Logo gemeente Deventer

Programmasubsidie Cultuur

Met de Programmasubsidie Cultuur ondersteunt de gemeente makers en organisaties bij het realiseren van culturele en creatieve initiatieven die een toegevoegde waarde hebben voor inwoners en bezoekers van Deventer.

U kunt Programmasubsidie Cultuur aanvragen voor:

 • professionele culturele producties of presentaties;
 • activiteiten cultuureducatie;
 • culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer;
 • amateurkunst en volkscultuur.

De subsidie vraagt u aan via het online aanvraagformulier: 

U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Gevraagde documenten kunt u direct uploaden. Lukt dat niet, dan stuurt u de documenten naar onderstaande adres. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Dit nummer staat in de officiële bevestiging van uw aanvraag, die u binnen 3 werkdagen ontvangt via de post.

Gemeente Deventer
College van B&W
T.a.v. Annejos Termaat
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Wat heeft u nodig?

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Een projectplan (zie hiervoor de richtlijnen (pdf, 75 KB);
 • Een sluitende begroting (zie hiervoor de richtlijnen (pdf, 75 KB).

Aanvraag en besluittermijn

De aanvrager stuurt het aanvraagformulier met bijbehorende stukken in voor 1 februari, 1 juni of 1 oktober. De besluittermijn neemt 13 weken in beslag.

Hoe verloopt een aanvraag?

De gemeente legt de subsidieaanvraag voor aan de adviesraad Cultuur, als het gaat om:

 • professionele culturele producties en/of presentaties,
 • activiteiten cultuureducatie,
 • culturele projecten met aantoonbare betekenis voor de economie van de gemeente Deventer.

De adviesraad Cultuur beoordeelt de inhoudelijke artistieke kwaliteit van de activiteit. De adviesraad houdt daarbij rekening met met een divers cultureel aanbod op het gebied van de programmalijnen cultuur, doelgroepen en spreiding. Het kan voorkomen dat we afwijken van het advies, omdat andere overwegingen voor ons zwaarder wegen.

Mede op basis van dit advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over toekenning van de subsidie. Zijn er in een periode meer aanvragen dan beschikbaar budget, dan geeft de adviescommissie een prioriteitsadvies op basis van de inhoud van de activiteit.

Binnen 3 maanden na de sluiting van de indieningsdatum krijgt u schriftelijk bericht over de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

 

De aanvrager van de subsidie:

 • is een organisatie, vereniging, vrijwilligersorganisatie, een stichting of een zelfstandige, ingeschreven bij de KvK;
 • heeft een aantoonbaar begrotingstekort bij het organiseren van de activiteit;
 • levert zelf een passende eigen bijdrage aan de activiteit.

De activiteit:

 • vindt (deels) in de gemeente Deventer plaats;
 • levert een bijdrage aan het culturele klimaat in Deventer;
 • is openbaar toegankelijk;
 • vindt voor het overgrote deel plaats in het kalenderjaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur

De subsidieregeling vervangt de subsidieregelingen Activiteiten Cultuureducatie, Amateurkunst, Fonds Cultuur en Economie, Intermediaire- en aanjaagfuncties Cultuureducatie en Kleintje Cultuur.

Lees meer in de subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur (pdf, 101 KB) en in de Oplegger Adviesraad (pdf, 20 KB)

U kunt voor vragen over deze regeling contact opnemen met Annejos Termaat via a.termaat.bergisch@deventer.nl of via het telefoonnummer 06 - 51 28 17 51.