Logo gemeente Deventer

Subsidie Kleintje Duurzaamheid

Met de subsidieregeling 'Kleintje Duurzaamheid' kunnen groepen huiseigenaren aan de slag met energiebesparing in hun woning. Huiseigenaren kunnen zo hun energiekosten verlagen en ze helpen mee de uitstoot van CO2 te verkleinen. 

Kleintje Duurzaamheid

Om woningen steeds meer te verduurzamen wordt bijvoorbeeld gekeken naar isolatiemaatregelen, installatie van warmtepompen, lage temperatuurverwarming of de plaatsing van zonnepanelen. Voor praktische ondersteuning van initiatieven zoals advies, samen plannen maken voor verduurzaming en/of informatieacties kunnen groepen huiseigenaren nu een ‘Kleintje Duurzaamheid’ subsidie aanvragen. 

Beschikbare subsidie

De subsidieregeling loopt door na 1 januari 2023, totdat de subsidiepot op is. Het subsidieplafond in 2023 is € 41.500. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

Verkenning

De subsidie is bestemd voor de oriëntatiefase en helpt bij het verkennen van mogelijkheden. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Informeren over isolatiemaatregelen om woningeigenaren te laten zien wat je kunt doen aan isolatie, hoe je het met elkaar kunt organiseren en financieren;
 • Informatiebijeenkomst over zonnepanelen en hoe je het samen tot keuzes kunt komen en zonnepanelen kunt laten installeren;
 • Gezamenlijk buurplan voor het nemen van energiemaatregelen met informatiemateriaal en bijeenkomsten;
 • Gezamenlijke verkenning van kleinschalige collectieve oplossingen voor een gezamenlijke warmtepomp bij vervanging van gasgestookte CV-ketels.

Subsidie voor praktische ondersteuning en advies

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

 • Praktische ondersteuning bij gezamenlijke informatiebijeenkomsten en het maken van plannen, zoals het houden van bijeenkomsten (huur zaaltje, koffie/thee) en het maken van informatiemateriaal (uitnodigingen, folder);
 • Advies vragen over welke energiemaatregelen genomen kunnen worden (technisch/inhoudelijke advisering);
 • Advies vragen over hoe het kan worden aangepakt en gerealiseerd (financieel/organisatorische advisering).

De subsidie kan worden ingezet voor de kosten van praktische ondersteuning en voor advieskosten. 

Energiecoaches van het energieloket Deventer kunnen vooraf aan een subsidieaanvraag groepjes huiseigenaren op weg helpen (zie contact).

Procedure aanvraag

1) U vraagt de subsidie aan met door het Online aanvraagformulier volledig in te vullen. De gevraagde bijlagen die u bijvoegt zijn:

 • Een beknopt activiteitenplan met een overzicht van de voorgenomen activiteiten en de gevraagde onafhankelijke advisering;
 • Een overzicht van de kosten van activiteiten en advisering;
 • Geformuleerde vragen over te nemen energiemaatregelen (wat en hoe) aan adviseur(s) en /of offerte(s) van adviseur(s);
 • Een overzicht van de deelnemende woningeigenaren (namen en adressen).

2) De gemeente besluit binnen 4 weken na het indienen van uw aanvraag of de subsidie wordt verleend. Uitstel van deze beslissing door de gemeente is mogelijk voor maximaal 4 weken.

3) De gemeente betaalt de subsidie als voorschot na het toekennen van de subsidie.
4) U voert de activiteiten uit. Gaan de activiteiten niet door of wijzigen deze dan meldt u dit direct bij de gemeente.
5) Binnen 2 maanden na afloop van de activiteit vraagt u subsidievaststelling aan. U voegt daarbij een schriftelijke verantwoording toe. De verantwoording bevat:

 • Een beknopt inhoudelijk verslag van de activiteiten;
 • Een toelichting op de geadviseerde en voorgenomen energiemaatregelen;
 • Een overzicht van gemaakte kosten (inclusief facturen van adviseurs).

6) Binnen 8 weken stelt de gemeente het definitieve subsidiebedrag vast. Dit bedrag kan lager zijn als niet is voldaan aan de voorwaarden en/of wanneer de gemaakte kosten lager zijn uitgevallen. Uitstel van deze beslissing door de gemeente is mogelijk voor maximaal 4 weken.

7) Wanneer de subsidie lager is vastgesteld of als er geld over is van het ontvangen voorschot, betaalt u binnen 4 weken na de subsidievaststelling terug aan de gemeente. 

Let op:

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het digitaal formulier volledig is ingevuld en voorzien is van de gevraagde bijlagen.

 

 

Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteiten vinden plaats in de gemeente Deventer;
 • De activiteiten zijn toegankelijk voor woningeigenaren met vergelijkbare woningen in de directe omgeving;
 • De activiteiten betreffen niet een Vereniging van eigenaren (VvE). Voor VvE’s is een landelijke subsidie (zie energiesubsidie) ;
 • De activiteiten hebben geen commercieel karakter en geen winstoogmerk;
 • Een aanvraag door een natuurlijke persoon voor een groep van minimaal 5 huiseigenaren;
 • De aanvraag is niet voor de realisatie van maatregelen. Hiervoor zijn bij de provincie en het rijk andere subsidies en regelingen;
 • De aanvraag indienen doet u uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit Er wordt geen subsidie vertrekt voor activiteiten die voor deze tijd hebben plaatsgevonden;
 • Een aanvraag voor een straat/ buurt is eenmalig mogelijk.

Regels voor hoogte subsidie

 • De hoogte van de subsidie voor praktische ondersteuning, zoals het houden van bijeenkomsten (huur zaaltje, koffie/thee) en het maken van informatiemateriaal (uitnodigingen, folder) bedraagt per aanvraag maximaal € 250.
 • De hoogte van de subsidie voor technische en inhoudelijke advisering over de te treffen energiemaatregelen bedraagt per aanvraag maximaal € 1000.
 • De hoogte van de subsidie voor financiële en organisatorische advisering over de te treffen energiemaatregelen bedraagt per aanvraag maximaal € 1000.
 • De totale hoogte van de subsidie is maximaal € 2250.

 Subsidieregeling Kleintje Duurzaamheid

Bekijk de Nadere subsidieregeling Kleintje Duurzaamheid met de toelichting. 

Energieloket Deventer

Energiecoaches van het energieloket Deventer kunnen vooraf aan een subsidieaanvraag groepjes huiseigenaren op weg helpen.

Meer informatie