Logo gemeente Deventer

Kind erkennen

Een kind erkennen betekent dat het ouderschap juridisch wordt vastgelegd. Een kind erkennen doet u bij Publiekscontacten.

Als de moeder getrouwd is met een man of zij heeft een geregistreerd partnerschap met een man, dan is het kind automatisch ook het kind van de echtgenoot of partner.

Is de moeder ongetrouwd? Of is de moeder getrouwd met een vrouw of heeft zij een geregistreerd partnerschap met een vrouw? Dan kan zij haar kind laten erkennen. Ook de vrouwelijke partner van de moeder kan het kind erkennen.

Wanneer kunt u een kind erkennen?

  • tijdens de zwangerschap, dit heet ook wel erkenning ongeboren vrucht. De moeder geeft de erkenner toestemming het kind te erkennen.
  • na de geboorte. Het maakt niet uit wanneer dit gebeurt. Is het kind 12 jaar of ouder, dan geeft hij/zij zelf toestemming voor de erkenning.

Hoe erkent u een kind?

Om een kind te erkennen gaan de moeder en de erkenner naar Publiekscontacten. Gaat het om een kind van 12 jaar of ouder, dan moet hij/zij ook mee. Voor erkenning kunt u online een afspraak maken. Met een afspraak helpen wij u binnen 5 minuten.

De gemeente maakt van de erkenning een akte op. Dit is klaar terwijl u wacht. De moeder, de erkenner en eventueel het kind van 12 jaar of ouder, ondertekenen de akte. Is het kind 16 jaar of ouder, dan hoeft de moeder niet aanwezig te zijn en hoeft zij de akte niet te ondertekenen.

Heeft de partner van de moeder het 1e kind erkend en wil deze ook het volgende kind bij dezelfde moeder erkennen? Dan hoeft de moeder niet mee naar de erkenning. De moeder geeft een machtiging af, die de partner meeneemt naar Publiekscontacten.

Wat heeft u nodig?

  • Geldig legitimatiebewijs van iedereen die bij de erkenning aanwezig moet zijn;
  • is het kind in het buitenland geboren, dan neemt u een uittreksel uit het geboorteregister mee;
  • heeft iemand op huwbare leeftijd in het buitenland gewoond? Dan kan in sommige gevallen een bewijs van ongehuwd nodig zijn. Informeer hiernaar bij Publiekscontacten.

Maakt een ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van erkenning op, dan zijn er geen kosten. Ook een notaris kan een akte van erkenning opmaken. Deze zal hiervoor wel kosten in rekening brengen.

De erkenner is 16 jaar of ouder. De persoon hoeft niet de verwekker te zijn. Na de erkenning is hij/zij verplicht het kind te onderhouden.

Is de erkenner getrouwd of heeft hij/zij een geregistreerd partnerschap met iemand anders dan de moeder, dan kan degene toch het kind erkennen van een andere vrouw dan de echtgenote/partner.

Erkenning niet mogelijk

Erkenning is niet mogelijk door een man die, door bloedverwantschap, niet met de moeder mag trouwen.

Erkenning van een gestorven kind is niet mogelijk.

Heeft het te erkennen kind al een juridische vader? Dan kan er geen erkenning plaatsvinden.

Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig.

Erkenning terugdraaien

Een erkenning terugdraaien kan alleen via de rechter. Er moet dan sprake zijn van dwaling, bedreiging of bedrog.

Achternaam van het kind

Bij het erkennen van het 1e kind geven de ouders aan welke achternaam het kind krijgt. Deze achternaam geldt ook voor volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Ouderlijk gezag

Is de moeder 18 jaar of ouder, dan heeft zij het ouderlijk gezag. De erkenner krijgt automatisch het ouderlijk gezag als hij/zij getrouwd is met de moeder of een geregistreerd partnerschap met haar heeft.

In andere gevallen kan de erkenner het ouderlijk gezag over het kind aanvragen bij de rechtbank. Zie de website de Rechtspraak.

Meer informatie

Meer informatie over geboorte, erkenning en gezag vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voor het erkennen van een kind kunt u terecht op de locaties stadhuis Deventer, Bathmen en Schalkhaar.