Logo gemeente Deventer

Antenne(schotel), plaatsen

Wilt u een antenne plaatsen? Dat kan meestal zonder vergunning.

Gehuurde woning

Huurt u een woning, dan moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. U heeft namelijk toestemming nodig van de verhuurder.

Appartementen

Heeft u een appartement of woont u in een flat, dan heeft u wellicht ook toestemming nodig van uw eigen Vereniging Van Eigenaren.

Vervolg

 1. U doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Hiermee ziet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 2. Heeft u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct digitaal aanvragen via het Omgevingsloket.
 3. Zodra de aanvraag volledig is, neemt het bevoegd gezag deze in behandeling. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 4. Aan de behandeling van de aanvraag zijn kosten verbonden. U ontvangt daarvoor een acceptgiro.
 5. Is de omgevingsvergunning toegekend, dan krijgt u deze samen met de voorwaarden thuisgestuurd.
 6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen. In het besluit staat hoe u dat doet. Ook belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na het besluit op de aanvraag.

Procedure

Normaal gesproken duurt de procedure (reguliere voorbereidingsperiode) maximaal 8 weken. 

 

Wat heeft u nodig?

 1. een bouwtekening
 2. een situatieschets

Een overzicht van alle kosten vindt u in de Legesverordening van de gemeente Deventer.

Het plaatsen van een antenne is toegestaan zonder vergunning (vergunningvrij):

 1. Als het gebouw geen monumentaal pand is en als zodanig door de overheid erkend, of onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 2. Indien de antenne wordt geplaatst achter de voorgevelrooilijn.
 3. Bij een schotelantenne waarvan de doorsnede minder dan 2 meter is en de hoogte - met antennedrager - minder dan 3 meter is.
 4. Bij alle andersoortige antennes geldt dat de hoogte van de antenne met antennedrager, gemeten vanaf de voet - of indien deze is bevestigd aan de gevel - gemeten vanaf het punt waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist, minder is dan 5 meter;

Het gebied van de binnenstad inclusief het Rijsterborgherpark en de Worp (plantsoen) behoren tot een beschermd stadsgezicht van Deventer. Of uw antenne binnen de grenzen van het stadsgezicht valt kunt u navragen bij de gemeente.

Is de te plaatsen antenne niet vergunningvrij, dan moet u voor het plaatsen van de antenne een omgevingsvergunning aanvragen. Controleer of uw bouwplan vergunningplichtig is via een vergunningcheck in het Omgevingsloket.

Wat is een antenne?

Onder een antenne wordt slechts verstaan de spriet of staaf bedoeld voor ontvangst. Ook de dwarsarmen op de spriet of staaf vallen onder het begrip antenne. De randapparatuur en de voet waarop de antenne geplaatst is, vallen niet onder het begrip antenne. De randapparatuur van de antenne kan dus toch vergunningsplichtig zijn, terwijl de rest van de antenne vergunningsvrij kan worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor schotelantennes.