Start vervolgaanpak asbestdaken Minister Stientje van Veldhoven ondertekende 2 maart de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. Dat deed zij samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. <p>Deze partijen zetten gezamenlijk de schouders onder een volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen belangrijk. Ook zonder wettelijk verbod.</p> <p>Er wordt een fonds opgericht. Ook werken zij aan de communicatie richting eigenaren van asbestdaken. Op die manier willen zij hen bewust maken dat het beter is het asbestdak te verwijderen. Er wordt ook ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering. Hierdoor kunnen kosten mogelijk worden verlaagd.</p> <p>Lees meer op de website van de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/02/start-vervolgaanpak-asbestdaken" title="Naar het nieuwsbericht Start vervolgaanpak asbestdaken op de website www.rijksoverheid.nl">Rijksoverheid</a>.</p> 2020-03-02 15:22:00 +0100 2020-03-02 15:22:47 +0100 2020-03-02 15:30:53 +0100 Nieuwe aanpak verwijderen asbestdaken Er is een nieuwe aanpak om asbestdaken te verwijderen. Dit is een vervolg op het eerdere plan om asbestdaken te verbieden per 2025. Het verbod gaat niet door. <p>Het doel van de vervolgaanpak is om het mensen op korte termijn zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken, hun asbestdak te verwijderen. Dit wil de overheid bereiken door onder andere leningen te verstrekken, de kosten te beperken, hulp van gemeenten met speciale ervencoaches en asbestdaken gezamenlijk te verwijderen.</p> <p>Kijk voor meer informatie op de website van de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/14/vervolgaanpak-verwijderen-asbestdaken" title="Naar het nieuwsbericht Vervolgaanpak verwijderen asbestdaken op de website www.rijksoverheid.nl">Rijksoverheid</a>.</p> 2019-10-16 15:40:00 +0200 2019-10-16 15:40:41 +0200 2019-10-16 15:46:47 +0200 Eerste Kamer verwerpt wetswijziging verbod asbestdaken Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wetswijzing dat voor het verbod op asbestdaken vereist was, verrassend afgewezen. Daarmee is het verbod, dat in zou gaan op 1 januari 2025, voorlopig van de baan. <p>De regering heeft aangekondigd eind dit jaar met nieuwe wetgeving te komen.</p> <p> </p> 2019-07-01 10:00:00 +0200 2019-07-11 13:33:04 +0200 2019-07-11 13:34:54 +0200 Salland start met coaches voor erfeigenaren In het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn 3 erfcoaches van provincie Overijssel gestart. De erfcoaches bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen. <p>De coaches helpen agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied na te denken over de toekomst. In het buitengebied spelen veel zaken tegelijkertijd. Dat biedt kansen voor de toekomst, maar waar begint u en bij welk ‘loket’ moet u zijn?</p> <h2>In gesprek met een erfcoach</h2> <p>Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoaches terecht. Gesprekken kunnen bijvoorbeeld gaan over het vergroenen van het erf, veiligheid, duurzaamheid maar ook over vragen rondom bedrijfsontwikkeling en opvolging, asbestsanering of sociaal emotionele vraagstukken.</p> <h2>Nadenken over de toekomst</h2> <p>De erfcoaches helpen agrariërs en inwoners met erven om de kansen en mogelijkheden op een rijtje te zetten en te kijken welke stappen men hiervoor kan zetten. Erfcoach Yvonne In ’t Veld: “Het valt niet mee om ideeën voor uw erf te realiseren of veranderingen in uw bedrijf tot stand te brengen. Samen met u kijken we naar wat nodig is en welke kansen er zijn. Wij zijn ook op de hoogte van regelingen en subsidies en kunnen u verwijzen naar het juiste loket.”</p> <h2>Zet de 1e stap en neem contact op</h2> <p>Wilt u graag met een erfcoach spreken over de toekomst van uw bedrijf of erf? Zet dan nu de 1e stap en bel of mail met 1 van de erfcoaches:</p> <ul> <li>Yvonne In ’t Veld, telefoonnummer 06 - 10 98 22 76 of e-mailadres <a href="mailto:yvonne@dekrachtvansalland.nl" title="Stuur een e-mail naar yvonne@dekrachtvansalland.nl">yvonne@dekrachtvansalland.nl</a>, voor erven in de gemeente Olst-Wijhe of Deventer;</li> <li>Jantine Haverkamp, telefoonnummer 06 - 14 88 80 93 of e-mailadres <a href="mailto:jantine@dekrachtvansalland.nl" title="Stuur een e-mail naar jantine@dekrachtvansalland.nl">jantine@dekrachtvansalland.nl</a>, voor erven in de gemeente Raalte.</li> </ul> <p>Daarnaast werkt ook Jan Olaf Tjabringa als erfcoach in Salland.</p> <h2>Initiatief van provincie Overijssel</h2> <p>Provincie Overijssel stelt tot eind 2020 2 miljoen euro beschikbaar voor de inzet van erfcoaches in Overijssel. In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte zijn 3 erfcoaches actief. Zij zetten het netwerk en de mogelijkheden van de 3 gemeenten en De Kracht van Salland in om agrariërs en andere erfeigenaren in het buitengebied te helpen.</p> <p>Meer informatie vind je op <a href="https://www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches" title="Naar www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches">www.dekrachtvansalland.nl/erfcoaches</a>.</p> 2019-06-14 10:00:00 +0200 2019-06-12 11:17:51 +0200 2019-06-24 09:58:06 +0200 Nieuwe regels helpen buitengebied De leegstand van schuren vormt een probleem, niet alleen voor de eigenaar, maar ook voor de leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer willen dit probleem aanpakken en omkeren naar een kans. Nieuwe regels bieden de mogelijkheid om te slopen en nieuwe woningen te bouwen. <p>Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Grijsen: “Deze nieuwe regels 'Kansen uit buiten' slaan 2 vliegen in 1 klap. Ze helpen eigenaren in het buitengebied met de sloop van oude stallen en asbestdaken door de mogelijkheid om 1 of meer woningen te bouwen. Tegelijkertijd zorgen we voor het verbeteren van landschap en natuurwaarden waardoor Salland nog mooier wordt.”</p> <h2>Leegstand en asbest</h2> <p>Door schaalvergroting van boerenbedrijven worden sommige bedrijven groter, terwijl andere stoppen. Dit betekent dat er veel leegstaande boerderijen en schuren zijn. Die schuren hebben vaak ook nog asbestdaken. Vanwege het landelijke asbestdakenverbod moeten die vóór 2025 zijn gesaneerd.</p> <h2>Van leegstand naar nieuwbouw</h2> <p>De regels maken het mogelijk om landschap ontsierende schuren te slopen en daarvoor in ruil 1 of meer woningen te bouwen afhankelijk van het te slopen oppervlak. Bij het saneren van asbest is minder sloopoppervlak nodig om een nieuwe woning te mogen bouwen. Ook wordt het mogelijk oppervlak in te brengen of te kopen uit een sloopbank.</p> <h2>Provinciaal beleid</h2> <p>De oude Rood-voor-roodregeling heeft al veel gerestaureerde boerderijen, nieuwe woningen en opnieuw ingerichte erven opgeleverd. De nieuwe regels bieden meer ruimte en passen binnen de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van de provincie Overijssel. Deze Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is ook het middel om plannen te realiseren die niet onder de nieuwe regels vallen. Voor die plannen is maatwerk nodig.</p> <h2>Evaluatie na een jaar</h2> <p>De nieuwe regels maken het makkelijker om oude schuren te vervangen door nieuwe woningen als voldoende kwaliteit wordt toegevoegd. Met de provincie is afgesproken dat na een jaar wordt geëvalueerd of in de praktijk de kwaliteitsimpuls ook werkelijk van de grond komt.</p> <p>Kijk voor meer informatie op <a href="https://www.deventer.nl/roodvoorrood" title="Naar www.deventer.nl/roodvoorrood">www.deventer.nl/roodvoorrood</a>.</p> 2019-03-20 11:30:00 +0100 2019-03-20 11:30:10 +0100 2019-03-20 11:36:08 +0100 Subsidie verwijderen asbest: plafond bereikt Het subsidieplafond van de landelijke ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ is bereikt. U kunt geen subsidie meer aanvragen. <p>Er was 75 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken.</p> <p>De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken had als doel het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken. Vanaf 2025 geldt een verbod op asbestdaken.</p> <h2>Tijdelijke subsidie</h2> <p>De subsidieregeling zou van 1 januari 2016 tot en met 2019 van kracht zijn. Of totdat het beschikbare budget is bereikt. Dit laatste is nu het geval.</p> <h2>Geen nieuw budget</h2> <p>Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar voor deze subsidieregeling. Kijk voor meer informatie de <a href="https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidieplafond-voor-verwijderen-asbestdaken-bereikt" title="Naar het nieuwsbericht Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt op de website www.rvo.nl">website van RVO</a> (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).</p> 2018-11-20 12:16:00 +0100 2018-11-20 12:17:17 +0100 2018-11-26 13:59:27 +0100 Tweede kamer heeft ingestemd met verbod asbestdaken Daken met asbest zijn in Nederland vanaf 2025 verboden. De Tweede Kamer stemde 16 oktober 2018 met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). <p>Van Veldhoven: “Het is simpel: asbest is een grote bedreiging voor onze gezondheid en we moeten er van af. Het verbod op daken met asbest na 2024 staat nu. Dat betekent helderheid voor iedereen en de hoogste tijd om vandaag nog met saneren te beginnen.”</p> <h2>Verdere versnelling</h2> <p>Momenteel resteert er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar 10,8 miljoen en dit jaar zal uitkomen op zo’n 12 miljoen. Het ministerie en betrokken partijen zien bovendien mogelijkheden voor verdere versnelling. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen.</p> <h2>Samenwerking</h2> <p>Het ministerie kan het echter niet alleen en werkt daarom samen met onder meer decentrale overheden, branchepartijen om het saneren van de daken verder te versnellen. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan bijvoorbeeld het in kaart brengen van de daken.</p> <p>Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/nieuws/2018/10/16/einde-asbestdaken-in-nederland" title="Naar het nieuwsbericht Einde asbestdaken in Nederland op de website www.rijksoverheid.nl">Rijksoverheid</a></p> 2018-11-18 12:16:00 +0100 2018-11-20 12:16:19 +0100 2018-11-26 15:17:12 +0100