Logo gemeente Deventer

Extra informatie pgb

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen verschillende vormen van ondersteuning worden ingekocht: • Formele hulp • Informele hulp

De ondersteuning die behoort tot de maatwerkvoorziening moet veilig, doeltreffend en cliëntgericht zijn. Team toegang Wmo beoordeelt of de kwaliteit van de ondersteuning geschikt is voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget (pgb) wordt verstrekt. Wanneer dit onvoldoende gewaarborgd is kan dat een reden zijn om een pgb af te wijzen.

Formele hulp

Formule hulp is hulp die wordt geboden door een organisatie, een zelfstandige zonder personeel of een freelancer die zicht richt op de ondersteuning zoals is omschreven in het ondersteuningsplan. Deze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Een formele zorgaanbieder moet aan de volgende kwaliteitseisen te voldoen:

 • Verleent verantwoorde hulp (ondersteuning op goed niveau, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt);
 • Organiseert zich op zodanige wijze en voorzien zich zodanig van personeel en materieel dat leidt tot verantwoorde hulp;
 • Beschikt over een systeem voor dossiervorming;
 • Werkt met een uitvoeringsplan, evaluatie en een urenregistratie;
 • Werkt met medewerkers die beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Dient te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Dient te beschikken over een klachtencommissie;
 • Heeft een vastgesteld privacy beleid.

 

Informele hulp

Een informele zorgverlener staat niet ingeschreven in het handelsregister. Ook als de ondersteuning gegeven wordt door een bloed- of aanverwant in de 1e, 2e of 3e graad, is er sprake van informele hulp. Zij hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de formele hulpverleners. De zorg moet wel veilig, doeltreffend en cliëntgericht te zijn.

 

Zorgovereenkomst

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zorg zelf in. Hiervoor neemt u zorgverleners in dienst. U moet zelf geschikte zorgverleners vinden en kiezen. 

U legt de afspraken die u met uw zorgverleners maakt vast een zorgovereenkomst van de SVB. Dit doet u met iedere zorgverlening die aan u betaalde diensten verleent. Op de website van de SVB vindt u standaardovereenkomsten die u kunt gebruiken.

De getekende overeenkomst(en) stuurt u op naar de SVB. Dit kan via:

 • e-mail:  pgb@svb.nl
 • post: SVB Servicecentrum pgb
              Postbus 8038
              3503 RA Utrecht

Nadat u de overeenkomst heeft ingestuurd controleren de SVB en de gemeente de zorgovereenkomst. Er wordt gekeken of:

 • U het juiste format heeft gebruikt;
 • U de juiste afspraken met uw zorgverlener maakt;
 • De zorgverlener aan de gestelde eisen voldoet.

Ook wordt het uurloon beoordeeld. De zorg kan pas starten nadat de SVB en de gemeente de zorgovereenkomst hebben goedgekeurd.  Dit geldt ook als u al een pgb heeft maar u verandert van zorgverlener.

 

Zorgverleners aansturen en uitbetalen

U stuurt uw zorgverlener aan en declareert de gewerkte uren van uw zorgverlener bij de SVB. De SVB controleert of de rekening van de zorgverlener klopt met de afspraken in de zorgovereenkomst. De SVB betaalt de rekeningen aan uw zorgverlener. Op de site van de SVB kunt u het overzicht van uw budget en de betalingen inzien.

Als uw zorgverlener ziek is, meldt u dit ook bij de SVB. Ook regelt u zelf vervanging als de zorgverlener ziek is of vakantie heeft. U controleert of alles volgens afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of de zorgverlener het aantal afgesproken uren werkt en of de zorg die u krijgt goed is. Dit moet u zelf kunnen beoordelen. Als de zorg niet loopt zoals u wilt, bespreekt u dat met de zorgverlener. Bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek met uw zorgverlener.

Trekkingsrecht

Uw persoonsgebonden budget (pgb) staat op de bankrekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) maar u heeft hier zelf beheer over. U kunt het bedrag van deze rekening ‘trekken’ om de zorg die u heeft ontvangen te betalen. Dit heet trekkingsrecht.

Fiscaal werkgeverschap

Als u zorg inkoopt met een pgb, wordt u werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. U betaalt een loon of vergoeding vanuit uw pgb. Over een loon of vergoeding moeten altijd belastingen en premies worden betaald.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar:

Administratie

U moet een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden. Zo houdt u overzicht, bijvoorbeeld over afspraken en betalingen. Ook kunt u eenvoudig terugvinden hoe u uw budget heeft besteed. Dit is belangrijk, want als u zorgt of hulp ontvangt via een pgb, krijgt u te maken met verschillende regels, geldzaken en personeelszaken. Bij een rechtmatigheidscontrole kan Team Toegang Wmo vragen om uw pgb-administratie in te zien. Bewaar uw administratie 5 jaar, dit is ook noodzakelijk voor de belastingdienst.

De administratie bestaat in ieder geval uit: ondertekende urenbriefjes, declaraties, zorgovereenkomsten; werkafspraken tussen u en uw zorgverlener(s); verslagen van tussentijdse evaluatiegesprekken tussen u en de zorgverlener(s).