Logo gemeente Deventer

Rechten en plichten pgb

Met een persoonsgebonden budget (pgb) heeft u zelf de regie over uw ondersteuning. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de rechten en plichten die bij een pgb komen kijken.

 1. U bent pgb-vaardig. Als u een vertegenwoordiger of budgetbeheerder heeft moet deze pgb-vaardig zijn.
 2. U moet binnen zes maanden na ontvangst van de beschikking het pgb gaan besteden aan de hulp.
 3. U moet met iedere zorgverlener die aan u betaalde diensten verleent een zorgovereenkomst sluiten.
 4. U bent verantwoordelijk dat de SVB over de juiste informatie beschikt en het pgb kan uitbetalen.
 5. U houdt een deugdelijke administratie bij van uw pgb.
 6. U maakt een budgetplanning om uw ondersteuning in te kopen voor de periode die genoemd staat in de indicatie. U houdt hierbij rekening met de maximum pgb-tarieven.
 7. Heeft u een pgb voor persoonlijke ondersteuning, dan stelt u ook een uitvoeringsplan op met uw zorgverlener(s). In dit uitvoeringsplan beschrijft u:
  1. De werkafspraken tussen u en uw zorgverlener(s) en de concrete doelen waaraan wordt gewerkt.
  2. Een tijdsplanning
  3. Tussentijdse evaluatiemomenten met uw zorgverlener waarin u de geleverde zorg bespreekt en zo nodig bijstelt.

U zorgt voor schriftelijke verslaglegging. Het uitvoeringsplan en de verslagen worden door u en de zorgverlener(s) ondertekend en van datum voorzien. U bewaart de stukken bij uw administratie.

 1. Als het uurtarief van uw zorgverlener duurder is dan het maximum pgb-tarief van de toegang Wmo dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. U maakt hiervoor geld over aan de SVB.
 2. U wordt werkgever of opdrachtgever van uw zorgverlener. U wordt verplicht werkgever van uw zorgverlener als u op meer dan 3 dagen per week ondersteuning ontvangt. U betaalt als fiscaal werkgever de circa 20% meerkosten uit eigen middelen.
 3. Betaling volgens een vast maandloon is alleen mogelijk indien de zorg altijd op vaste en structurele tijden geboden wordt.
 4. U bent op de hoogte van het trekkingsrecht en de werkzaamheden van de SVB.
 5. U mag de volgende kosten niet betalen vanuit het pgb:
  1. Kosten voor bemiddeling;
  2. Kosten voor tussenpersonen of belangenbehartigers;
  3. Kosten voor het voeren van een persoonsgebonden budgetadministratie;
  4. Kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een persoonsgebonden budget;
  5. Kosten voor feestdagenuitkering en een eenmalige uitkering;
  6. Kosten op basis van ‘coördinatie bouwsteen’ van inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015.
  7. Kosten voor de eigen bijdrage aan het CAK
 6. Uw zorgverleners beschikken over de kennis, opleiding en/of ervaring om uw doelen te helpen behalen. Zij doen dit op een veilige, doeltreffende en cliëntgerichte manier.
 7. U meldt wijzigingen, die van invloed zijn op de ondersteuning en het pgb, tijdig aan de gemeente. Wijzigingen zoals: verhuizing, opname in een instelling, vakantie in het buitenland of toelating tot de Wlz moet u doorgeven. Wijzigt u van budgetbeheerder, vertegenwoordiger of zorgverlener dan dient u dit te melden bij de Toegang Wmo. De Toegang Wmo beoordeelt of deze aan de voorwaarden voldoet.
 8. U declareert alleen zorg waarbij er sprake was van een dialoog met u of die geleverd is in uw bijzijn.
 9. U geeft vermoeden van oneigenlijk gebruik, misbruik of fraude direct door aan de gemeente.