Logo gemeente Deventer

Afkoppelen regenwater, subsidie

Regenwater is schoon water dat we goed kunnen gebruiken voor onze kamer- en tuinplanten en om verdroging tegen te gaan. Het is dan ook jammer dat veel regenwater nog via de regenpijp in het riool verdwijnt en zich mengt met vervuild water. Is uw huis of bedrijfspand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u uw regenpijp afkoppelen van de riolering. U kunt hier subsidie voor aanvragen. Gaat het om een nieuwbouwhuis of nieuw bedrijfspand? Dan is uw pand waarschijnlijk al afgekoppeld van het riool en kunt u geen subsidie krijgen.

U vraagt subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater via het online aanmeldformulier.

Kaart rioolaansluitingen

Bekijk eerst op de kaart of uw perceel is aangesloten op riool.

Wat heeft u nodig

Bij de aanvraag heeft u nodig:

 • foto's van de huidige afvoersituatie;
 • een schets van de infiltratievoorziening die u wilt aanleggen;
 • Toestemming van de eigenaar of buren, als de aanvrager niet de eigenaar is.

Let op: Om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na subsidieverlening gestart zijn en binnen 1 jaar voltooid zijn.

Toestemming voor het afkoppelen van de eigenaar en/of buren

Als u het dakoppervlak afkoppelt van een pand waarvan u niet de eigenaar bent, moet u een schriftelijk akkoord hebben van de eigenaar. Dit formulier dient u toe te voegen aan uw digitale subsidieaanvraag. Bekijk het toestemmingsformulier (pdf).

Deelt u uw regenpijp met de buren? Overleg dan met hen over uw plannen. U kunt ook samen met de buren een aanvraag indienen. Als u ook het dakoppervlak van uw buren afkoppelt, dient u het schriftelijk akkoord te hebben van uw buren. Gebruik hiervoor ook het toestemmingformulier(pdf).

Inspiratie opdoen?

Kijk op www.deventerstroomt.nl voor meer informatie over de subsidieregeling en voorbeelden hoe u kunt afkoppelen.

Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Bedrijven kunnen de subsidie voor het afkoppelen van het regenwater van het dak aanvullen met de 'Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven’. Met deze subsidieregeling kunt u subsidie aanvragen voor aanvullende klimaatmaatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen op het eigen perceel van het bedrijf die hitte, droogte of wateroverlast helpen voorkomen, of verminderen. Ga naar Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen voor bedrijven

Als u subsidie aanvraagt dan geldt daarvoor een minimum van 20 m2 voor het dakoppervlak dat u wilt afkoppelen.

De subsidieregeling is gebaseerd op een staffelberekening.

Subsidie per m2 afgekoppeld dakoppervlak

Daken tot en met 1000 m2 € 8 
Daken groter dan 1000 m2 € 6 
Daken groter dan 2000 m2 € 4 
Afkoppelen door het afvoeren van regenwater naar nabijgelegen oppervlaktewater of direct op een gemeentelijke infiltratievoorziening. € 2 

U komt voor subsidie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie.
 • Is uw pand al afgekoppeld van het riool, maakt u al gebruik van een gescheiden riool? Dan kunt u geen subsidie krijgen.
 • De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het aantal m2 dakoppervlak dat wordt afgekoppeld. De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool; u heeft deze niet al afgekoppeld.
 • Het dakoppervlak waar het om gaat is minimaal 20 m2.
 • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
 • De bodem van uw tuin moet voldoende waterdoorlatend zijn: een zandige ondergrond is geschikt, een klei of leemgrond niet. Op Riool.info leest u hoe kunt controleren of de bodem geschikt is om het water op te nemen. Houd minimaal 2 meter afstand tussen de infiltratievoorziening en de fundatie.
 • De aan te leggen infiltratievoorziening dient tenminste een inhoud te hebben van 10mm ten opzichte van het af te koppelen dakoppervlak.

Subsidieverordening

In de verordening vindt u de algemene voorwaarden van de regeling.

Mogelijkheden om regenwater af te voeren

 • Groen dak aanleggen. Afkoppelen kan ook gecombineerd worden met de aanleg van een groen dak. Een groen dak vangt veel regenwater op, houdt het een bepaalde tijdsduur vast en voert het vertraagd af. Op die manier wordt het riool tijdens een regenbui minder belast. (Let op: een groen dak valt niet onder deze subsidieregeling).
 • Bovengrondse infiltratie/oppervlakte infiltratie. Het regenwater wordt via een gootje of pijp afgevoerd naar een open plek in de tuin (bijvoorbeeld het gazon) waar het langzaam kan bezinken. Om dit goed te laten verlopen moet deze plek de helft van het dakoppervlak bedragen en iets lager liggen dan uw woning.
 • Ondergrondse infiltratie. Deze methode is erg geschikt voor kleinere (voor)tuinen en verharde oppervlakken. U kunt gebruik maken van grindkoffers of waterdoorlatende kunststof kratten in de bodem. Boven de voorziening moet er minstens 30 cm bodem aanwezig zijn.
 • Afvoeren naar vijver of oppervlaktewater. Het afvoeren van regenwater via een pijp of een gootje naar een infiltratievijver in de tuin of een naburige sloot is redelijk eenvoudig en goedkoop te realiseren.
 • Opvangen en hergebruiken van regenwater.
 • Bladvang en zandvang. Een bladvang in de regenpijp en een ondergrondse zandvang zijn nodig om verstopping van de infiltratievoorziening te voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidieregeling en voorbeelden van hoe je kunt afkoppelen kijk op www.deventerstroomt.nl.

 

In de gemeente Deventer zijn er twee werkgroepen actief die bewoners stimuleren en ondersteunen bij het afkoppelen of aanleggen van groene daken en tuinen.

De Ulebelt
Wilt u ondersteuning bij een buurt-/groepsinitiatief? Dan kunt u vrijblijvend terecht bij de Ulebelt. De Ulebelt ondersteunt groepen bewoners bij de aanpak van een gezamenlijk plan voor afkoppelen of groene daken. Kijk voor meer informatie op www.ulebelt/afkoppelen.

De Regenwaterambassadeurs
Wilt u graag advies over hoe u thuis uw regenwater kunt afkoppelen of over de aanpak van aanleg groene daken? Dan kunt u terecht bij een regenwaterambassadeur bij u in de buurt. Regenwaterambassadeurs zijn vrijwilligers die zelf ervaring hebben opgedaan met het afkoppelen van hun regenpijp of het klimaatbestendig maken van de tuin. Wilt u meer informatie kijk op www.deventerstroomt.nl.

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Neemt u dan contact op met Sanne Hulleman via srm.hulleman@deventer.nl.