Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Kleintje Cultuur, subsidie

Met de subsidieregeling Kleintje Cultuur stimuleert en ondersteunt gemeente Deventer kleinschalige en/of vernieuwende culturele activiteiten en evenementen van professionele kwaliteit.

De subsidie Kleintje Cultuur kunt u online aanvragen (inwoners of bedrijven). U logt in met uw DigiD of eHerkenning. De gevraagde bijlagen kunt u direct uploaden. Lukt dat niet, dan stuurt u de documenten naar onderstaande adres. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Dit nummer staat in de bevestiging van uw aanvraag, die u binnen 3 werkdagen ontvangt via de post.

Gemeente Deventer
College van B&W
T.a.v. Annejos Termaat
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wanneer dient u de aanvraag in?

Per jaar kan aan 3 grote activiteiten of evenementen met meerdere uitvoeringsdagen een subsidie van maximaal € 10.000 worden toegekend. Voor overige grote activiteiten of evenementen is een subsidie van maximaal € 5.000 beschikbaar. Voor middelgrote evenementen kan een subsidie van maximaal € 2.500 worden toegekend en voor kleine evenementen een subsidie van maximaal € 1.250.

De aanvragen voor grote activiteiten of evenementen, waarvoor maximaal € 10.000 subsidie beschikbaar is, moeten voor 1 januari van elk jaar zijn ingediend. Voor de andere activiteiten is het subsidiebudget van Kleintje Cultuur verdeeld over perioden van 4 maanden. Per periode geldt een uiterste datum voor het indienen van uw aanvraag. Deze indieningsdatum is afhankelijk van de datum waarop de activiteiten plaatshebben:

  • januari, februari, maart, april: voor 1 oktober
  • mei, juni, juli, augustus: voor 1 februari
  • september, oktober, november, december: voor 1 juni

Aanvragen voor een bepaalde periode worden in 1 keer in behandeling genomen. Achteraf wordt geen subsidie verstrekt.

Hoe verloopt een aanvraag?

Subsidieaanvragen legt de gemeente voor aan een adviescommissie. Deze beoordeelt de inhoudelijke artistieke kwaliteit van de activiteit. Mede op basis van dit advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over toekenning van de subsidie. Zijn er in een periode meer aanvragen dan beschikbaar budget, dan geeft de adviescommissie een prioriteitsadvies op basis van de inhoud van de activiteit.

Binnen 3 maanden na de sluiting van de indieningsdatum krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Is uw aanvraag toegekend, dan krijgt u een volledig voorschot van het voorlopige subsidiebedrag.

Uiterlijk 3 maanden nadat de gesubsidieerde activiteit of evenement heeft plaatsgevonden, dient u de subsidieverantwoording in. Deze verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en de financiële afrekening. De gemeente kan u vragen om bewijsstukken. Op basis van de afrekening wordt de subsidie definitief vastgesteld. Is het financieel resultaat van de activiteit boven verwachting gunstig uitgevallen, dan kan het subsidiebedrag lager uitvallen dan in de voorlopige subsidiebeschikking was gesteld. Te veel ontvangen voorschotten vordert de gemeente terug.

Tegenprestatie subsidie

Heeft u de subsidie Kleintje Cultuur ontvangen? Dan is de tegenprestatie dat u in publicaties, persberichten en presentaties vermeldt dat de activiteit of evenement mede tot stand is gekomen dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Deventer.

Wat heeft u nodig?

Projectomschrijving met daarin:

  • inhoud van het programma;
  • uitvoerende organisatie;
  • sluitende begroting;
  • dekkingsplan;
  • omschrijving van het bijzondere of vernieuwende aspect aan de activiteit.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

De activiteiten en evenementen die in aanmerking komen voor de subsidie Kleintje Cultuur, leveren een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek. Zij zorgen voor een verlevendiging van het totale culturele aanbod. De subsidieregeling draagt op deze manier bij aan de versterking van het cultureel imago en promotie van de stad Deventer.

Andere inkomsten

Naast de subsidie Kleintje Cultuur zijn vaak andere mogelijkheden voor het verkrijgen van inkomsten. U moet hier zoveel mogelijk gebruik van maken. Vermeldt deze inkomsten in het dekkingsplan.

Veranderingen in het plan

Inhoudelijke, organisatorische of financiële veranderingen kunnen invloed hebben op het oorspronkelijke plan van de activiteit. U meldt deze veranderingen daarom zo snel mogelijk schriftelijk aan het college van Burgemeester en Wethouders.

English Deutsch