeten zijn?

Antwoord: Deze voorbeelden zijn bij de gemeente nog niet bekend. Wel zijn er laadvoorzieningen die (semi-)openbaar zijn waarvan u gebruik kunt maken. Soms benaderen ondernemers hun wederzijdse buren, zodat ze kosten en gebruik van laadvoorzieningen op eigen terrein kunnen delen. Dit moedigen we dan ook aan.


15. Hoe moet het na 01-01-2025 met de levering van bevroren goederen? Welk aandeel hebben deze voertuigen in het geheel van de stadslogistiek?

Antwoord: Ook voor voertuigen met een koel-/vriesfunctie gelden de regels van de ZE-zone. Welk aandeel zij hebben in het geheel van de stadslogistiek is zullen we moeten nazoeken: er is bij verkeerstellingen geen onderscheid gemaakt tussen deze voertuigen en andere stadslogistiek. Wel is in de nationale onderzoeken rekening gehouden met de verschillende branches.


16. Hoe kunnen mensen met de auto nog een bezoek brengen aan de horeca in de binnenstad?

Antwoord: De ZE-zone geldt alleen voor bedrijfsvoertuigen en niet voor personenauto’s. Mensen kunnen dus nog steeds met de auto een bezoek brengen aan en parkeren in de binnenstad.


17. Kan het stijgende energieverbruik door de toename van elektrische voertuigen wel worden opgevangen met de bestaande laadvoorzieningen?

Antwoord: Als gemeente nemen we een actieve rol in voor het plaatsen van laadpalen en zorgen we dat dit gelijk op gaat met de laadbehoefte. Bij snellaadpalen en waterstofdistributie faciliteren we ondernemers en andere marktpartijen om deze te realiseren. Hoewel er lokale en tijdelijke knelpunten kunnen ontstaan, zetten we samen met energieleveranciers en provincies alles op alles om de energievoorzieningen met de komende veranderingen op orde te houden.


18. Hoe wordt een bestelwagen met categorisering personenvervoer (bijvoorbeeld een taxibus) geclassificeerd in het systeem dat voor de ZE-zone gaat gelden?

Antwoord: Een taxibus heeft een blauw kenteken. Daarmee heeft deze een andere klasse dan een bestel- of vrachtwagen en kan deze dus de ZE-zone blijven betreden. 


19. Welke zekerheid biedt de gemeente dat de markt niet ophoudt met bestaan, een paar jaar nadat een aantal marktlieden een duurzaam voertuig hebben aangeschaft?

Antwoord: De specifieke vraagstukken van de marktkooplieden leggen we voor bij de landelijke werkgroep ambulante handel, waar dit soort zorgen worden besproken. Op basis daarvan komt er een landelijke aanpak. Aangezien de aanleiding voor deze transitie het tegengaan van luchtverontreiniging is, verwachten we dat dit ook op middellange en lange termijn reden blijft om de maatregel in stand te houden.


20. Hoe gaat de gemeente aantonen dat de invoering van de ZE-zone netto lagere emissies tot gevolg heeft?

Antwoord: De gemeente dient dit aan te tonen in het verkeersbesluit. Een onafhankelijk bureau onderzoekt de effecten voor alle deelnemende gemeenten. Bij gemeenten die al in de inspraakfase zitten van het verkeersbesluit of die hebben afgerond, kan iedereen in de stukken een voorbeeld bekijken van de wijze waarop die berekening wordt uitgevoerd.


21. Waarom is de weg langs de IJssel uitgesloten van de ZE-zone?

Antwoord: Er is gekeken naar de gevolgen voor ondernemers. Daarom hebben we ervoor gekozen om de doorgaande wegen niet mee te nemen in de ZE-zone. In de besluitvorming zijn destijds drie opties voorgelegd. Bij elke optie is zowel de impact op de (economische) doorstroming als de winst in milieu-uitstoot berekend. De variant 'binnenstad minus de doorgaande wegen' kreeg in de afweging de voorkeur.