Logo gemeente Deventer

Subsidie Compensatie energieprijzen maatschappelijke instellingen

Maatschappelijke organisaties die in financiƫle problemen komen door de stijgende energielasten, komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gestegen energiekosten. U kunt een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 30 september 2024.

 

Voor wie?

  • Organisaties waar de gemeente aandeelhouder is.
  • Organisaties die een (structurele) subsidie ontvangen van de gemeente.
  • Organisaties die een brede maatschappelijke functie hebben in Deventer en waarvan hun doel overeenkomt met een gemeentelijk doel uit de programmabegroting van de gemeente Deventer. Het college van burgemeester en wethouders beslist wanneer hier sprake van is.

 

Aanvragen energiecompensatie

 

Nodig bij uw aanvraag

  • (vastgestelde) winst-verliesrekening (het resultaat voor bestemming);
  • oorspronkelijke begroting 2023 vastgesteld door uw leden, aandeelhouders of directie;
  • berekening subsidiebedrag en berekening basisniveau energielasten met onderbouwing/bewijsvoering, bijvoorbeeld een contract;
  • toelichting op genomen maatregelen om de financiële gevolgen van de energiecrisis te beperken (zowel voor kosten als opbrengsten);
  • toelichting op de inspanning die is geleverd om gebruik te maken van rijksmaatregelen;
  • toelichting in hoeverre u in staat bent het exploitatietekort (als gevolg van de hogere energielasten) op te vangen via eigen reserves (weerstandsvermogen);
  • eventueel een toelichting op andere oorzaken van het exploitatietekort.

 

Na uw aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen tot en met 30 september 2024. Na deze datum laten wij u weten of u voor de subsidie in aanmerking komt. 

 

Omvang weerstandsvermogen

Als u een energiecompensatie aanvraagt, willen wij inzicht hebben in uw weerstandsvermogen. We kunnen dan beoordelen of een instelling in staat is eventuele gevolgen van de energiecrisis zelf op te vangen. Of dit redelijk is van een instelling te verlangen, is afhankelijk van  specifieke omstandigheden van de instelling. We verwachten van u een (korte) toelichting. Het weerstandsvermogen zal geen rol spelen bij de beoordeling als deze lager is dan 10% van de omzet van uw instelling.

 

Vragen?

Stuur dan een e-mail naar a.termaat.bergisch@deventer.nl