Logo gemeente Deventer

Deventer blijft investeren ondanks onzekere tijden

De gemeente Deventer heeft ook voor de komende jaren stevige ambities voor stad en dorpen. Het streven is om duizenden nieuwe woningen te bouwen voor onder meer jongeren, ouderen en starters, en we investeren in duurzame, frisse scholen.

De overstap naar duurzame energie en de aanpassing aan klimaatverandering zijn in volle gang, de arbeidsmarkt verandert mee. En in die veranderende samenleving stimuleren we de samenwerking tussen zorg, welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Zo blijven we vanuit een krachtige Regio Stedendriehoek werken aan brede welvaart. 

 

Doorontwikkelen

In de Voorjaarsnota 2024 doet het college van B&W voorstellen om de gemeente verder door te ontwikkelen. Het college heeft de Voorjaarsnota donderdag ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. ‘We hebben hoge ambities, maar krijgen fors minder geld van de Rijksoverheid’’, aldus Marcel Elferink, wethouder Financiën. ‘Het opstellen van de Voorjaarsnota was dan ook geen makkelijke opgave. Mede dankzij het positieve resultaat over 2023 hebben we toch ruimte kunnen vinden voor voorstellen voor nieuw beleid. Daarmee kunnen we de komende jaren verder werken aan de groei van de gemeente. Zo zorgen we dat Deventer ook in de toekomst voor onze inwoners, bedrijven en organisaties een fijne plek blijft om te wonen en te werken.’ 


Voorstellen

Het college doet in de Voorjaarsnota 2024 onder meer voorstellen voor: 

  • Bouwen en vernieuwen van scholen;
  • Maatregelen voor fietsparkeren in de binnenstad;
  • Structurele voortzetting van preventieprojecten voor kinderen en jongeren;
  • Investeren in het halen van klimaatdoelen;
  • Er alles aan doen zodat we iedereen kunnen blijven aansluiten op het stroomnet;
  • Extra ondersteuning voor mensen die niet of moeilijk kunnen rondkomen;
  • Onderzoek naar de vervanging van de Bernardsluis;
  • Verbeteren van beheer en onderhoud van de straten, pleinen en parken in wijken en dorpen.


Loon- en prijsstijgingen

Om alle voorstellen uit de Voorjaarsnota uit te kunnen voeren, is nu niet voldoende geld beschikbaar.  Dit is mede een gevolg van de forse loon- en prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Daarom stelt het college voor om de OZB-opbrengst in 2025 eenmalig met 6% te verhogen, in plaats van de gebruikelijke 3%. 

 

Taken, middelen en ambities in balans

De actuele financiële situatie in het najaar bepaalt of deze maatregel inderdaad nodig is en of er daarnaast nog andere stappen nodig zijn, zoals bezuinigingen. Marcel Elferink: ‘Samen met andere gemeenten blijven wij benadrukken bij het Rijk dat taken, middelen en ambities in balans moeten worden gebracht. Hoe uitdagend ook, het blijft ons uitgangspunt om in het najaar een sluitende meerjarenbegroting te presenteren.’ 

 

Inzicht in lange termijn

In de Voorjaarsnota geeft het college ook een overzicht van de grote projecten die op de langere termijn, de komende twintig jaar, in de planning staan. Deze strategische investeringsagenda biedt inzicht wat er de komende jaren gespaard moet worden om deze plannen uit te voeren. Het gaat onder meer om de doorontwikkeling van de binnenstad, de ontwikkelingen in en rond het centrum, wegen en openbaar vervoer in de Poort van Deventer en de herinrichting van het IJsselfront. 

 

Gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de Voorjaarsnota voor het eerst op woensdag 3 juli. Op woensdag 10 (en eventueel donderdag 11) juli stelt de raad de Voorjaarsnota definitief vast.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op XFacebook en Instagram.