Logo gemeente Deventer

Ruimtelijke plannen

U vindt hier de ruimtelijke plannen van de gemeente Deventer bij elkaar.


Wet Ruimtelijke Ordening

Het bestemmingsplan en de structuurvisie zijn instrumenten uit de Wet Ruimtelijke Ordening. Deze plannen worden na inspraak vastgesteld en zijn bepalend voor de mogelijkheden en regels van een gebied.

Bestemmingsplan

Lees meer over bestemmingsplannen.

Structuurvisie

Structuurvisies zijn de basis waarop de bestemmingsplannen voortborduren. Een belangrijke structuurvisie is het Structuurplan Deventer 2025.

 

Overige ruimtelijke plannen

Naast de plannen uit de Wet Ruimtelijke Ordening maakt de gemeente nog overige ruimtelijke plannen.

  • Masterplannen
    In een masterplan legt de gemeente vast welke bedoeling zij heeft met een gebied. Zo weten ondernemers en bewoners wat de mogelijkheden zijn om hun ideeën uit te voeren. Een masterplan is globaler van aard dan een bestemmingsplan. De gemeente kan nog besluiten hier van af te wijken. Soms wordt een masterplan uitgewerkt in een bestemmingsplan. Met het bestemmingsplan ligt de bestemming dan wel vast.
  • Visies en stedenbouwkundige plannen
    Ook visies en stedenbouwkundige plannen zijn globaler dan bestemmingsplannen. Veel details moeten nog worden ingevuld. In de loop van de tijd kunnen de plannen worden bijgestuurd als dat nodig is.

Er zijn ook regionale structuurvisies. 

 

Geluidsanering

Op de pagina Geluidsanering vindt u de saneringen op basis van de Wet Geluidhinder. In de tekst leest u of u op een ontwerp kunt reageren.