Logo gemeente Deventer

In procedure zijnde bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan doorloopt verschillende fases. 
Soms wordt vooraf een anterieure overeenkomst gesloten. In een anterieure overeenkomst worden afspraken tussen de gemeente en een particuliere partij vastgelegd over het ontwikkelen van een perceel en de kosten daarvan. 


Ontwerp

Een ontwerp bestemmingsplan wordt aan het college van burgemeesters en wethouders voorgelegd. Als het college met het plan instemt, wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd. U kunt het plan bekijken en eventueel een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. 

 

Vastgesteld

Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling. Als het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging kunt u beroep instellen bij de Raad van State. Als tijdens deze termijn geen beroep wordt ingediend, treedt het vaststellingsbesluit in werking op de dag na afloop van de terinzagelegging. 

 

Reageren?

Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn. In de tekst leest u of u nog kunt reageren en hoe u dit kunt doen.