Logo gemeente Deventer

Rechten en plichten pgb

Met een persoonsgebonden budget (pgb) heeft u zelf de regie over uw ondersteuning. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de rechten en plichten die bij een pgb komen kijken.

 1. U kunt goed aangeven welke hulp er nodig is en deze zelf organiseren.
 2. U kunt aantonen en uitleggen waarom een zorgaanbieder waarmee de gemeente afspraken heeft, de hulp niet kan leveren.
 3. U kunt zelf de regie voeren over uw pgb (organiseren, inkopen en controleren).
 4. U maakt zelf een budgetplanning om uw ondersteuning in te kopen voor de periode die genoemd staat in de indicatie. U houdt hierbij rekening met de maximum pgb-tarieven.
 5. Als u zelf een duurdere zorgverlener wilt, dan betaalt u zelf de meerkosten door geld over te maken aan de SVB.
 6. U bent zich bewust dat u fiscaal werkgever wordt als uw zorgverlener 4 dagen of meer per week bij u werkt. Als fiscaal werkgever betaalt u circa 20% aan werkgeverslasten, welke boven op het brutoloon komen die u met uw zorgverlener heeft afgesproken. Deze werkgeverslasten mogen uit uw pgb-budget betaald worden. Als het brutoloon en de werkgeverslasten samen hoger zijn dan het tarief van de gemeente dan dient u de meerkosten uit eigen middelen te betalen. 
 7. U weet dat u zelf geen geld krijgt, maar dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw pgb beheert en dat u de regie daarover heeft. U bent op de hoogte van het trekkingsrecht en de werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 8. De gemeente Deventer kent geen verantwoordingsvrij bedrag. Dit betekent dat u uit het pgb geen bemiddelingskosten, administratiekosten of een eenmalige (vakantie) uitkering mag betalen.
 9. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK van uw eigen geld. Voor meer informatie kijk op www.hetcak.nl
 10. De mensen die ondersteuning leveren beschikken over de kennis, opleiding en/of ervaring om uw doelen te helpen behalen. Zij doen dit op een veilige en doeltreffende manier.
 11. U meldt wijzigingen, die van invloed zijn op de ondersteuning en het pgb, tijdig aan de gemeente. Wijzigingen zoals: verhuizing, opname in een instelling, vakantie in het buitenland of toelating tot de Wlz moet u doorgeven. 
 12. U houdt de einddatum van de beschikking in de gaten en als het nodig is vraagt u op tijd een herbeoordeling aan bij het Team Toegang Wmo. Doe dit minimaal 8 weken voor de einddatum van de indicatie.
 13. U geeft vermoeden van oneigenlijk gebruik, misbruik of fraude direct door aan de gemeente.
 14. U declareert alleen zorg waarbij er sprake was van een dialoog met u of die geleverd is in uw bijzijn.
 15. Betaling volgens een vast maandloon is alleen mogelijk indien de zorg altijd op vaste en structurele tijden geboden wordt.  
 16. Wijzigt u van budgetbeheerder of van vertegenwoordiger, dan dient u dit te melden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of de vertegenwoordiger aan de voorwaarden voldoet.