Wet Openbaarheid van Bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat informatie van de overheid openbaar moet zijn. Het openbaar maken van informatie is een plicht van bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente. Alle informatie is openbaar, tenzij de informatie niet geschikt is om openbaar te maken.
Gemeente Deventer

De gemeente Deventer verspreidt zelf informatie over beleid, bijvoorbeeld via brochures of de website. Wie meer informatie wil, kan een Wob-verzoek indienen bij de gemeente Deventer. Iedereen kan een Wob-verzoek indienen. Een Wob-verzoek moet voldoen aan bepaalde eisen:

  • Geef in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier. Dus ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Wob;
  • Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan (in dit geval: de gemeente) over beschikt;
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Niet alle informatie is openbaar

In sommige gevallen is informatie niet openbaar. Bijvoorbeeld als het openbaar maken van informatie de privacy van personen of de financiële belangen van de gemeente Deventer kan schaden. Of als het gaat om concurrentiegevoelige informatie van bedrijven.

Wob-verzoek indienen

Een Wob-verzoek kunt u per post indienen bij de gemeente Deventer. Vermeld hierbij uw persoonlijke gegevens en geef aan om welk onderwerp en/of document het gaat. Voor verdere afhandeling wordt uw Wob-verzoek doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling van de gemeente Deventer.

Indiening van een Wob-verzoek via e-mail, fax, of telefoon is niet mogelijk.

Gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Meer informatie

Lees meer over de Wet Openbaarheid van Bestuur op de website van de rijksoverheid.

English Deutsch