Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Monument, vergunning

Als u een beschermd monument bezit (of wilt kopen), wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.

Direct regelen

Ga naar het Omgevingsloket Online (OLO)  >>>

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het pand niet verandert. Voorbeelden zijn:

 • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur
 • kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen

Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

Meer informatie over vergunningvrije werkzaamheden vindt u in de brochure op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). U ziet daar of de gemeente, provincie of het rijk over de vergunning voor uw monument gaat.

In veel gevallen heeft u naast de omgevingsvergunning voor het monument ook een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen van uw pand nodig. Wilt u weten welke vergunningen u nodig heeft? Doet u dan de vergunningencheck op het Omgevingsloket Online.

De aanvraag lijkt op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Kijk daarvoor bij Bouw en verbouw, vergunning. Stuur dezelfde stukken mee. Daarnaast kan om de volgende informatie gevraagd worden:

 • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
 • een bouwbestek

U moet tekeningen meeleveren. Dit zijn tekeningen van hoe het er nu uit ziet en van wat u van plan bent. Dat is nodig voor de toetsing.

Een overzicht van alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening van gemeente Deventer. U vindt de kosten voor de omgevingsvergunning onder Titel 2.

Bij een omgevingsvergunning voor een monument zijn er 2 procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

De uitgebreide procedure geldt alleen voor beschermde Rijksmonumenten. Deze procedure wordt gevolgd bij:

 • (gedeeltelijke) sloop
 • ingrijpende wijzigingen
 • reconstructie van een beschermd monument
 • wijziging bij herbestemming
 • uitvoering van een natuurtoets door de gemeente

De tijdsduur voor de uitgebreide procedure bedraagt 26 weken.

Voor alle andere wijzigingen wordt de reguliere procedure gevolgd. Dit geldt ook voor wijzigingen aan gemeentelijke en provinciale monumenten. De tijdsduur voor de beslissing is 8 weken.

De termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd.

U heeft een vergunning voor een monument nodig, als:

 • u eigenaar bent van een pand of terrein dat is aangewezen als beschermd monument, en
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of slopen.

2 procedures

Bij de omgevingsvergunning zijn 2 procedures: een gewone (de reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de instantie die uw aanvraag heeft afgewezen (bekijk bezwaar bij gemeente Deventer). Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Monument: buiten- en binnenkant

Bij een monument gaat het niet alleen om de gevel of de buitenkant van het gebouw. Het gehele gebouw is aangewezen als monument, inclusief de binnenkant.

Er zijn 4 verschillende soorten monumenten:

 • Rijksmonument
 • Gemeentelijk monument
 • Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht
 • Gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Een gemeentelijk monument of een Rijksmonument is een onroerend goed dat van (lokaal of algemeen) belang is door zijn schoonheid of betekenis voor de wetenschap of door zijn cultuurhistorische waarde. U hebt een vergunning nodig als u een monument wil slopen, veranderen of herstellen. Ook het gebruiken of laten gebruiken, waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht mag niet zonder vergunning. Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn vergunningvrij.

Bij beschermde stads- of dorpsgezichten gaat het om groepen van onroerende zaken, waarin zich één of meer monumenten bevinden. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan over mooie panden. Ook bruggen kunnen hier bijvoorbeeld deel van uitmaken. Heeft uw plan gevolgen voor het aanzicht van een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Meer informatie

English Deutsch