Logo gemeente Deventer

De Marke

Ontwerp van de sporthal

Het schoolgebouw en de sportvoorzieningen van het Etty Hillesum Lyceum, locatie De Marke Zuid, zijn toe aan vervangende nieuwbouw.

De komende jaren wordt hier een nieuwe vmbo-school gebouwd voor de leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum. Ook sporthal Keizerslanden, ten noorden van schoollocatie De Marke Noord, wordt nieuw gebouwd op de locatie De Marke Zuid. De huidige sporthal is verouderd en aan het eind van haar levensduur. Door de nieuwbouw ontstaat er 1 sportvoorziening, voor zowel de sportverenigingen als de vmbo-leerlingen. Na oplevering van de sporthal en school worden sporthal Keizerslanden en Etty Hillesum Lyceum de Marke Noord gesloopt. De locatie is daarna beschikbaar voor woningbouw.

 

Herstelbesluit / bestemmingsplan

Op 19 april 2023 heeft de gemeenteraad het ‘Herstelbesluit’ vastgesteld waarmee het vastgestelde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de Marke Zuid werden gewijzigd. 

Het plan gaat over het realiseren van een nieuw schoolgebouw, een sporthal en 3 korfbalvelden van kunstgras. Op 13 juli 2022 is het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan is door 3 bezwaarmakers een beroep ingesteld. De gemeente heeft besloten, ongeacht de uitkomst van de behandeling van de beroepszaak bij de Raad van State, de bezwaarmakers tegemoet te komen. Hierdoor is een ‘Herstelbesluit’ gemaakt. In dit ‘Herstelbesluit’ is vooral de posities van de sporthal, sportvelden en de parkeerplaats concreter vastgelegd in het bestemmingsplan. De gebouwen en de sportvelden worden hierdoor minder dicht bij de omliggende woningen gerealiseerd.

Op dit moment ligt het bestemmingsplan bij de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer de bouwfase start.

 

Planning

De planning is dat de nieuwe school en sporthal uiterlijk in de zomer van 2026 in gebruik worden genomen. Dit is een jaar later dan de oorspronkelijke planning. Dit komt door de procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan.

De bezwaarschriften tegen de bouw van de school zijn niet ontvankelijk verklaard omdat deze te laat zijn ingediend. Het startsein voor de bouw van de school wordt naar verwachting dit najaar gegeven. Zodra de exacte startdatum bekend is zal deze gecommuniceerd worden via deze websitepagina en via de digitale nieuwsbrief.

Voordat de bouw van start kan gaan, wordt het terrein voorbereid om op gebouwd te worden. De nieuwbouw komt op de plek van het huidige schoolplein en de fietsenstalling. Daarom worden deze tijdelijk verplaatst naar de andere zijde van het gebouw (Ludgerstraat en een stuk Keurkampstraat). De fietsenstalling komt op de plek waar nu auto’s van het personeel worden geparkeerd, vlak langs de praktijklokalen. De verwachting is dat dit gebeurt rond september/oktober 2024.

Door de tijdelijke aanpassing kunnen leerlingen het schoolgebouw betreden aan de kant van de Ludgerstraat. Op dit moment is deze alleen toegankelijk voor personeel en ouders. Daarmee borduren wij voort op de situatie van de nieuwbouw.  

Het sportveld, waar kortgeleden het archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, is nu niet meer in gebruik en wordt grotendeels bouwterrein. Omdat de bouw binnenkort start, hebben we er achteraf voor gekozen de sportvelden niet meer in te zaaien.

Met de realisatie van het nieuwe schoolgebouw en de nieuwe sporthal, komt de huidige schoollocatie van De Marke Noord vrij voor woningbouw.

 

Verhuizing scheidsrechtersvereniging

Het is de intentie dat de scheidsrechtersvereniging en omstreken (DSVenO) verhuist naar Sportpark Rielerenk en korfbalvereniging Devinco naar De Marke Zuid. Devinco heeft op De Marke Zuid de mogelijkheid om binnen en buiten te sporten op 1 locatie.

 

School en bouwhoogte

In de vormgeving van het nieuwe schoolgebouw van het Etty Hillesum Lyceum houden we rekening met het industriële verleden van Deventer. Kenmerkend hiervoor zijn de sheddaken (zaagtanddaken), die op verschillende plekken in het ontwerp terugkomen. 

Sheddaken zorgen voor een vriendelijk beeld, minder energieverbruik en optimale gebruiksmogelijkheden. De hoogte van de school wordt 14 meter (dakgoot) en 16 meter (nokhoogte).

 

In gesprek met de buurt

Op basis van gesprekken met een klankbordgroep van omwonenden, is de in- en uitrit verplaatst van de Keurkampstraat naar de Ludgerstraat. Hiermee wordt de Keurkampstraat ontlast en ontstaat er een directere verbinding (via Ludgerstraat) met de Lebuinuslaan. Andere resultaten van de gesprekken met de klankbordgroep:

  • De groenstrook tussen het Beeckestein complex en de nieuwbouw blijft bestaan.
  • De groenstrook tussen de Keurkampstraat en de nieuwbouw wordt versterkt.
  • Bomen blijven zoveel mogelijk bestaan, tenzij de uitvoering van het plan wordt belemmerd.

Op maandag 27 maart 2023 was er een inloopbijeenkomst in het restaurant van De Marke Zuid over de plannen voor de nieuwbouw. Vertegenwoordigers van de gemeente en het Etty Hillesum Lyceum vertelden buurtbewoners over:

Ook was er gelegenheid om vragen te stellen aan Woonbedrijf ieder1 over de ontwikkelingen in het Ludgeruskwartier. De bijeenkomst is goed bezocht: zo’n 100 buurtbewoners namen een kijkje. Op 17 oktober 2023 was er weer een inloopbijeenkomst. Hier konden buurtbewoners nog een keer de plannen bekijken. Ook konden zij weer in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente.

 

Inrichting buitenruimte

Voor de inrichting van de buitenruimte van de school en sporthal is een landschapsarchitect geselecteerd. Deze zorgt voor een prettige omgeving voor de school en de sporthal en een goede invulling die past bij de omgeving van de locatie.

 

Flora en Fauna

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Een daarvan is een flora- en faunaonderzoek. Daaruit kwam naar voren dat, naast vleermuizen, ook egels in de groenstroken rondom de school leven. Deze beschermen we graag. Om te voorkomen dat de egels straks last krijgen van de bouwwerkzaamheden, zorgen we voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen. De huidige groenstrook tussen het sportveld en het appartementencomplex Beeckestein is erg geschikt als leefgebied voor de egel. In het voorjaar van 2023 zijn er daarom verschillende takkenrillen gemaakt van snoeihout, als tijdelijke alternatieve verblijfplaatsen voor de egel. Tegelijkertijd worden er ook 4 definitieve verblijfplaatsen voor de egel geplaatst bij de takkenrillen, zodat ze ook in de toekomst hier blijven wonen.

 

Meer informatie

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief.

Verschenen nieuwsbrieven:

 

Archeologie

Er is een onderzoek gedaan en die heeft sporen aan het licht gebracht van het historische boerenerf Slatink. Dit erf werd gesticht in de 16de eeuw en lag tot de sloop rond 1970 op deze plek. Behalve greppels, die de grens van het erf vormden, zijn ook resten gevonden van de stenen kelder van de boerderij, zodat de ligging van de boerderij nu precies bekend is. Ook is een waterput aangetroffen, en een ondiepe stenen put die waarschijnlijk als koelput heeft gediend. Die werd gebruikt als kleine kelder buitenshuis, waarin bijvoorbeeld voedsel koel in kon worden bewaard. 

 

In de afbeelding is de archeologische opgraving van het historische boerenerf Slatink weergegeven.

 

Ontwerp van de sporthal