Logo gemeente Deventer

Veelgestelde vragen flexwonen

 • Algemeen

  Op welke locaties willen de gemeente en de corporaties flexwoningen gaan bouwen? 

  De gemeente onderzoekt, samen met de corporaties, de volgende locaties naar haalbaarheid: 

  • Het Vlier in Borgele (De Poort)
  • de plek waar voorheen de Roelandflat stond, nabij het Winkelcentrum Keizerslanden
  • Steenbrugge (nabij J. Baulingstraat)
  • Steenbrugge (ten zuiden van begraafplaats)
  • het terrein aan de Rembrandtkade waar de oude ijsbaan heeft gestaan
  • De Vijfhoek/Colmschate-Noord, bij de rotonde Oostriklaan 
  • in de buurt van de voetbalvelden van SV Colmschate/ Stationsweg - David Wijnveldtweg

  Bekijk de kaart met 7 locaties:

  tekst

  Hoe is de gemeente tot deze 7 locaties gekomen? Waar is naar gekeken?

  Diverse locaties zijn door de gemeente -samen met onder andere het Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de woningcorporaties- in beeld gebracht. Deze locaties zijn beoordeeld op de eigendomssituatie, planologische (on)mogelijkheden, de omvang van de kavel, nabijheid van voorzieningen enzovoort.

  Wat zijn flexwoningen?

  Net als in het hele land kent ook Deventer een woningtekort. Er wordt gebouwd, maar dat kost veel tijd. Daarom willen de gemeente en de corporaties ook woningen die snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden: flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Daarmee helpen we de druk op de woningmarkt te verlichten.

  Waarom zijn het tijdelijke woningen?

  Er is een groot tekort aan kleine, sociale huurwoningen. Het gaat bijna altijd om 1- tot 2-persoons huishoudens. Daarom worden nu deze woningen gebouwd om aan de grote vraag te kunnen voldoen. De gemeente wil na 15 jaar kijken welke bestemming voor het terrein gewenst is. De woningen kunnen dan eventueel worden verplaatst naar een andere locatie.

  Hoe ziet de planning er ongeveer uit? 

  Tot februari 2023 doet de gemeente technisch onderzoek naar de locaties. Denk aan verkeerskundige en milieutechnische onderzoeken. Daarna werken we de locaties verder uit met schetsen. Hierover gaan we in maart graag met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek. Daarna werkt de gemeente de schetsen uit tot definitieve ontwerpen. In mei neemt de gemeenteraad een besluit over de locaties. Na het vergunningentraject start de gemeente in september met het bouwrijp maken van de gekozen locaties en kan de bouw van de flexwoningen in november starten.

  Is er een kans dat de flexwoningen langer blijven staan dan 15 jaar?

  Het uitgangspunt is dat de woningen er staan voor een periode van 15 jaar. Als de locatie geschikt is voor permanente woningbouw, dan kan de gemeente een reguliere bestemmingsplanprocedure opstarten om dit mogelijk te maken.

  Op de locatie Oude IJsbaan zou niet gebouwd kunnen worden door de stankoverlast van de rioolwaterzuivering. Geldt dat ook voor de bouw van flexwoningen?

  Dat geldt ook voor de bouw van flexwoningen. We onderzoeken, in overleg met het waterschap, wat de mogelijkheden zijn om hier flexwoningen te kunnen bouwen. Als blijkt dat de overlast te groot is of als er geen mogelijkheden zijn om de overlast te verminderen, dan worden hier geen flexwoningen gebouwd.

 • Nieuwe bewoners

  Wie gaan er in de tijdelijke flexwoningen wonen?

  De woningen zijn voor 1- of 2-persoons huishoudens. Flexwoningen zijn voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen jongeren zijn, starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie of herstructurering), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus.

  De flexwoningen zijn niet bedoeld voor studenten, voor hen is er studentenhuisvesting. Ook zijn de woningen niet bedoeld voor arbeidsmigranten en voor mensen met sociale problematiek.

  In overleg met de woningcorporaties bekijkt de gemeente per locatie welke groepen er het beste geplaatst kunnen worden.

  Wie verzorgt het beheer?

  De woningen worden gebouwd door 1 van de woningcorporaties (Rentree, Woonbedrijf ieder1, De Marken of Eigen Bouw). De corporatie verzorgt ook het beheer van de tijdelijke woningen, net als bij andere woningbouwprojecten van de woningcorporaties.

  Hoe kom ik in aanmerking voor een flexwoning?

  De verhuur verloopt via de woningcorporaties Woonbedrijf ieder1, De Marken en Rentree. Zodra de inschrijfprocedure start, maken de corporaties dit bekend. De gemeente verhuurt geen (flex)woningen. 

 • Juridische procedure

  Welke procedure is er nodig?

  Met de gemeenteraad is afgesproken dat de raad besluit welke locaties definitief aangewezen worden. Wanneer de raad instemt met de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde locaties, kan het college omgevingsvergunningen afgeven voor de bouw van de flexwoningen. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open. 

  Heb ik inspraak in de plannen?

  De gemeente organiseert samen met de betrokken woningcorporaties in maart informatieavonden voor verschillende locaties. De plannen worden dan toegelicht aan alle geïnteresseerden. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over het parkeren en het beheer. Als de aanvraag van de bouw van de tijdelijke woningen door de gemeente is getoetst en de vergunning is verleend, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken. 

 • Ontwerp

  Hoe komen de flexwoningen eruit te zien?

  Gemeente en woningcorporaties gaan voor kwaliteit. Dat houdt in dat de woningen moeten passen in de omgeving. Daarnaast moeten ze duurzaam en veilig zijn. Ook de ruimte om de woningen wordt passend aangelegd. 

  Uiteraard moeten de woningen voldoen aan het bouwbesluit. Per locatie worden er keuzes gemaakt. Per locatie kan het woningtype verschillen. Vaststaat dat het geen containerwoningen worden.

  In februari/maart 2023 willen we de woningentypen laten zien. 

  Waar komt het parkeren? Is dat op eigen terrein?

  Uitgangspunt is dat er wordt geparkeerd op eigen terrein.

 • Communicatie

  Hoe blijf ik op de hoogte over de plannen?

  In maart 2023 zijn er informatiebijeenkomsten. Omwonenden van de locaties hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Daarin staat een contactpersoon vermeld. Zodra de vergunning ter inzage gaat, volgt ook weer een bewonersbrief aan de directe omgeving. 

  Voor vragen over flexwonen aan de gemeente kunt u een mail sturen naar flexwonen@deventer.nl.

  Ik heb nog meer vragen. Bij wie kan ik daarmee terecht?

  David Roemers is projectmanager van de gemeente. Hij is bereikbaar via flexwonen@deventer.nl.