Logo gemeente Deventer

Bestuursakkoord 'Dichtbij, Betrokken & Bevlogen'

Gemeentebelang, Partij van de Arbeid, D66 en CDA vormen de coalitie in Deventer.

 

Het bestuursakkoord Dichtbij, Betrokken & Bevlogen staat in het teken van dialoog met de stad en dorpen en een open samenspel met de hele gemeenteraad. Het akkoord geeft richting aan de grote opgaven van deze tijd: woningbouw, klimaatadaptatie en de energietransitie.

 

Samen maken we Deventer

De coalitiepartijen staan voor een open bestuurscultuur waarin alle partijen een rol kunnen spelen. Inwoners worden goed meegenomen en kunnen deelnemen aan besluitvorming. Dat doen de partijen door dichtbij de inwoners te staan en participatie- en besluitvormingsprocessen goed in te richten. Daarbij wordt ook gewerkt met participatievormen als het burgerberaad.

 

Fijn wonen en leven

Deventer moet veel woningen bijbouwen: 11.000 tot 2035. De gemeente voert regie om voor voldoende betaalbare woningen te zorgen voor jongeren, gezinnen en ouderen die een woning zoeken die past bij hun mogelijkheden en levensfase. De partijen willen jonge mensen binden aan Deventer voor versterking van de arbeidsmarkt en het voorzieningenniveau. Er wordt al hard gewerkt aan nieuwe woningen. De komende jaren gaan we uitvoeren én nieuwe bouwlocaties kiezen. Dat gebeurt zorgvuldig, met behoud van kwaliteit en met inwoners samen. Een dergelijke groei vraagt ook om aandacht en inzet voor verkeersstromen en bereikbaarheid.

 

Iedereen doet ertoe

De meeste inwoners gaat het goed, maar te veel mensen kunnen onvoldoende meekomen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. Tijdige signalering, het voorkomen van problemen en het wegnemen van stress en drempels én maatwerk bieden moeten daarbij helpen. De buurtvoorzieningen spelen een belangrijke rol bij wijk- en dorpsgericht werken, waarbij preventie en ontmoeting centraal staan.

Het mag niet uitmaken in welke wijk of dorp je woont om gezond te kunnen leven. Daarom krijgen gezondheids- en leefstijlbevordering aandacht. De partijen gaan ook verder met het succesvolle, op preventie gerichte jeugdhulp- en zorgbeleid. In Deventer kan iedereen zichzelf zijn, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.

 

Een duurzame toekomst

Deventer werkt toe naar een ander energiegebruik en omschakeling naar niet-fossiele brandstoffen. De stad maakt daarbij proactieve, realistische stappen om de klimaatdoelstellingen in het Klimaatakkoord te halen en waar mogelijk te versnellen. Dat vraagt om draagvlak bij en inzet en betrokkenheid van inwoners. Daarom willen de partijen een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de lange termijn.

 

Meer informatie

Bijlage Grootte
Epub coalitieakkoord 46,1 KB
Coalitieakkoord 7.252,4 KB