Logo gemeente Deventer

Flexwoningen in Deventer

Om de druk op de woningmarkt te verlichten, wil de gemeente Deventer 300 flexwoningen bouwen, uiterlijk in 2024. De gemeente en woningcorporaties onderzoeken de mogelijke locaties, verspreid over de stad. 

 

Update juli 2024

Locatie Suze Groenewegstraat/ Anna Reynvaanstraat

Op 4 juli is er een bewonersavond gehouden voor de direct aanwonenden van de locatie. Tijdens deze avond zijn aangepaste ontwerpen besproken en ideeën en wensen opgehaald (de documenten vindt u verderop op deze pagina).

Wethouder Rob de Geest heeft de gemeenteraad toegezegd een aantal documenten hierover te publiceren. Deze documenten vindt u op de website van de gemeenteraad

Locatie Dreef- Overstichtlaan

Op maandag 8 juli is er een inloopavond gehouden bij Woonbedrijf ieder1, Overstichtlaan 2, Deventer. 

 

Update juni 2024

De locatie Suze Groenewegstraat/Anna Reynvaanstraat is op 19 juni door de gemeenteraad aangewezen als geschikt voor flexwoningen. 

 

Net als in het hele land is er in Deventer een woningtekort

Er worden woningen gebouwd, maar dat kost veel tijd. Daarom willen wij ook woningen die snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden: flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Daarmee verlichten we de druk op de woningmarkt en loopt de wachtduur voor de mensen die ingeschreven zijn als woningzoekende niet verder op. 

 

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

Flexwoningen zijn voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen jongeren zijn, starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus. 

De flexwoningen zijn niet bedoeld voor studenten. Voor hen is er studentenhuisvesting. Ook zijn de woningen niet bedoeld voor arbeidsmigranten en voor mensen met sociale problematiek.

 

7 mogelijke locaties

In 2024 willen we de flexwoningen bouwen. In totaal gaat het om ongeveer 300 woningen op verschillende plekken, verspreid door de stad. De woningen zullen van goede kwaliteit zijn, veilig en duurzaam. 

De gemeente kijkt samen met de woningcorporaties waar flexwoningen kunnen komen. Op dit moment komen 7 locaties mogelijk in aanmerking. Voor 3 locaties is in mei 2023 door de gemeenteraad besloten dat hier flexwoningen kunnen komen. Voor de locatie in Diepenveen is dit besloten in juni 2023. Voor de locatie Suze Groenewegstraat/Anna Reynvaanstraat in juni 2024. De overige 4 locaties worden nog verder onderzocht op geschiktheid voor flexwonen.

Van de 5 locaties door de gemeenteraad vastgestelde locaties zijn 2 locaties inmiddels afgevallen: Het Vlier 28 en Rotonde Oostriklaan. De 3 overgebleven locaties zijn:

  • Steenbrugge (nabij J. Baulingstraat)
  • Diepenveen, nabij voetbalvelden
  • Suze Groenewegstraat/Anna Reynvaanstraat

De 4 locaties die nog verder onderzocht worden op geschiktheid:

  • in de buurt van de voetbalvelden van SV Colmschate/ Stationsweg - David Wijnveldtweg.
  • de plek waar voorheen de Roelandflat stond, nabij het Winkelcentrum Keizerslanden (vooralsnog onderzoeken we de mogelijkheden of permanente woningbouw op deze locaties mogelijk is. Mocht dit op korte termijn niet lukken, dan worden de mogelijkheden voor flexwonen verder onderzocht;
  • Borgele, Dreef/Overstichtlaan (nabij woonbedrijf ieder1)
  • Vijfhoek, Charles Rochussenstraat 16-18

Bekijk de kaart met 7 locaties:

Kaart met de globale locaties voor flexwoningen

 

Voorlopige planning

  • Beoogde start bouw eerste flexwoningen: 3e kwartaal 2024
  • Zodra er over de nader te onderzoeken locaties meer duidelijheid is, informeren wij u. 

Meer informatie vindt u op Veelgestelde vragen flexwonen

 

Informatie en bijeenkomsten

In december 2022 zijn er inloopmomenten geweest waar omwonenden hun ideeën en suggesties over een aantal van de locaties hebben gedeeld.

Op 18 januari 2023 hebben de woningcorporaties hun visie op het woningtekort en het flexwonen met de gemeenteraad besproken. Op 1 februari was de raadstafel: de wethouder beantwoordde vragen van raadsleden over dit onderwerp. Ook was er voor inwoners gelegenheid om in te spreken.  

 

Eerdere inloopbijeenkomsten

In juli 2024 zijn de volgende inloopbijeenkomsten gehouden:

In april 2024 is de volgende inloopbijeenkomst gehouden:

In november/december 2023 zijn de volgende inloopbijeenkomsten gehouden:

In maart 2023 zijn de volgende inloopbijeenkomsten gehouden: 

Alle opmerkingen en reacties naar aanleiding van de bijeenkomsten nemen we mee in de verdere beoordeling en het ontwerpproces.

 

Meer informatie